Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMOPLASTIK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
32 219 947 € 27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 € 5 130 162 € 4 369 294 € 3 871 456 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 204 565 € 10 547 867 € 7 453 129 € 6 887 221 € 5 938 276 € 5 429 705 € 3 075 383 € 2 846 770 € 2 916 379 € 2 391 137 € 2 773 199 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
147 739 € 111 389 € 58 400 € 10 386 € 15 654 € 109 072 € 41 869 € 14 050 € 5 819 € 7 275 € 32 918 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
88 263€ 84 475€ 15 911€ 9 006€ 13 473€ 10 362€ 6 126€ 9 468€ 437€ 1 092€ 1 745€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
579€ 1 380€ 2 181€ 2 981€ 3 781€ 4 582€ 5 382€ 6 183€ 6 983€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
59 476€ 26 914€ 41 910€ 95 729€ 31 962€ 24 190€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
10 056 826 € 10 436 478 € 7 394 729 € 6 876 835 € 5 922 622 € 5 320 633 € 3 033 514 € 2 832 720 € 2 910 560 € 2 383 862 € 2 740 281 €
012
A.II.1
Pozemky
379 499€ 339 003€ 266 468€ 207 170€ 202 724€ 202 724€ 200 149€
013
A.II.2
Stavby
4 684 866€ 2 946 819€ 2 930 484€ 2 615 175€ 2 613 018€ 2 653 694€ 1 432 972€ 1 218 060€ 1 258 918€ 1 270 806€ 1 326 207€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 336 170€ 5 079 843€ 3 858 758€ 3 558 214€ 2 784 836€ 2 312 838€ 1 162 817€ 1 378 379€ 1 651 642€ 1 080 765€ 1 384 767€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
300 596€ 1 938 327€ 232 418€ 486 278€ 322 044€ 151 377€ 201 656€ 236 281€ 27 561€ 1 157€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
355 695€ 132 486€ 106 601€ 9 998€ 35 920€ 4 730€ 28 150€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
21 269 978 € 17 076 088 € 15 994 197 € 11 045 072 € 11 191 713 € 5 927 257 € 5 915 219 € 3 393 650 € 2 205 321 € 1 970 382 € 1 091 936 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 111 931 € 2 568 658 € 2 493 409 € 2 971 983 € 1 549 190 € 1 322 738 € 1 237 499 € 1 002 874 € 796 814 € 469 610 € 364 164 €
032
B.I.1
Materiál
1 536 077€ 1 372 815€ 1 293 425€ 1 935 981€ 1 039 999€ 862 627€ 824 721€ 720 568€ 521 127€ 290 397€ 213 558€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 657€ 20 627€ 18 561€ 15 926€ 9 005€ 2 092€ 9 511€ 5 288€ 8 015€ 7 073€
034
B.I.3
Výrobky
1 535 947€ 1 175 216€ 1 181 423€ 1 020 076€ 500 186€ 458 019€ 403 267€ 277 018€ 267 672€ 172 140€ 147 853€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
24 250€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 354 579 € 216 090 € 180 226 € 182 934 € 102 143 € 164 387 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 124 488€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
149 004€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
230 091€ 216 090€ 180 226€ 182 934€ 102 143€ 15 383€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 715 029 € 8 471 581 € 9 653 466 € 7 040 613 € 7 814 636 € 2 539 714 € 2 554 746 € 1 391 544 € 759 085 € 1 289 426 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 299 964€ 4 746 959€ 6 443 602€ 5 484 282€ 6 177 368€ 2 143 466€ 2 554 067€ 1 030 227€ 657 916€ 937 385€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
3 414 786€ 3 724 125€ 3 200 520€ 1 381 646€ 1 636 962€ 247 359€ 360 806€ 237 132€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 793€ 174 682€ 148 551€ 100 620€ 112 323€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
279€ 497€ 551€ 3€ 306€ 338€ 679€ 511€ 549€ 2 586€ -105€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 088 439 € 5 819 759 € 3 667 096 € 849 542 € 1 725 744 € 1 900 418 € 2 122 974 € 999 232 € 649 422 € 211 346 € 88 812 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 723€ 5 697€ 5 765€ 8 520€ 4 582€ 1 840€ 2 846€ 3 254€ 4 426€ 2 214€ 993€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 083 716€ 5 814 062€ 3 661 331€ 841 022€ 1 721 162€ 1 898 578€ 2 120 128€ 995 978€ 644 996€ 209 132€ 87 819€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
745 404 € 368 331 € 234 732 € 132 303 € 83 464 € 18 499 € 14 552 € 8 417 € 8 462 € 7 775 € 6 321 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
601 315€ 363 443€ 234 462€ 131 694€ 83 464€ 18 499€ 14 552€ 8 417€ 8 462€ 7 775€ 6 321€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
