Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
39 681 102 € 43 987 831 € 39 377 207 € 38 651 654 € 38 640 122 € 37 272 538 € 36 901 774 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 701 959 € 30 130 204 € 29 472 193 € 28 170 393 € 27 829 581 € 27 454 149 € 26 309 149 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 819 351 € 2 478 748 € 1 163 604 € 261 714 € 261 832 € 151 796 € 89 825 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
2 413 146€ 2 080 043€ 277 230€ 256 626€ 256 843€ 112 858€ 84 897€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
406 205€ 398 705€ 886 374€ 5 088€ 4 989€ 38 938€ 4 928€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 872 608 € 27 641 456 € 28 298 589 € 27 898 679 € 27 557 749 € 27 292 353 € 26 219 324 €
012
A.II.1
Pozemky
3 067 323€ 3 067 323€ 3 067 323€ 3 037 323€ 3 037 323€ 3 037 323€ 3 037 323€
013
A.II.2
Stavby
16 777 946€ 17 146 898€ 16 771 318€ 16 876 334€ 17 139 196€ 17 650 640€ 18 059 065€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 985 777€ 6 595 649€ 7 521 917€ 7 375 048€ 6 045 881€ 6 249 357€ 4 526 053€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 562€ 821 740€ 938 031€ 609 974€ 1 235 884€ 355 033€ 146 953€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 9 846€ 99 465€ 449 930€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 696 097 € 13 527 098 € 9 617 523 € 10 211 508 € 10 603 883 € 9 578 796 € 10 291 860 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 382 525 € 8 700 337 € 7 289 607 € 7 735 563 € 7 614 316 € 6 852 443 € 7 148 504 €
035
B.I.1
Materiál
2 040 294€ 2 381 171€ 2 083 749€ 2 040 012€ 1 975 785€ 1 618 492€ 1 691 492€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
732 913€ 1 083 326€ 434 462€ 433 992€ 700 713€ 610 601€ 664 959€
037
B.I.3
Výrobky
1 458 261€ 1 369 597€ 1 385 979€ 1 655 194€ 1 430 433€ 1 125 746€ 1 406 485€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 123 201€ 3 842 659€ 3 378 277€ 3 601 042€ 3 481 765€ 3 488 815€ 3 371 077€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
27 856€ 23 584€ 7 140€ 5 323€ 25 620€ 8 789€ 14 491€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
56 336 € 56 425 € 54 168 € 52 883 € 107 469 € 105 310 € 154 885 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
56 336 € 56 425 € 54 168 € 52 883 € 105 789 € 103 630 € 96 040 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
56 336€ 56 425€ 54 168€ 52 883€ 105 789€ 103 630€ 96 040€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 680€ 1 680€ 58 845€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 079 755 € 2 499 444 € 2 160 994 € 2 312 572 € 2 759 869 € 2 489 348 € 2 840 091 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 973 731 € 2 456 312 € 2 143 442 € 2 188 813 € 2 739 692 € 2 478 747 € 2 796 426 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 973 731€ 2 456 312€ 2 143 442€ 2 188 813€ 2 739 692€ 2 478 747€ 2 796 426€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
100 854€ 38 060€ 11 457€ 122 130€ 14 684€ 7 503€ 39 478€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 170€ 5 072€ 6 095€ 1 629€ 5 493€ 3 098€ 4 187€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 177 481 € 2 270 892 € 112 754 € 110 490 € 122 229 € 131 695 € 148 380 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 755€ 22 787€ 21 297€ 20 537€ 26 424€ 27 083€ 25 312€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 159 726€ 2 248 105€ 91 457€ 89 953€ 95 805€ 104 612€ 123 068€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
283 046 € 330 529 € 287 491 € 269 753 € 206 658 € 239 593 € 300 765 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
166 089€ 178 884€ 138 433€ 112 836€ 103 972€ 103 269€ 119 450€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 957€ 151 645€ 149 058€ 156 917€ 102 686€ 136 324€ 181 315€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
39 681 102 € 43 987 831 € 39 377 207 € 38 651 654 € 38 640 122 € 37 272 538 € 36 901 774 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 731 682 € 16 610 901 € 19 928 245 € 19 349 009 € 18 720 823 € 17 936 049 € 16 959 940 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
082
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 464 847 € 19 782 192 € 19 202 955 € 18 574 769 € 17 789 995 € 16 813 885 € 16 482 708 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 782 192€ 19 782 192€ 19 202 955€ 18 574 769€ 17 789 995€ 16 813 885€ 16 482 708€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 317 345€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-879 219 € -3 317 345 € 579 236 € 628 186 € 784 774 € 976 110 € 331 178 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 708 069 € 27 211 987 € 19 175 740 € 19 062 902 € 19 881 248 € 19 333 517 € 19 936 687 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 364 570 € 3 984 203 € 4 725 066 € 4 776 245 € 5 172 865 € 6 167 183 € 5 425 436 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 150 176€ 231 354€ 229 817€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
260 285€ 305 663€ 297 666€ 290 414€ 274 261€ 291 778€ 262 582€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 754 556€ 2 064 976€ 2 830 687€ 2 994 322€ 3 396 289€ 4 403 691€ 3 896 204€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 349 729€ 1 613 564€ 1 596 713€ 1 491 509€ 1 352 139€ 1 240 360€ 1 036 833€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 062 € 2 022 € 2 159 € 2 123 € 3 952 € 2 866 € 2 738 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 062€ 2 022€ 2 159€ 2 123€ 3 952€ 2 866€ 2 738€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 120 876€ 3 978 505€ 876 991€ 0€ 1 305 036€ 1 957 212€ 2 609 388€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 467 094 € 10 159 799 € 8 091 009 € 8 886 407 € 8 566 103 € 7 879 291 € 8 345 558 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 139 591 € 6 397 665 € 3 929 421 € 4 055 970 € 3 690 601 € 3 074 224 € 3 440 913 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 139 591€ 6 397 665€ 3 929 421€ 4 055 970€ 3 690 601€ 3 074 224€ 3 440 913€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
525 639€ 815 811€ 1 175 860€ 1 537 437€ 1 864 681€ 2 206 675€ 2 560 967€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 049 119€ 1 123 497€ 1 034 504€ 990 063€ 962 036€ 830 338€ 821 299€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
666 688€ 720 240€ 662 703€ 638 585€ 615 591€ 529 091€ 521 016€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
306 670€ 231 918€ 263 374€ 285 060€ 218 655€ 301 247€ 212 947€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
779 387€ 870 668€ 1 025 147€ 1 379 292€ 1 214 539€ 937 716€ 788 416€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 038 297 € 1 320 794 € 1 101 134 € 1 064 605 € 1 160 007 € 1 033 838 € 1 045 543 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 038 297€ 1 320 794€ 1 101 134€ 1 064 605€ 1 160 007€ 1 033 838€ 1 045 543€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 715 170€ 7 766 664€ 4 379 381€ 4 333 522€ 3 673 285€ 2 293 127€ 2 508 024€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
241 351 € 164 943 € 273 222 € 239 743 € 38 051 € 2 972 € 5 147 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
241 351€ 164 943€ 273 222€ 239 743€ 38 051€ 2 972€ 5 147€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€