Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov : TVS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 729 378 € 1 773 720 € 3 575 859 € 5 071 867 € 8 505 668 € 8 753 255 € 7 921 702 € 8 241 754 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
974 616 € 983 491 € 365 041 € 366 587 € 482 155 € 1 934 885 € 2 833 856 € 3 268 241 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 485 € 3 488 € 16 122 € 63 272 € 88 267 € 111 760 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 485€ 3 488€ 16 122€ 56 579€ 80 698€ 103 315€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 623€ 2 499€ 3 375€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 070€ 5 070€ 5 070€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 572 € 37 447 € 23 943 € 30 566 € 152 693 € 1 563 428 € 2 738 939 € 3 149 831 €
012
A.II.1
Pozemky
2 795€ 2 795€ 2 795€ 2 470€ 11 422€ 79 773€ 138 282€ 157 129€
013
A.II.2
Stavby
0€ 1 182 153€ 1 521 816€ 1 743 166€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 283€ 33 158€ 19 654€ 22 950€ 135 171€ 244 940€ 875 678€ 1 092 008€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 494€ 1 494€ 1 494€ 5 146€ 6 100€ 20 006€ 35 102€ 44 538€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 556€ 168 061€ 94 990€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
18 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
946 044 € 946 044 € 339 613 € 332 533 € 313 340 € 308 185 € 6 650 € 6 650 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
946 044€ 946 044€ 339 613€ 332 533€ 313 340€ 308 185€ 6 650€ 6 650€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
742 522 € 772 338 € 3 189 748 € 4 687 687 € 7 934 918 € 6 783 164 € 5 051 752 € 4 891 387 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 812 € 21 356 € 634 884 € 629 514 € 714 730 € 668 471 € 66 774 € 88 791 €
035
B.I.1
Materiál
20 812€ 21 356€ 17 694€ 12 370€ 105 185€ 67 248€ 66 757€ 88 774€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 17€ 17€
039
B.I.5
Tovar
617 190€ 617 144€ 609 545€ 601 223€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
307 272 € 261 280 € 294 416 € 431 041 € 635 007 € 390 572 € 306 680 € 434 592 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
90 291 € 66 559 € 62 845 € 235 312 € 426 695 € 167 481 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
90 291€ 66 559€ 62 845€ 235 312€ 426 695€ 167 481€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
43 096€ 13 054€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
33 720€ 28 887€ 28 119€ 21 825€ 4 925€ 4 725€ 450€ 450€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
140 165€ 152 780€ 203 452€ 173 904€ 203 387€ 218 366€ 306 230€ 434 142€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
413 748 € 467 972 € 2 236 053 € 2 761 538 € 5 634 370 € 5 705 413 € 2 693 581 € 2 342 236 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
286 694 € 330 842 € 966 489 € 934 958 € 3 906 196 € 4 104 224 € 514 383 € 918 417 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
257€ 37 231€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
286 694€ 330 842€ 966 489€ 934 958€ 3 905 939€ 4 066 993€ 514 383€ 918 417€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
108 989€ 108 989€ 1 268 355€ 1 707 956€ 1 655 406€ 1 583 088€ 1 922 913€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 171€ 26 811€ 354€ 117 506€ 57 707€ 0€ 170 390€ 123 927€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
894€ 1 330€ 855€ 1 118€ 15 061€ 18 101€ 85 895€ 1 299 892€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
690 € 21 730 € 24 395 € 865 594 € 950 811 € 18 708 € 1 984 717 € 2 025 768 €
072
B.V.1.
Peniaze
320€ 1 843€ 1 882€ 1 070€ 684€ 6 374€ 5 242€ 2 967€
073
B.V.2.
