Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMOPLASTIK s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 342 836 € 32 550 920 € 32 219 947 € 27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 171 068 € 11 468 107 € 10 204 565 € 10 547 867 € 7 453 129 € 6 887 221 € 5 938 276 € 5 429 705 € 3 075 383 € 2 846 770 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
86 560 € 120 216 € 147 739 € 111 389 € 58 400 € 10 386 € 15 654 € 109 072 € 41 869 € 14 050 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 084€ 60 740€ 88 263€ 84 475€ 15 911€ 9 006€ 13 473€ 10 362€ 6 126€ 9 468€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
579€ 1 380€ 2 181€ 2 981€ 3 781€ 4 582€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
59 476€ 59 476€ 59 476€ 26 914€ 41 910€ 95 729€ 31 962€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 084 508 € 11 347 891 € 10 056 826 € 10 436 478 € 7 394 729 € 6 876 835 € 5 922 622 € 5 320 633 € 3 033 514 € 2 832 720 €
012
A.II.1
Pozemky
505 592€ 394 240€ 379 499€ 339 003€ 266 468€ 207 170€ 202 724€ 202 724€ 200 149€
013
A.II.2
Stavby
5 555 450€ 4 851 100€ 4 684 866€ 2 946 819€ 2 930 484€ 2 615 175€ 2 613 018€ 2 653 694€ 1 432 972€ 1 218 060€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 998 869€ 4 902 336€ 4 336 170€ 5 079 843€ 3 858 758€ 3 558 214€ 2 784 836€ 2 312 838€ 1 162 817€ 1 378 379€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 597€ 1 200 215€ 300 596€ 1 938 327€ 232 418€ 486 278€ 322 044€ 151 377€ 201 656€ 236 281€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
355 695€ 132 486€ 106 601€ 9 998€ 35 920€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 004 804 € 20 273 202 € 21 269 978 € 17 076 088 € 15 994 197 € 11 045 072 € 11 191 713 € 5 927 257 € 5 915 219 € 3 393 650 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 515 587 € 4 101 565 € 3 111 931 € 2 568 658 € 2 493 409 € 2 971 983 € 1 549 190 € 1 322 738 € 1 237 499 € 1 002 874 €
035
B.I.1
Materiál
2 777 613€ 2 237 661€ 1 536 077€ 1 372 815€ 1 293 425€ 1 935 981€ 1 039 999€ 862 627€ 824 721€ 720 568€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
17 286€ 18 002€ 15 657€ 20 627€ 18 561€ 15 926€ 9 005€ 2 092€ 9 511€ 5 288€
037
B.I.3
Výrobky
1 663 275€ 1 783 684€ 1 535 947€ 1 175 216€ 1 181 423€ 1 020 076€ 500 186€ 458 019€ 403 267€ 277 018€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
55 082€ 1 679€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 331€ 60 539€ 24 250€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 340 145 € 677 880 € 1 354 579 € 216 090 € 180 226 € 182 934 € 102 143 € 164 387 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
992 292 € 354 202 € 1 124 488 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
992 292€ 354 202€ 1 124 488€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
149 004€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
347 853€ 323 678€ 230 091€ 216 090€ 180 226€ 182 934€ 102 143€ 15 383€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 904 467 € 7 469 406 € 8 715 029 € 8 471 581 € 9 653 466 € 7 040 613 € 7 814 636 € 2 539 714 € 2 554 746 € 1 391 544 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 704 246 € 5 415 599 € 5 299 964 € 4 746 959 € 6 443 602 € 5 484 282 € 6 177 368 € 2 143 466 € 2 554 067 € 1 030 227 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 704 246€ 5 415 599€ 5 299 964€ 4 746 959€ 6 443 602€ 5 484 282€ 6 177 368€ 2 143 466€ 2 554 067€ 1 030 227€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 190 954€ 1 784 741€ 3 414 786€ 3 724 125€ 3 200 520€ 1 381 646€ 1 636 962€ 247 359€ 360 806€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
269 066€ 8 793€ 174 682€ 148 551€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 267€ 279€ 497€ 551€ 3€ 306€ 338€ 679€ 511€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 244 605 € 8 024 351 € 8 088 439 € 5 819 759 € 3 667 096 € 849 542 € 1 725 744 € 1 900 418 € 2 122 974 € 999 232 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 006€ 4 446€ 4 723€ 5 697€ 5 765€ 8 520€ 4 582€ 1 840€ 2 846€ 3 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 239 599€ 8 019 905€ 8 083 716€ 5 814 062€ 3 661 331€ 841 022€ 1 721 162€ 1 898 578€ 2 120 128€ 995 978€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 166 964 € 809 611 € 745 404 € 368 331 € 234 732 € 132 303 € 83 464 € 18 499 € 14 552 € 8 417 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
620 581€ 444 824€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
