Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
87 604 € 62 935 € 54 484 € 30 947 € 64 834 € 91 352 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
5 641 € 11 282 € 16 924 € 55 114 € 55 114 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
5 641 € 11 282 € 16 924 € 55 114 € 55 114 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
29 101€ 29 101€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 641€ 11 282€ 16 924€ 26 013€ 26 013€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
87 604 € 57 294 € 43 202 € 14 023 € 9 720 € 36 238 €
015
B.I.
Zásoby
10 676€ 30 941€ 7 160€ 3 476€ 13 873€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
76 057 € 24 187 € 20 368 € 7 640 € 6 014 € 19 717 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
62 484€ 22 000€ 10 572€ 7 492€ 4 731€ 10 924€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
75€ 2 035€ 516€ 1 131€ 2 054€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 498€ 152€ 9 280€ 148€ 152€ 6 739€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
871 € 2 166 € 15 674 € 6 383 € 230 € 2 648 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
871€ 2 166€ 15 674€ 6 383€ 230€ 2 648€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
87 604 € 62 935 € 54 484 € 30 947 € 64 834 € 91 352 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-240 182 € -239 909 € -202 055 € -189 499 € -155 506 € -106 063 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
283 639 € 283 639 € 283 639 € 283 639 € 283 639 € 283 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
283 639€ 283 639€ 283 639€ 283 639€ 283 639€ 283 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 418€ 1 418€ 1 418€ 1 418€ 1 418€ 1 418€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-524 966€ -487 112€ -474 556€ -440 564€ -391 121€ -295 770€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-273 € -37 854 € -12 556 € -33 992 € -49 442 € -95 350 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
327 786 € 302 844 € 256 539 € 220 446 € 220 340 € 197 415 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
596€ 591€ 585€ 585€ 580€ 571€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
327 190 € 302 253 € 255 954 € 219 861 € 219 760 € 196 844 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
675€ 8 109€ 1 157€ 7 746€ -1 451€ 31 968€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
37€ 111€ 320€ 312€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
472€ 125€ 119€ 1 263€ 118€ 1 116€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
326 006€ 293 908€ 254 678€ 210 852€ 220 773€ 163 448€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci