Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
69 748 765€ 68 455 773€ 73 046 171€ 71 839 329€ 68 255 738€ 66 023 104€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
77 511 673 € 78 439 951 € 83 415 867 € 82 688 115 € 78 264 006 € 77 068 880 € 74 446 207 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 020 742€ 29 322 571€ 30 043 141€ 30 294 266€ 28 955 475€ 27 724 366€ 26 480 692€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
39 715 280€ 38 090 858€ 41 939 731€ 40 452 021€ 38 002 576€ 37 026 723€ 35 166 222€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 012 743€ 1 042 345€ 1 063 299€ 1 093 041€ 1 297 687€ 1 272 015€ 1 594 817€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-239 050€ 609 308€ -267 211€ -41 344€ 395 475€ -332 580€ 189 311€
07
V.
Aktivácia
6 605 246€ 8 718 062€ 10 022 613€ 9 186 075€ 8 670 306€ 8 234 678€ 7 986 295€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
956 425€ 342 716€ 379 046€ 1 048 673€ 245 324€ 2 069 541€ 1 601 781€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
440 287€ 314 091€ 235 248€ 655 383€ 697 163€ 1 074 137€ 1 427 089€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
78 303 942 € 81 433 835 € 82 321 168 € 81 504 273 € 76 752 345 € 75 241 804 € 73 243 830 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
15 699 635€ 16 160 099€ 16 897 111€ 16 575 928€ 16 033 201€ 15 323 425€ 14 684 878€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 290 012€ 28 520 089€ 30 611 420€ 30 311 453€ 30 009 108€ 29 316 404€ 29 343 315€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
9 949 695€ 9 979 524€ 9 516 132€ 9 102 127€ 7 962 859€ 7 478 300€ 7 452 299€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
22 959 050 € 23 586 638 € 22 111 118 € 21 427 549 € 19 758 635 € 17 920 706 € 16 937 322 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 660 051€ 17 175 279€ 16 112 034€ 15 621 694€ 14 361 110€ 13 034 642€ 12 311 112€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 861 655€ 6 009 823€ 5 617 198€ 5 425 034€ 5 038 414€ 4 559 242€ 4 317 442€
19
E.4.
Sociálne náklady
437 344€ 401 536€ 381 886€ 380 821€ 359 111€ 326 822€ 308 768€
20
F.
Dane a poplatky
181 682€ 184 980€ 186 845€ 186 687€ 184 147€ 191 819€ 191 066€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 199 889€ 2 091 201€ 2 130 922€ 1 972 507€ 1 805 454€ 1 825 061€ 1 613 998€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 199 889€ 2 091 201€ 2 130 922€ 1 972 507€ 1 805 454€ 1 825 061€ 1 613 998€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
828 953€ 208 856€ 253 517€ 946 318€ 202 845€ 2 043 842€ 1 510 857€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-215€ 2 612€ 351€ 29 637€ 57 165€ 205 374€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
195 241€ 699 836€ 613 752€ 952 067€ 796 096€ 1 085 082€ 1 304 721€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-792 269 € -2 993 884 € 1 094 699 € 1 183 842 € 1 511 661 € 1 827 076 € 1 202 377 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 175 619 € 23 123 432 € 25 776 910 € 24 994 551 € 23 316 351 € 21 807 073 € 19 936 845 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
393 € 35 € 63 € 504 € 2 011 € 534 € 2 371 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 € 4 € 164 € 8 € 642 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€ 4€ 164€ 8€ 642€
42
XII.
Kurzové zisky
11€ 35€ 62€ 124€ 1 446€ 14€ 1 174€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
382€ 0€ 376€ 401€ 512€ 555€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
351 178 € 306 645 € 372 452 € 397 517 € 476 154 € 537 231 € 541 311 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
229 868 € 178 755 € 221 023 € 257 038 € 306 659 € 340 166 € 338 256 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
229 868€ 178 755€ 221 023€ 257 038€ 306 659€ 340 166€ 338 256€
52
O.
Kurzové straty
93€ 412€ 1 035€ 901€ 1 010€ 997€ 2 074€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121 217€ 127 478€ 150 394€ 139 578€ 168 485€ 196 068€ 200 981€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-350 785 € -306 610 € -372 389 € -397 013 € -474 143 € -536 697 € -538 940 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 143 054 € -3 300 494 € 722 310 € 786 829 € 1 037 518 € 1 290 379 € 663 437 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-263 835 € 16 851 € 143 074 € 158 643 € 252 744 € 314 269 € 332 259 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 37 870€ 19 273€ 140 965€ 110 743€ 62 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-263 835€ 16 851€ 105 204€ 139 370€ 111 779€ 203 526€ 269 298€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-879 219 € -3 317 345 € 579 236 € 628 186 € 784 774 € 976 110 € 331 178 €