Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 926 252 € 32 650 149 € 30 951 251 € 36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 812 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 782 788 € 2 896 387 € 1 523 940 € 992 963 € 1 032 505 € 591 785 € 721 309 € 765 542 € 1 046 217 € 672 996 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
504 384 € 304 794 € 358 117 € 345 145 € 267 059 € 109 166 € 5 969 € 0 € 35 496 € 143 647 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
254 232€ 261 858€ 340 845€ 326 047€ 267 059€ 109 166€ 5 969€ 0€ 35 496€ 143 647€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
8 452€ 17 272€ 17 272€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
241 700€ 25 664€ 19 098€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
295 666 € 342 481 € 396 820 € 423 762 € 461 390 € 462 763 € 410 058 € 304 711 € 1 010 721 € 435 733 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
261 506€ 273 207€ 284 908€ 296 620€ 308 332€ 320 044€ 237 059€ 246 443€ 255 827€ 265 211€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 160€ 69 274€ 111 912€ 127 142€ 153 058€ 142 719€ 172 999€ 58 268€ 754 894€ 170 522€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
982 738 € 2 249 112 € 769 003 € 224 056 € 304 056 € 19 856 € 305 282 € 460 831 € 93 616 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
982 738€ 2 249 112€ 769 003€ 224 056€ 304 056€ 19 856€ 305 282€ 37 011€ 93 616€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
423 820€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
70 695 493 € 25 808 441 € 26 757 734 € 32 193 252 € 57 156 269 € 42 905 849 € 47 464 925 € 27 689 219 € 42 257 623 € 33 902 832 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 023 851 € 243 € 1 165 275 € 3 212 279 € 1 411 611 € 2 477 100 € 3 121 043 € 942 161 € 164 €
035
B.I.1
Materiál
4 023 851€ 243€ 1 165 275€ 3 212 279€ 1 411 611€ 2 477 100€ 3 121 043€ 942 161€ 164€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 033 943 € 724 369 € 1 002 576 € 1 320 851 € 1 160 298 € 70 350 € 41 414 € 22 355 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 033 943€ 724 369€ 1 002 576€ 1 320 851€ 1 160 298€ 70 350€ 41 414€ 22 355€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
66 321 533 € 22 952 005 € 20 369 359 € 27 873 541 € 48 983 590 € 35 759 684 € 39 532 027 € 26 486 097 € 40 447 682 € 31 019 920 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
24 592 684 € 22 810 593 € 18 717 142 € 23 898 070 € 42 631 547 € 30 242 643 € 29 568 469 € 19 006 705 € 22 701 075 € 19 869 282 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
276 303€ 1 483 991€ 1 335 873€ 2 541 632€ 4 967 435€ 2 786 866€ 2 782 971€ 3 594 336€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
126 584€ 12 297€ 243 158€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
24 316 381€ 21 200 018€ 17 381 269€ 21 356 438€ 37 651 815€ 27 455 777€ 26 785 498€ 15 169 211€ 22 701 075€ 19 869 282€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 056 219€ 628 800€ 1 358 044€ 1 091 702€ 3 753 339€ 8 180 802€ 5 197 838€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
16 795 434€ 10 724 256€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
55 022€ 55 022€ 55 022€ 45 122€ 45 122€ 41 446€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
145 780€ 323 921€ 534 867€ 125 507€ 218 104€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
40 352 000€ 463 343€ 1 273 223€ 5 037 190€ 1 014 774€ 1 409 031€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
265 608€ 86 390€ 359 272€ 1 299 082€ 178 029€ 383 561€ 373 725€ 1 746 687€ 825 666€ 208 278€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
350 109 € 1 822 250 € 4 498 731 € 104 856 € 5 440 217 € 3 508 767 € 4 741 505 € 260 961 € 1 768 363 € 2 860 557 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 407€ 2 926€ 2 814€ 2 608€ 2 856€ 7 622€ 31 451€ 7 363€ 15 666€ 4 185€
073
B.V.2.
