Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Matador Truck Tires s.r.o. [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 248 556 000 € 989 117 000 € 768 482 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
757 179 000€ 648 317 000€ 509 081 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 788 000€ 6 267 000€ 5 611 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
483 503 000€ 333 443 000€ 252 687 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 086 000€ 1 090 000€ 1 103 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 148 114 000 € 895 269 000 € 679 685 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
438 245 000€ 352 964 000€ 247 534 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
142 254 000€ 124 923 000€ 104 501 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
61 184 000 € 59 437 000 € 49 737 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
41 775 000€ 41 453 000€ 34 093 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 409 000€ 17 984 000€ 15 644 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 432 000€ 24 355 000€ 23 897 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
479 646 000€ 331 558 000€ 252 957 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
57 000€ 32 000€ -881 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 295 000€ 2 000 000€ 1 940 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
100 442 000 € 93 848 000 € 88 797 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
183 468 000 € 176 697 000 € 162 657 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 589 000 € 2 503 000 € 4 217 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
445 000 € 329 000 € 319 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
9 145 000€ 2 174 000€ 3 899 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 664 000 € 4 687 000 € 3 341 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
30 000 € 8 000 € 32 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
12 619 000€ 4 666 000€ 3 294 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 000€ 13 000€ 15 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 075 000 € -2 184 000 € 877 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
97 368 000 € 91 663 000 € 89 674 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 703 000 € 19 389 000 € 18 879 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 187 000€ 20 023 000€ 18 936 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 484 000€ -634 000€ -57 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
76 665 000 € 72 274 000 € 70 794 000 €