144 089€ 4 888€ 270€ 609€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
32 219 947 € 27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 € 5 130 162 € 4 369 294 € 3 871 456 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 812 030 € 15 219 764 € 12 344 077 € 9 483 188 € 8 030 148 € 6 656 880 € 5 770 739 € 4 103 063 € 3 236 341 € 2 672 295 € 2 404 311 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 635 € 1 991 635 € 1 991 635 € 1 991 635 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 995 € 996 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 995€ 996€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
808 681 € 654 896 € 501 851 € 419 199 € 340 535 € 286 227 € 196 743 € 148 906 € 115 722 € 97 857 € 92 655 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
808 681€ 654 896€ 501 851€ 419 199€ 340 535€ 286 227€ 196 743€ 148 906€ 115 722€ 97 857€ 92 655€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
12 218 447 € 9 496 545 € 6 788 701 € 5 418 313 € 4 123 709 € 3 291 876 € 1 791 689 € 1 004 803 € 464 323 € 224 486 € 215 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 218 447€ 9 496 545€ 6 788 701€ 5 418 313€ 4 123 709€ 3 291 876€ 1 791 689€ 1 004 803€ 464 323€ 224 486€ 215 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 792 266 € 3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 € 663 665 € 357 322 € 104 025 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 407 917 € 12 766 074 € 11 337 981 € 8 581 408 € 9 183 305 € 4 718 581 € 3 234 415 € 2 145 774 € 1 893 821 € 1 696 397 € 1 467 145 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 563 681 € 1 492 178 € 1 171 961 € 1 180 128 € 980 422 € 316 368 € 64 216 € 48 026 € 47 145 € 39 001 € 21 469 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
145 123€ 142 224€ 125 957€ 139 735€ 103 464€ 84 143€ 64 216€ 48 026€ 47 145€ 39 001€ 21 469€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 376 337€ 1 308 224€ 1 016 348€ 1 018 897€ 863 966€ 218 375€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
42 221€ 41 730€ 29 656€ 21 496€ 12 992€ 13 850€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
43 969 € 137 841 € 25 508 € 30 149 € 59 699 € 101 455 € 395 702 € 610 971 € 664 659 € 243 581 € 508 705 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
101 562€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
41 902€ 30 883€ 16 836€ 16 162€ 12 608€ 9 713€ 8 531€ 6 674€ 5 285€ 4 366€ 3 465€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 067€ 5 396€ 8 672€ 13 987€ 47 091€ 91 742€ 306 605€ 493 190€ 533 901€ 154 741€ 442 865€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
80 566€ 111 107€ 125 473€ 84 474€ 62 375€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 213 391 € 2 481 965 € 2 354 668 € 2 262 894 € 1 717 364 € 1 442 278 € 1 724 565 € 1 182 219 € 1 140 525 € 1 166 309 € 611 455 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 664 634€ 1 772 612€ 1 639 932€ 1 934 624€ 1 137 356€ 1 030 279€ 1 098 193€ 752 423€ 658 033€ 676 523€ 191 802€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 399€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33 252€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
228 000€ 213 563€ 170 106€ 152 854€ 103 550€ 91 637€ 73 839€ 60 189€ 53 056€ 47 013€ 34 397€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
149 909€ 142 465€ 113 379€ 99 039€ 63 454€ 57 735€ 45 270€ 39 743€ 34 657€ 28 328€ 20 553€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
167 519€ 349 171€ 409 975€ 42 790€ 349 076€ 11 099€ 252 155€ 80 184€ 86 466€ 68 625€ 19 524€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 329€ 4 154€ 21 276€ 33 587€ 63 928€ 251 528€ 255 108€ 233 281€ 308 313€ 312 568€ 345 179€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 586 876 € 8 654 090 € 7 785 844 € 5 108 237 € 6 425 820 € 2 858 480 € 1 049 932 € 304 558 € 41 492 € 247 506 € 325 516 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 837 655€ 6 035 468€ 4 293 172€ 3 387 472€ 2 535 789€ 2 250 491€ 96 062€ 304 558€ 123 029€ 201 039€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 749 221€ 2 618 622€ 3 492 672€ 1 720 765€ 3 890 031€ 607 989€ 953 870€ 41 492€ 124 477€ 124 477€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 448 € 602 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 448€ 602€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé