Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FURMET GROUP, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 079€ 110 158€ 70 625€ 533 621€ 761 238€ 1 315 461€ 1 897 829€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
74 175 € 123 775 € 112 070 € 620 258 € 801 426 € 1 329 105 € 1 929 383 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 079€ 110 158€ 70 625€ 533 621€ 761 238€ 1 315 461€ 1 897 829€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 992€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
22 409€ 2 500€ 41 016€ 66 083€ 18 600€ 10 550€ 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 687€ 11 117€ 429€ 20 554€ 1 596€ 3 094€ 31 054€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
100 424 € 110 826 € 251 246 € 605 861 € 737 530 € 1 506 528 € 2 347 129 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 226€ 11 105€ 25 804€ 160 881€ 90 913€ 402 137€ 557 985€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 524€ 44 569€ 39 900€ 231 621€ 408 184€ 751 679€ 1 387 914€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
35 363 € 35 943 € 57 362 € 103 127 € 159 633 € 236 079 € 260 244 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 305€ 25 941€ 41 789€ 75 099€ 114 920€ 169 849€ 187 328€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 880€ 8 746€ 13 769€ 24 870€ 39 216€ 58 648€ 64 903€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 178€ 1 256€ 1 804€ 3 158€ 5 497€ 7 582€ 8 013€
20
F.
Dane a poplatky
3 478€ 1 528€ 2 432€ 3 839€ 5 947€ 10 310€ 13 164€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 083€ 14 843€ 19 195€ 25 526€ 54 114€ 100 989€ 102 684€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 083€ 14 843€ 19 195€ 25 526€ 54 114€ 100 989€ 102 684€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
90 585€ 47 035€ 2 332€ 3 304€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 750€ 2 838€ 15 968€ 33 832€ 16 407€ 2 030€ 25 138€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 249 € 12 949 € -139 176 € 14 397 € 63 896 € -177 423 € -417 746 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-27 671 € 54 484 € 4 921 € 141 119 € 282 133 € 161 645 € -48 070 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 3 € 41 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 3 € 41 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 3€ 41€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 179 € 2 200 € 3 834 € 3 582 € 4 836 € 22 558 € 27 846 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 753 € 1 723 € 2 179 € 1 892 € 1 817 € 995 € 2 745 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 753€ 1 723€ 2 179€ 1 892€ 1 817€ 995€ 2 745€
52
O.
Kurzové straty
10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
426€ 477€ 1 645€ 1 690€ 3 019€ 21 563€ 25 101€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 179 € -2 200 € -3 834 € -3 581 € -4 835 € -22 555 € -27 805 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-28 428 € 10 749 € -143 010 € 10 816 € 59 061 € -199 978 € -445 551 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 5 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 5€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-28 428 € 10 749 € -143 970 € 7 936 € 56 181 € -202 859 € -445 556 €