Účty v bankách
347 702€ 1 819 324€ 4 495 917€ 102 248€ 5 437 361€ 3 501 145€ 4 710 054€ 253 598€ 1 752 697€ 2 856 372€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 447 971 € 3 945 321 € 2 669 577 € 3 094 094 € 3 020 153 € 2 582 389 € 4 976 117 € 2 972 046 € 1 620 056 € 629 984 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 141€ 138 626€ 240 758€ 93 302€ 34 590€ 18 720€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
595 311€ 1 123 487€ 379 582€ 170 858€ 255 125€ 176 715€ 111 125€ 141 712€ 81 630€ 178 292€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 848 519€ 2 683 208€ 2 049 237€ 2 829 934€ 2 730 438€ 2 386 954€ 4 864 992€ 2 830 334€ 1 538 426€ 451 692€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 926 252 € 32 650 149 € 30 951 251 € 36 280 309 € 61 208 927 € 46 080 023 € 53 162 351 € 31 426 807 € 44 923 896 € 35 205 812 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 335 731 € 8 404 098 € 4 107 593 € 741 114 € 782 129 € -1 020 686 € 13 603 349 € 4 499 440 € 6 192 392 € 3 391 303 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
364 224 € 364 224 € 364 224 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 € 363 474 €
082
A.I.1
Základné imanie
364 224€ 364 224€ 364 224€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€ 363 474€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 000 000€ 11 000 000€ 7 000 000€ 3 500 000€ 3 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 € 194 303 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€ 194 303€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
31 362 437 € 934 164 € -1 650 981 € -2 939 788 € 1 437 883 € -398 692 € -106 609 € -291 241 € -188 748 € -95 132 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
31 362 437€ 934 164€ -1 650 981€ -2 939 788€ 1 437 883€ -398 692€ -106 609€ -291 241€ -188 748€ -95 132€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-27 128 153 € -1 799 953 € -376 875 € -4 690 165 € -1 444 132 € 1 968 715 € 2 216 579 € 1 816 579 € 900 432 € 696 048 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 872 616€ 2 872 616€ 2 872 616€ 2 872 616€ 2 871 390€ 3 146 579€ 2 216 579€ 1 816 579€ 900 432€ 696 048€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 000 769€ -4 672 569€ -3 249 491€ -7 562 781€ -4 315 522€ -1 177 864€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 457 080 € -2 288 640 € -1 423 078 € 4 313 290 € -3 269 399 € -3 148 486 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
62 276 105 € 23 361 214 € 25 404 578 € 34 139 806 € 58 939 534 € 45 946 131 € 38 417 030 € 24 974 623 € 37 605 712 € 31 107 891 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
98 904 € 26 525 € 42 279 € 70 154 € 65 580 € 73 433 € 98 724 € 40 370 € 536 684 € 6 619 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 914€ 7 470€ 12 756€ 11 578€ 38 244€ 63 610€ 462 161€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 626€ 22 219€ 20 686€ 30 711€ 33 300€ 35 189€ 35 114€ 15 575€ 8 119€ 6 619€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 392€ 14 123€ 26 687€ 20 702€ 21 882€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
87 278€ 24 795€ 44 522€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 980 514 € 23 032 928 € 25 119 722 € 29 317 790 € 51 788 354 € 42 236 135 € 38 003 688 € 24 820 411 € 29 309 567 € 31 041 966 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 894 511 € 19 486 263 € 24 255 303 € 26 224 039 € 48 217 029 € 36 437 082 € 32 176 813 € 22 533 559 € 27 284 913 € 28 696 321 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 817 718€ 1 989 055€ 804 582€ 3 473 340€ 2 421 274€ 5 249 679€ 2 881 162€ 3 442 152€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
667 067€ 67 078€ 64 956€ 52 087€ 44 342€ 53 214€ 68 771€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 076 793€ 16 830 141€ 23 383 643€ 22 685 743€ 45 743 668€ 31 143 061€ 29 242 437€ 19 022 636€ 27 284 913€ 28 696 321€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 000 000€ 802 729€ 1 357 514€ 1 805 447€ 832 011€ 832 011€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
832 011€ 855 244€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119 863€ 119 863€ 119 863€ 119 863€ 100 000€ 2 143 565€ 1 018 677€ 950 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
56 553€ 69 047€ 59 484€ 36 847€ 41 270€ 38 991€ 222 915€ 45 526€ 37 509€ 34 919€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
38 320€ 44 126€ 45 533€ 53 495€ 31 910€ 29 177€ 47 306€ 31 508€ 24 760€ 22 998€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 867 177€ 255 082€ 621 689€ 2 051 183€ 1 978 751€ 1 756 507€ 4 700 515€ 351 552€ 1 017 126€ 419 506€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
3 041 169€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 090€ 17 378€ 17 850€ 29 634€ 61 880€ 25 366€ 24 128€ 7 578€ 113 248€ 62 978€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 196 436 € 301 641 € 241 434 € 1 276 922 € 3 732 594 € 201 598 € 313 181 € 94 246 € 91 461 € 59 306 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
53 276€ 44 408€ 33 824€ 39 257€ 40 236€ 39 436€ 98 004€ 56 633€ 91 461€ 46 648€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
39 143 160€ 257 233€ 207 610€ 1 237 665€ 3 692 358€ 162 162€ 215 177€ 37 613€ 12 658€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
251€ 120€ 1 143€ 3 474 940€ 3 353 006€ 3 434 965€ 1 437€ 19 596€ 7 668 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 314 416 € 884 837 € 1 439 080 € 1 399 389 € 1 487 264 € 1 154 578 € 1 141 972 € 1 952 744 € 1 125 792 € 706 618 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 314 416€ 884 837€ 1 439 080€ 1 399 389€ 1 487 264€ 1 154 578€ 1 141 972€ 1 943 492€ 1 086 901€ 706 618€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 252€ 38 891€