Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 035 823 € 3 696 353 € 3 270 833 € 1 424 573 € 1 598 302 € 946 091 € 1 473 126 € 822 340 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 556 598 € 1 071 950 € 758 443 € 394 396 € 118 323 € 87 834 € 22 152 € 29 903 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 039 148 € 1 071 950 € 758 443 € 394 396 € 118 323 € 87 834 € 22 152 € 29 903 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
961 133€ 998 006€ 670 492€ 394 396€ 93 163€ 87 674€ 21 992€ 29 743€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 215€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
71 800€ 71 800€ 87 951€ 25 160€ 160€ 160€ 160€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 144€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
517 450 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
390 632€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
126 818€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 467 566 € 2 614 022 € 2 505 236 € 1 025 418 € 1 475 040 € 854 052 € 1 446 098 € 787 448 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 936 € 11 825 € 7 941 € 90 841 € 68 500 €
035
B.I.1
Materiál
1 936€ 11 825€ 7 941€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 841€ 68 500€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
214 628 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
214 628 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
214 628€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 407 114 € 1 723 452 € 2 463 474 € 820 230 € 1 454 175 € 703 162 € 1 192 452 € 705 299 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 239 774 € 1 254 146 € 2 179 083 € 730 833 € 1 396 699 € 667 619 € 1 188 009 € 691 720 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 239 774€ 1 254 146€ 2 179 083€ 730 833€ 1 396 699€ 667 619€ 1 188 009€ 691 720€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
35 000€ 35 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
97 891€ 84 567€ 75 367€ 86 477€ 57 476€ 28 056€ 2 171€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
34 449€ 349 739€ 209 024€ 2 920€ 7 487€ 4 443€ 11 408€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 843 888 € 878 745 € 41 762 € 205 188 € 12 924 € 150 890 € 162 805 € 13 649 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 545€ 24 135€ 14 211€ 3 156€ 12 505€ 12 524€ 69 628€ 9 213€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 836 343€ 854 610€ 27 551€ 202 032€ 419€ 138 366€ 93 177€ 4 436€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 659 € 10 381 € 7 154 € 4 759 € 4 939 € 4 205 € 4 876 € 4 989 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 659€ 10 381€ 7 154€ 4 759€ 4 939€ 4 205€ 4 876€ 4 989€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 035 823 € 3 696 353 € 3 270 833 € 1 424 573 € 1 598 302 € 946 091 € 1 473 126 € 822 340 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 426 217 € 2 465 264 € 1 588 934 € 296 545 € 107 507 € 49 617 € -135 006 € -515 081 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 925 424 € 1 049 094 € 244 594 € 67 667 € 9 776 € -174 845 € -554 921 € -570 463 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 925 424€ 1 049 094€ 244 594€ 145 351€ 145 351€ 145 351€ 145 351€ 145 351€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-77 684€ -135 575€ -320 196€ -700 272€ -715 814€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 460 953 € 1 376 330 € 1 304 500 € 189 038 € 57 891 € 184 622 € 380 075 € 15 542 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 609 183 € 1 231 089 € 1 681 899 € 1 128 028 € 1 490 795 € 896 402 € 1 608 132 € 1 337 226 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 807 € 30 475 € 44 624 € 7 738 € 8 447 € 8 140 € 8 756 € 7 821 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 329€ 26 911€ 38 063€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 823€ 3 564€ 6 561€ 7 738€ 8 447€ 8 140€ 8 756€ 7 821€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 655€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
161 689€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 592 808 € 950 645 € 1 529 072 € 877 361 € 1 089 965 € 656 333 € 1 446 805 € 980 227 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
614 833 € 641 691 € 864 334 € 610 694 € 834 686 € 273 795 € 953 341 € 629 845 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
614 833€ 641 691€ 864 334€ 610 694€ 834 686€ 273 795€ 953 341€ 629 845€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
703 000€ 238 000€ 264 038€ 244 911€ 238 229€ 318 871€ 274 645€ 326 960€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 559€ 7 855€ 10 119€ 5 593€ 3 781€ 6 367€ 80 657€ 17 496€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 404€ 5 441€ 7 072€ 3 583€ 2 353€ 3 408€ 5 008€ 2 833€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
224 787€ 6 219€ 310 288€ 2 857€ 10 916€ 52 893€ 133 154€ 3 093€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
33 225€ 51 439€ 73 221€ 9 723€ 999€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 568 € 2 400 € 3 574 € 2 597 € 1 400 € 1 720 € 8 462 € 4 558 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 068€ 1 050€ 2 224€ 1 197€ 320€ 8 462€ 4 558€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 1 350€ 1 350€ 1 400€ 1 400€ 1 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
47 569€ 104 629€ 19 380€ 246 874€ 86 100€ 200 511€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
200 000€ 59 263€ 144 109€ 144 109€ 144 109€ 144 109€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
423 € 72 € 195 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
423€ 72€ 195€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé