Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 817 € 6 260 615 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
992 963 € 1 032 505 € 591 785 € 721 309 € 341 722 € 1 046 217 € 672 996 € 542 905 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
345 145 € 267 059 € 109 166 € 5 969 € 0 € 35 496 € 143 647 € 236 506 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
326 047€ 267 059€ 109 166€ 5 969€ 0€ 35 496€ 143 647€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 098€ 236 506€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
423 762 € 461 390 € 462 763 € 410 058 € 304 711 € 1 010 721 € 435 733 € 296 399 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
296 620€ 308 332€ 320 044€ 237 059€ 246 443€ 255 827€ 265 211€ 274 321€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
127 142€ 153 058€ 142 719€ 172 999€ 58 268€ 754 894€ 170 522€ 22 078€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
224 056 € 304 056 € 19 856 € 305 282 € 37 011 € 93 616 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
224 056€ 304 056€ 19 856€ 305 282€ 37 011€ 93 616€ 10 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
32 193 252 € 57 156 269 € 42 905 849 € 47 464 925 € 28 113 039 € 42 257 623 € 33 902 837 € 5 694 089 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 212 279 € 1 411 611 € 2 477 100 € 3 121 043 € 942 161 € 164 €
032
B.I.1
Materiál
3 212 279€ 1 411 611€ 2 477 100€ 3 121 043€ 942 161€ 164€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 002 576 € 1 320 851 € 1 160 298 € 70 350 € 41 414 € 22 355 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 002 576€ 1 320 851€ 1 160 298€ 70 350€ 41 414€ 22 355€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
27 873 541 € 48 983 590 € 35 759 684 € 39 532 027 € 26 486 097 € 40 447 682 € 31 019 920 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 898 070€ 42 631 547€ 30 242 643€ 29 568 469€ 19 006 705€ 22 701 075€ 19 681 034€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 358 044€ 1 091 702€ 3 753 339€ 8 180 802€ 5 197 838€ 10 692 808€ 247 165€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
16 795 434€ 31 448€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
45 122€ 45 122€ 41 446€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
323 921€ 534 867€ 125 507€ 218 104€ 124 516€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 572 305€ 5 215 219€ 1 398 335€ 1 782 756€ 1 746 687€ 825 666€ 396 526€ 9 416€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
104 856 € 5 440 217 € 3 508 767 € 4 741 505 € 684 781 € 1 768 363 € 2 860 562 € 446 334 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 608€ 2 856€ 7 622€ 31 451€ 7 363€ 15 666€ 4 185€ 546€
057
B.IV.2
Účty v bankách
102 248€ 5 437 361€ 3 501 145€ 4 710 054€ 253 598€ 1 752 697€ 2 856 377€ 445 788€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
423 820€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 094 094 € 3 020 153 € 2 582 389 € 4 976 117 € 2 972 046 € 1 620 056 € 629 984 € 23 621 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
93 302€ 34 590€ 18 720€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
170 858€ 255 125€ 176 715€ 111 125€ 141 712€ 81 630€ 178 292€ 23 566€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
451 692€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 829 934€ 2 730 438€ 2 386 954€ 4 864 992€ 2 830 334€ 1 538 426€ 55€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 817 € 6 260 615 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
741 114 € 782 129 € -1 020 686 € 13 603 349 € 4 499 440 € 6 192 392 € 3 391 303 € 1 276 991 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 €
069
A.I.1
Základné imanie
363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
560 212 € 4 937 883 € -398 692 € -106 609 € -291 241 € -188 748 € -95 132 € -22 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 500 000€ 3 500 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 939 788€ 1 437 883€ -398 692€ -106 609€ -291 241€ -188 748€ -22 500€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-95 132€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 1 905 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 1 905€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 690 165 € -1 444 132 € 1 968 715 € 2 216 579 € 1 816 579 € 900 432 € 696 048 € -19 994 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 872 616€ 2 871 390€ 3 146 579€ 2 216 579€ 1 816 579€ 900 432€ 696 048€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 562 781€ -4 315 522€ -1 177 864€ -19 994€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 313 290 € -3 269 399 € -3 148 486 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 € 954 106 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 139 806 € 58 939 534 € 45 946 131 € 38 417 030 € 24 974 623 € 37 605 712 € 31 107 896 € 4 983 624 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 276 922 € 3 732 594 € 201 598 € 313 181 € 94 246 € 91 461 € 59 305 € 11 081 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
39 257€ 40 236€ 39 436€ 98 004€ 56 633€ 91 461€ 59 305€ 11 081€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 237 665€ 3 692 358€ 162 162€ 215 177€ 37 613€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
70 154 € 65 580 € 73 433 € 98 724 € 40 370 € 536 684 € 35 032 € 10 779 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30 711€ 33 300€ 35 189€ 35 114€ 15 575€ 8 119€ 6 619€ 432€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 443€ 32 280€ 38 244€ 63 610€ 484 043€ 28 413€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
24 795€ 44 522€ 10 347€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
29 317 790 € 51 788 354 € 42 236 135 € 38 003 688 € 24 820 411 € 29 309 567 € 31 013 554 € 4 961 764 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 224 039€ 48 217 029€ 36 437 082€ 32 176 813€ 22 533 559€ 27 284 913€ 28 590 328€ 4 415 015€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
102 424€ 237€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
802 729€ 1 357 514€ 1 805 447€ 832 011€ 832 011€ 823 233€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
832 011€ 32 011€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119 863€ 100 000€ 2 143 565€ 1 018 677€ 450 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
36 847€ 41 270€ 38 991€ 222 915€ 45 526€ 37 509€ 34 919€ 8 334€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 495€ 31 910€ 29 177€ 47 306€ 31 508€ 24 760€ 22 998€ 3 690€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 051 183€ 1 978 751€ 1 756 507€ 4 700 515€ 351 552€ 1 017 126€ 419 506€ 208 899€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
29 634€ 61 880€ 25 366€ 24 128€ 7 578€ 113 248€ 538 135€ 45 387€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 474 940 € 3 353 006 € 3 434 965 € 1 437 € 19 596 € 7 668 000 € 5 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 474 940€ 3 353 006€ 3 434 965€ 1 437€ 19 596€ 7 668 000€ 5€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 399 389 € 1 487 264 € 1 154 578 € 1 141 972 € 1 952 744 € 1 125 792 € 706 618 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 399 389€ 1 487 264€ 1 154 578€ 1 141 972€ 1 943 492€ 1 086 901€ 706 618€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 252€ 38 891€