Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
329 826 000 € 348 910 000 € 308 870 000 € 306 153 000 € 300 079 000 € 333 103 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
134 472 000 € 117 792 000 € 114 599 000 € 115 720 000 € 127 113 000 € 138 534 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
58 000 € 77 000 € 93 000 € 2 000 € 12 000 € 78 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
58 000€ 77 000€ 93 000€ 2 000€ 10 000€ 71 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 000€ 7 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
134 414 000 € 117 715 000 € 114 506 000 € 115 718 000 € 127 101 000 € 138 456 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
37 567 000€ 31 711 000€ 33 020 000€ 34 243 000€ 33 903 000€ 33 130 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
73 017 000€ 66 878 000€ 61 119 000€ 65 592 000€ 72 453 000€ 84 703 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 454 000€ 7 082 000€ 8 303 000€ 10 603 000€ 11 744 000€ 11 528 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 377 000€ 12 043 000€ 12 064 000€ 5 280 000€ 9 001 000€ 9 095 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
195 354 000 € 231 119 000 € 194 271 000 € 190 433 000 € 172 966 000 € 194 569 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
50 679 000 € 51 181 000 € 42 484 000 € 36 590 000 € 41 002 000 € 47 059 000 €
035
B.I.1
Materiál
28 734 000€ 24 607 000€ 22 250 000€ 21 630 000€ 27 463 000€ 30 077 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 876 000€ 3 489 000€ 3 194 000€ 3 766 000€ 2 617 000€ 2 751 000€
037
B.I.3
Výrobky
19 069 000€ 23 085 000€ 17 040 000€ 11 194 000€ 10 922 000€ 14 231 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 2 143 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 2 143 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
144 653 000 € 179 863 000 € 151 705 000 € 151 683 000 € 131 954 000 € 147 497 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
814 000 € 1 314 000 € 1 128 000 € 246 000 € 407 000 € 739 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
93 102 000€ 122 129 000€ 81 418 000€ 101 523 000€ 112 812 000€ 96 637 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
34 820 000€ 39 978 000€ 41 772 000€ 37 314 000€ 7 010 000€ 49 127 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 12 282 000€ 0€ 2 895 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 917 000€ 16 442 000€ 15 105 000€ 12 602 000€ 8 830 000€ 994 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 000 € 75 000 € 82 000 € 18 000 € 10 000 € 13 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 000€ 15 000€ 14 000€ 6 000€ 7 000€ 13 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 000€ 60 000€ 68 000€ 12 000€ 3 000€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
329 826 000 € 348 910 000 € 308 870 000 € 306 153 000 € 300 079 000 € 333 103 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
189 732 000 € 187 602 000 € 178 469 000 € 201 328 000 € 206 327 000 € 215 496 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 € 82 812 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€ 82 812 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 351 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 € 8 281 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
98 568 000 € 96 508 000 € 87 375 000 € 110 234 000 € 115 234 000 € 124 403 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
98 568 000€ 96 508 000€ 87 375 000€ 110 234 000€ 115 234 000€ 124 403 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
140 095 000 € 161 308 000 € 130 401 000 € 104 825 000 € 90 966 000 € 114 737 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 639 000 € 1 511 000 € 745 000 € 878 000 € 802 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
479 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 160 000€ 1 511 000€ 745 000€ 0€ 878 000€ 802 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 327 000 € 11 715 000 € 5 372 000 € 5 194 000 € 3 491 000 € 3 239 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
12 327 000€ 11 715 000€ 5 372 000€ 5 194 000€ 3 491 000€ 3 239 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
121 846 000 € 143 321 000 € 113 876 000 € 91 078 000 € 82 076 000 € 106 440 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
88 123 000 € 104 278 000 € 86 374 000 € 55 358 000 € 51 812 000 € 70 740 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
24 720 000€ 27 141 000€ 21 508 000€ 28 730 000€ 27 826 000€ 32 538 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 887 000€ 4 686 000€ 4 585 000€ 3 914 000€ 1 368 000€ 1 260 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 693 000€ 1 514 000€ 1 118 000€ 902 000€ 853 000€ 763 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 021 000€ 4 941 000€ 292 000€ 2 006 000€ 217 000€ 1 139 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 402 000€ 761 000€ 0€ 169 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 284 000 € 4 763 000 € 10 407 000 € 8 554 000 € 4 521 000 € 4 256 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 284 000€ 4 763 000€ 10 407 000€ 8 554 000€ 4 521 000€ 4 256 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 786 000 € 2 870 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé