Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALPINET a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 969 204€ 6 862 570€ 7 088 242€ 4 154 664€ 3 265 784€ 2 914 095€ 4 109 295€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 196 177 € 7 159 127 € 7 129 709 € 4 157 591 € 3 298 437 € 2 831 217 € 4 132 501 € 2 410 500 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 800€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 969 204€ 6 862 570€ 7 088 242€ 4 154 664€ 3 265 784€ 2 906 294€ 4 109 295€ 2 381 164€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-90 841€ 22 341€ 18 500€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 401€ 295 943€ 40 832€ 32 407€ 7 893€ 4 367€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
225 572€ 614€ 635€ 2 927€ 246€ 71€ 865€ 6 469€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 246 677 € 5 409 550 € 5 436 091 € 3 918 844 € 3 213 679 € 2 599 898 € 3 622 658 € 2 297 019 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 317 467€ 901 619€ 678 395€ 484 092€ 489 563€ 318 483€ 443 238€ 193 226€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 916 344€ 3 925 296€ 4 303 735€ 3 143 708€ 2 539 318€ 2 147 113€ 2 936 743€ 1 967 843€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
224 349 € 256 513 € 191 365 € 146 091 € 84 395 € 104 198 € 211 947 € 98 070 €
16
E.1.
Mzdové náklady
164 870€ 181 264€ 138 923€ 106 146€ 62 843€ 75 530€ 182 466€ 71 793€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
54 337€ 64 377€ 47 433€ 36 705€ 21 228€ 28 352€ 28 496€ 25 908€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 142€ 10 872€ 5 009€ 3 240€ 324€ 316€ 985€ 369€
20
F.
Dane a poplatky
7 713€ 11 127€ 6 164€ 4 933€ 2 250€ 2 628€ 3 078€ 3 464€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
263 665€ 209 243€ 125 002€ 44 772€ 20 717€ 16 902€ 12 319€ 19 644€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
263 665€ 209 243€ 125 002€ 44 772€ 20 717€ 16 902€ 12 319€ 19 644€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 145€ 74 306€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
17€ 59 037€ 60 423€ 48 615€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
515 977€ 31 446€ 72 393€ 34 825€ 28 821€ 10 574€ 15 333€ 14 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 949 500 € 1 749 577 € 1 693 618 € 238 747 € 84 758 € 231 319 € 509 843 € 113 481 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 735 393 € 2 035 655 € 2 106 112 € 526 864 € 236 903 € 357 657 € 751 655 € 238 595 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 695 € 16 640 € 3 544 € 944 € 22 € 11 139 € 2 390 € 1 668 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 005 € 4 027 € 1 088 € 1 € 3 € 9 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 005€ 4 027€ 1 088€ 1€ 3€ 9€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
4 436€ 12 613€ 2 456€ 943€ 19€ 11 130€ 2 389€ 1 667€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 254€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 276 € 15 055 € 27 517 € 12 982 € 11 225 € 21 582 € 34 067 € 46 639 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 771 € 5 745 € 7 776 € 4 791 € 5 034 € 4 021 € 5 605 € 7 717 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 771€ 5 745€ 7 776€ 4 791€ 5 034€ 4 021€ 5 605€ 7 717€
52
O.
Kurzové straty
20 034€ 5 523€ 16 120€ 2 974€ 2 923€ 12 172€ 24 731€ 35 646€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 471€ 3 787€ 3 621€ 5 217€ 3 268€ 5 389€ 3 731€ 3 276€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 581 € 1 585 € -23 973 € -12 038 € -11 203 € -10 443 € -31 677 € -44 971 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 935 919 € 1 751 162 € 1 669 645 € 226 709 € 73 555 € 220 876 € 478 166 € 68 510 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
474 966 € 374 832 € 365 145 € 37 671 € 15 664 € 36 254 € 98 091 € 52 968 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
474 966€ 374 832€ 365 145€ 37 671€ 15 664€ 36 254€ 98 091€ 52 968€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 460 953 € 1 376 330 € 1 304 500 € 189 038 € 57 891 € 184 622 € 380 075 € 15 542 €