427 781€ 360 110€ 601 315€ 363 443€ 234 462€ 131 694€ 83 464€ 18 499€ 14 552€ 8 417€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
118 602€ 4 677€ 144 089€ 4 888€ 270€ 609€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 342 836 € 32 550 920 € 32 219 947 € 27 992 286 € 23 682 058 € 18 064 596 € 17 213 453 € 11 375 461 € 9 005 154 € 6 248 837 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 585 366 € 18 587 894 € 17 812 030 € 15 219 764 € 12 344 077 € 9 483 188 € 8 030 148 € 6 656 880 € 5 770 739 € 4 103 063 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 640 € 1 991 635 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 640€ 1 991 635€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
948 295 € 948 295 € 808 681 € 654 896 € 501 851 € 419 199 € 340 535 € 286 227 € 196 743 € 148 906 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
948 295€ 948 295€ 808 681€ 654 896€ 501 851€ 419 199€ 340 535€ 286 227€ 196 743€ 148 906€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
15 446 963 € 14 671 100 € 12 218 447 € 9 496 545 € 6 788 701 € 5 418 313 € 4 123 709 € 3 291 876 € 1 791 689 € 1 004 803 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 446 963€ 14 671 100€ 12 218 447€ 9 496 545€ 6 788 701€ 5 418 313€ 4 123 709€ 3 291 876€ 1 791 689€ 1 004 803€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 197 472 € 975 863 € 2 792 266 € 3 075 687 € 3 060 889 € 1 653 040 € 1 573 268 € 1 086 141 € 1 789 671 € 956 723 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 757 470 € 13 963 026 € 14 407 917 € 12 766 074 € 11 337 981 € 8 581 408 € 9 183 305 € 4 718 581 € 3 234 415 € 2 145 774 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
249 924 € 291 722 € 43 969 € 137 841 € 25 508 € 30 149 € 59 699 € 101 455 € 395 702 € 610 971 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
101 562 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
101 562€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
19 038€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
84 673€ 58 478€ 41 902€ 30 883€ 16 836€ 16 162€ 12 608€ 9 713€ 8 531€ 6 674€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
165 251€ 214 206€ 2 067€ 5 396€ 8 672€ 13 987€ 47 091€ 91 742€ 306 605€ 493 190€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
80 566€ 111 107€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
991 789 € 935 991 € 1 376 337 € 1 308 224 € 1 016 348 € 1 018 897 € 863 966 € 218 375 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
991 789€ 935 991€ 1 376 337€ 1 308 224€ 1 016 348€ 1 018 897€ 863 966€ 218 375€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 877 049€ 5 119 387€ 5 837 655€ 6 035 468€ 4 293 172€ 3 387 472€ 2 535 789€ 2 250 491€ 96 062€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 221 386 € 3 076 027 € 2 213 391 € 2 481 965 € 2 354 668 € 2 262 894 € 1 717 364 € 1 442 278 € 1 724 565 € 1 182 218 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 173 260 € 2 364 225 € 1 664 634 € 1 772 612 € 1 639 932 € 1 934 624 € 1 137 356 € 1 030 279 € 1 098 193 € 768 822 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 173 260€ 2 364 225€ 1 664 634€ 1 772 612€ 1 639 932€ 1 934 624€ 1 137 356€ 1 030 279€ 1 098 193€ 768 822€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
259 174€ 233 216€ 228 000€ 213 563€ 170 106€ 152 854€ 103 550€ 91 637€ 73 839€ 60 189€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
163 505€ 151 985€ 149 909€ 142 465€ 113 379€ 99 039€ 63 454€ 57 735€ 45 270€ 39 743€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
532 169€ 146 114€ 167 519€ 349 171€ 409 975€ 42 790€ 349 076€ 11 099€ 252 155€ 80 184€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
93 278€ 180 487€ 3 329€ 4 154€ 21 276€ 33 587€ 63 928€ 251 528€ 255 108€ 233 280€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 274 790 € 1 149 362 € 187 344 € 183 954 € 155 613 € 161 231 € 116 456 € 97 993 € 64 216 € 48 027 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
205 900€ 179 632€ 145 123€ 142 224€ 125 957€ 139 735€ 103 464€ 84 143€ 64 216€ 48 027€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 068 890€ 969 730€ 42 221€ 41 730€ 29 656€ 21 496€ 12 992€ 13 850€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 142 532€ 3 390 537€ 4 749 221€ 2 618 622€ 3 492 672€ 1 720 765€ 3 890 031€ 607 989€ 953 870€ 304 558€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 448 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 448€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé