Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
355 449 € 239 869 € 223 440 € 208 031 € 202 433 € 197 852 € 185 797 € 179 055 € 175 542 € 177 703 € 157 664 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
355 449 € 239 869 € 223 440 € 208 031 € 202 433 € 197 852 € 185 797 € 179 055 € 175 542 € 177 703 € 157 664 €
015
B.I.
Zásoby
229 486€ 193 253€ 176 627€ 152 004€ 146 120€ 144 653€ 146 453€ 138 795€ 120 244€ 120 209€ 111 188€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
30 706 € 35 159 € 34 432 € 41 339 € 52 197 € 47 107 € 38 279 € 37 609 € 53 606 € 55 333 € 43 822 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
54 627€ 59 021€ 34 432€ 41 339€ 52 197€ 47 107€ 37 276€ 37 114€ 53 606€ 55 333€ 43 822€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-23 921€ -23 862€ 1 003€ 495€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
95 257 € 11 457 € 12 381 € 14 688 € 4 116 € 6 092 € 1 065 € 2 651 € 1 692 € 2 161 € 2 654 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
95 257€ 11 457€ 12 381€ 14 688€ 4 116€ 6 092€ 1 065€ 2 651€ 1 692€ 2 161€ 2 654€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
355 449 € 239 869 € 223 440 € 208 031 € 202 433 € 197 852 € 185 797 € 179 055 € 175 542 € 177 703 € 157 664 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
68 468 € 53 034 € 38 850 € 126 873 € 119 483 € 100 337 € 85 478 € 70 397 € 52 112 € 34 187 € 22 168 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
1 567€ 1 567€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€ 1 567€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 855€ 13 747€ 11 867€ 111 277€ 92 131€ 77 271€ 62 190€ 43 905€ 25 980€ 13 960€ 8 231€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
43 407 € 31 081 € 18 777 € 7 390 € 19 146 € 14 860 € 15 081 € 18 285 € 17 925 € 12 020 € 5 730 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
286 981 € 186 835 € 184 590 € 81 158 € 82 950 € 97 515 € 100 319 € 108 658 € 123 430 € 143 516 € 135 496 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 590€ 1 328€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
82 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
204 249 € 185 609 € 183 498 € 78 839 € 79 347 € 86 831 € 86 530 € 89 320 € 98 610 € 112 148 € 85 261 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
23 503€ 27 110€ 24 006€ 20 580€ 13 647€ 15 607€ 11 787€ 12 552€ 20 780€ 35 868€ 30 899€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 455€ 3 190€ 3 312€ 3 211€ 3 155€ 2 244€ 3 130€ 3 099€ 3 191€ 2 922€ 3 243€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 500€ 12 762€ 9 563€ 5 501€ 4 768€ 3 592€ 2 019€ 4 352€ 5 612€ 6 172€ 2 058€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
168 791€ 142 547€ 146 617€ 49 547€ 57 777€ 65 388€ 69 594€ 69 317€ 69 027€ 67 186€ 49 061€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
732€ 1 226€ 1 092€ 2 319€ 3 603€ 3 149€ 3 030€ 2 410€ 1 599€ 508€ 577€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 535€ 10 759€ 16 928€ 23 221€ 29 270€ 30 206€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
18 124€