Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELGAS, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.03.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 633 707€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
150 000€ 1 380 540€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-150 000 € 253 167 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
324 932 888 € 401 238 130 € 277 379 944 € 236 087 570 € 206 533 079 € 195 836 513 € 127 222 430 € 16 138 353 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
324 928 294€ 401 238 130€ 277 379 944€ 236 087 570€ 206 533 079€ 195 836 513€ 127 222 430€ 16 138 353€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
4 594€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
319 488 648 € 404 537 455 € 281 504 709 € 220 168 154 € 202 773 469 € 188 155 020 € 122 767 532 € 15 094 831 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
314 087 192€ 399 372 669€ 277 083 742€ 214 370 663€ 197 540 562€ 182 719 213€ 119 935 477€ 13 596 726€
10
B.2
Služby
5 401 456€ 5 164 786€ 4 420 967€ 5 797 491€ 5 232 907€ 5 435 807€ 2 832 055€ 1 498 105€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 444 240 € -3 299 325 € -4 124 765 € 15 919 416 € 3 759 610 € 7 681 493 € 4 304 898 € 1 296 689 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 431 579 € 1 259 817 € 991 763 € 1 867 085 € 1 169 807 € 1 008 083 € 871 425 € 110 121 €
13
C.1
Mzdové náklady
992 094€ 926 394€ 720 406€ 1 479 222€ 885 079€ 753 621€ 661 038€ 85 164€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
332 725€ 308 114€ 255 693€ 363 992€ 264 197€ 236 024€ 196 726€ 23 286€
16
C.4
Sociálne náklady
106 760€ 25 309€ 15 664€ 23 871€ 20 531€ 18 438€ 13 661€ 1 671€
17
D
Dane a poplatky
386 089€ 39 131€ 13 554€ 440 750€ 74 958€ 163 355€ 7 916€ 3 971€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
185 706€ 121 523€ 68 498€ 56 392€ 141 258€ 209 659€ 175 877€ 11 003€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 917€ 4 175€ 3 549€ 24 000€ 588 670€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 944€ 9 095€ 643 586€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-48 048€ -728 800€ 313 297€ 560 712€ 50 377€ 1 701€ 208 636€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
372 398€ 4 343 682€ 70 317€ 117 618€ 15 673 938€ 12 551 209€ 13 700 127€ 5 001€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 159 907€ 7 601 704€ 112 592€ 914 994€ 15 723 215€ 12 563 225€ 13 772 669€ 2 888€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
6 027 136 € -7 248 787 € -5 550 603 € 12 212 006 € 2 219 017 € 6 286 679 € 2 968 502 € 1 173 707 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 950€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
8 500€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 910 681 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 910 681€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
4 559 237€ 4 567 837€ 8 911 048€ 3 553 314€ 2 371 700€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 304 894€ 3 554 558€ 6 772 226€ 1 342 534€ 1 335 464€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
650 000€
38
X.
Výnosové úroky
50 092€ 144 486€ 173 465€ 242 631€ 396 493€ 330 771€ 206 519€ 4 820€
39
N
Nákladové úroky
83 351€ 146 744€ 72 071€ 39 565€ 63 848€ 39 750€ 40 993€ 642€
40
XI.
Kurzové zisky
36€ 10 868€ 419€ 44€ 2 161€ 6 438€
41
O
Kurzové straty
2 946€ 767€ 1 100€ 540€ 625€ 5 264€ 13 200€ 18 021€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
63 238€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
572 249€ 195 262€ 183 495€ 341 686€ 255 918€ 193 564€ 179 202€ 2 014€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-290 837 € 2 736 541 € 1 406 040 € 2 071 664 € 1 114 499 € 92 193 € -29 426 € -9 419 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 736 299 € -4 512 246 € -4 144 563 € 14 283 670 € 3 333 516 € 6 378 872 € 2 939 076 € 1 164 288 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 365 646 € -1 197 725 € -954 631 € 3 348 068 € 917 191 € 1 455 941 € 706 466 € 210 182 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
285 823€ 15 411€ 3 443 213€ 895 504€ 1 430 479€ 743 186€ 207 819€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 079 823€ -1 197 725€ -970 042€ -95 145€ 21 687€ 25 462€ -36 720€ 2 363€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 370 653 € -3 314 521 € -3 189 932 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 € 954 106 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 736 299 € -4 512 246 € -4 144 563 € 14 283 670 € 3 333 516 € 6 378 872 € 2 939 076 € 1 164 288 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
57 363€ -45 122€ -41 446€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 313 290 € -3 269 399 € -3 148 486 € 10 935 602 € 2 416 325 € 4 922 931 € 2 232 610 € 954 106 €