Účty v bankách
370€ 19 887€ 22 513€ 864 524€ 950 127€ 12 334€ 1 979 475€ 2 022 801€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 240 € 17 891 € 21 070 € 17 593 € 88 595 € 35 206 € 36 094 € 82 126 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 335€ 8 905€ 11 898€ 6 376€ 816€ 1 658€ 3 397€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 904€ 8 986€ 8 292€ 9 612€ 9 305€ 7 452€ 34 308€ 30 660€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1€ 880€ 1 605€ 79 290€ 26 938€ 128€ 48 069€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 729 378 € 1 773 720 € 3 575 859 € 5 071 867 € 8 505 668 € 8 753 255 € 7 921 702 € 8 241 754 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
138 869 € 353 452 € 1 410 619 € 1 383 293 € 2 543 586 € 3 217 587 € 2 879 784 € 3 937 361 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
136 034 € 136 034 € 136 034 € 136 034 € 136 034 € 136 034 € 136 034 € 136 034 €
082
A.I.1
Základné imanie
136 034€ 136 034€ 136 034€ 136 034€ 136 034€ 136 034€ 136 034€ 136 034€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
139 381€ 139 381€ 139 381€ 139 381€ 139 381€ 139 381€ 139 381€ 139 381€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 210 € 27 210 € 27 210 € 27 210 € 27 210 € 27 210 € 27 210 € 27 210 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 210€ 27 210€ 27 210€ 27 210€ 27 210€ 27 210€ 27 210€ 27 210€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
36 844 € 36 844 € 398 177 € 398 177 € 398 177 € 398 177 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
36 844€ 36 844€ 398 177€ 398 177€ 398 177€ 398 177€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-606 431 € -613 511 € -632 704 € -637 859 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-606 431€ -613 511€ -632 704€ -637 859€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 983 € 185 958 € 1 659 779 € 2 475 488 € 2 304 116 € 2 178 982 € 1 036 559 € 2 553 399 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
185 957€ 185 958€ 1 659 779€ 2 475 488€ 2 304 116€ 2 178 982€ 1 036 559€ 2 553 399€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-171 974€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-214 583 € -171 975 € 54 646 € -781 309 € 171 372 € 975 662 € 1 142 423 € 683 160 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 590 109 € 1 420 199 € 2 161 341 € 3 687 423 € 5 960 793 € 5 528 807 € 5 040 985 € 4 303 794 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
604 789 € 361 454 € 311 227 € 335 399 € 430 231 € 299 074 € 326 843 € 398 382 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
274 593 € 290 564 € 294 476 € 317 540 € 388 653 € 144 676 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
274 593€ 290 564€ 294 476€ 317 540€ 388 653€ 144 676€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
316 844€ 55 058€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 413€ 12 562€ 12 510€ 12 308€ 12 007€ 12 097€ 10 272€ 11 384€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 305€ 75 661€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
939€ 3 270€ 4 241€ 5 551€ 29 571€ 142 301€ 301 266€ 311 337€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
68 818 € 73 904 € 78 298 € 210 711 € 195 821 € 11 665 € 40 903 € 107 785 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
68 818€ 73 904€ 78 298€ 210 711€ 195 821€ 11 665€ 40 903€ 107 785€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
866 827 € 939 196 € 1 654 573 € 2 507 771 € 4 520 609 € 4 047 614 € 3 513 270 € 2 012 532 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
499 144 € 666 996 € 1 551 151 € 1 932 391 € 3 876 765 € 3 255 089 € 2 421 093 € 1 537 889 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 145€ 201 193€ 161 905€ 127 195€ 25 525€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
490 999€ 666 996€ 1 349 958€ 1 770 486€ 3 749 570€ 3 229 564€ 2 421 093€ 1 537 889€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
378€ 45 456€ 43 306€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
299 948€ 187 059€ 27 000€ 500 759€ 530 528€ 414 374€ 754 374€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
30 528€ 28 912€ 18 338€ 16 587€ 22 848€ 33 911€ 100 340€ 140 104€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 009€ 28 830€ 9 980€ 11 640€ 15 742€ 21 971€ 65 584€ 98 196€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 326€ 6 223€ 2 648€ 2 970€ 74 607€ 306 227€ 112 486€ 137 036€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 494€ 21 176€ 118€ 119€ 16 042€ 59 393€ 99 307€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 587 € 13 362 € 38 390 € 102 304 € 314 132 € 609 491 € 1 159 969 € 1 785 095 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
10 187€ 6 562€ 8 090€ 12 616€ 11 633€ 16 005€ 54 791€ 95 345€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 400€ 6 800€ 30 300€ 89 688€ 302 499€ 593 486€ 1 105 178€ 1 689 750€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
78 853€ 531 238€ 500 000€ 560 963€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
34 088€ 32 283€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
400 € 69 € 3 899 € 1 151 € 1 289 € 6 861 € 933 € 599 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
400€ 69€ 3 899€ 1 151€ 1 289€ 403€ 933€ 599€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 458€