Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 812 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
992 963 € 1 032 505 € 591 785 € 721 309 € 765 542 € 1 046 217 € 672 996 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
345 145 € 267 059 € 109 166 € 5 969 € 0 € 35 496 € 143 647 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
326 047€ 267 059€ 109 166€ 5 969€ 0€ 35 496€ 143 647€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 098€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
423 762 € 461 390 € 462 763 € 410 058 € 304 711 € 1 010 721 € 435 733 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
296 620€ 308 332€ 320 044€ 237 059€ 246 443€ 255 827€ 265 211€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
127 142€ 153 058€ 142 719€ 172 999€ 58 268€ 754 894€ 170 522€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
224 056 € 304 056 € 19 856 € 305 282 € 460 831 € 93 616 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
224 056€ 304 056€ 19 856€ 305 282€ 37 011€ 93 616€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
423 820€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 193 252 € 57 156 269 € 42 905 849 € 47 464 925 € 27 689 219 € 42 257 623 € 33 902 832 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 212 279 € 1 411 611 € 2 477 100 € 3 121 043 € 942 161 € 164 €
035
B.I.1
Materiál
3 212 279€ 1 411 611€ 2 477 100€ 3 121 043€ 942 161€ 164€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 002 576 € 1 320 851 € 1 160 298 € 70 350 € 41 414 € 22 355 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 002 576€ 1 320 851€ 1 160 298€ 70 350€ 41 414€ 22 355€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
27 873 541 € 48 983 590 € 35 759 684 € 39 532 027 € 26 486 097 € 40 447 682 € 31 019 920 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 898 070 € 42 631 547 € 30 242 643 € 29 568 469 € 19 006 705 € 22 701 075 € 19 869 282 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 541 632€ 4 967 435€ 2 786 866€ 2 782 971€ 3 594 336€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
12 297€ 243 158€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 356 438€ 37 651 815€ 27 455 777€ 26 785 498€ 15 169 211€ 22 701 075€ 19 869 282€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 358 044€ 1 091 702€ 3 753 339€ 8 180 802€ 5 197 838€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
16 795 434€ 10 724 256€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
45 122€ 45 122€ 41 446€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
323 921€ 534 867€ 125 507€ 218 104€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 273 223€ 5 037 190€ 1 014 774€ 1 409 031€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 299 082€ 178 029€ 383 561€ 373 725€ 1 746 687€ 825 666€ 208 278€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
104 856 € 5 440 217 € 3 508 767 € 4 741 505 € 260 961 € 1 768 363 € 2 860 557 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 608€ 2 856€ 7 622€ 31 451€ 7 363€ 15 666€ 4 185€
073
B.V.2.
Účty v bankách
102 248€ 5 437 361€ 3 501 145€ 4 710 054€ 253 598€ 1 752 697€ 2 856 372€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 094 094 € 3 020 153 € 2 582 389 € 4 976 117 € 2 972 046 € 1 620 056 € 629 984 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
93 302€ 34 590€ 18 720€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
170 858€ 255 125€ 176 715€ 111 125€ 141 712€ 81 630€ 178 292€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 829 934€ 2 730 438€ 2 386 954€ 4 864 992€ 2 830 334€ 1 538 426€ 451 692€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 812 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
741 114 € 782 129 € -1 020 686 € 13 603 349 € 4 499 440 € 6 192 392 € 3 391 303 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 €
082
A.I.1
Základné imanie
363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 500 000€ 3 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 939 788 € 1 437 883 € -398 692 € -106 609 € -291 241 € -188 748 € -95 132 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 939 788€ 1 437 883€ -398 692€ -106 609€ -291 241€ -188 748€ -95 132€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 690 165 € -1 444 132 € 1 968 715 € 2 216 579 € 1 816 579 € 900 432 € 696 048 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 872 616€ 2 871 390€ 3 146 579€ 2 216 579€ 1 816 579€ 900 432€ 696 048€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 562 781€ -4 315 522€ -1 177 864€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 313 290 € -3 269 399 € -3 148 486 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 139 806 € 58 939 534 € 45 946 131 € 38 417 030 € 24 974 623 € 37 605 712 € 31 107 891 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 154 € 65 580 € 73 433 € 98 724 € 40 370 € 536 684 € 6 619 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 756€ 11 578€ 38 244€ 63 610€ 462 161€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 711€ 33 300€ 35 189€ 35 114€ 15 575€ 8 119€ 6 619€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
26 687€ 20 702€ 21 882€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
24 795€ 44 522€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
29 317 790 € 51 788 354 € 42 236 135 € 38 003 688 € 24 820 411 € 29 309 567 € 31 041 966 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 224 039 € 48 217 029 € 36 437 082 € 32 176 813 € 22 533 559 € 27 284 913 € 28 696 321 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 473 340€ 2 421 274€ 5 249 679€ 2 881 162€ 3 442 152€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
64 956€ 52 087€ 44 342€ 53 214€ 68 771€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 685 743€ 45 743 668€ 31 143 061€ 29 242 437€ 19 022 636€ 27 284 913€ 28 696 321€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
802 729€ 1 357 514€ 1 805 447€ 832 011€ 832 011€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
832 011€ 855 244€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119 863€ 100 000€ 2 143 565€ 1 018 677€ 950 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 847€ 41 270€ 38 991€ 222 915€ 45 526€ 37 509€ 34 919€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 495€ 31 910€ 29 177€ 47 306€ 31 508€ 24 760€ 22 998€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 051 183€ 1 978 751€ 1 756 507€ 4 700 515€ 351 552€ 1 017 126€ 419 506€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 634€ 61 880€ 25 366€ 24 128€ 7 578€ 113 248€ 62 978€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 276 922 € 3 732 594 € 201 598 € 313 181 € 94 246 € 91 461 € 59 306 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
39 257€ 40 236€ 39 436€ 98 004€ 56 633€ 91 461€ 46 648€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 237 665€ 3 692 358€ 162 162€ 215 177€ 37 613€ 12 658€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 474 940€ 3 353 006€ 3 434 965€ 1 437€ 19 596€ 7 668 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 399 389 € 1 487 264 € 1 154 578 € 1 141 972 € 1 952 744 € 1 125 792 € 706 618 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 399 389€ 1 487 264€ 1 154 578€ 1 141 972€ 1 943 492€ 1 086 901€ 706 618€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 252€ 38 891€