Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
63 104 163 € 68 828 211 € 58 820 079 € 54 803 338 € 49 709 229 € 40 521 667 € 38 169 544 € 33 894 298 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 322 996 € 27 721 884 € 16 441 897 € 16 363 428 € 16 577 810 € 16 511 519 € 15 468 548 € 13 654 936 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 041 325 € 15 669 € 22 067 € 53 043 € 82 356 € 88 574 € 95 346 € 62 019 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 005€ 15 669€ 22 067€ 53 043€ 41 644€ 63 914€ 75 053€ 31 239€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 032 320€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 712€ 24 660€ 20 293€ 30 780€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 281 671 € 27 706 215 € 16 419 830 € 16 310 385 € 16 495 454 € 16 422 945 € 15 373 202 € 13 592 917 €
012
A.II.1
Pozemky
87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 87 113€ 269 596€
013
A.II.2
Stavby
3 814 846€ 4 039 879€ 4 185 392€ 4 341 321€ 4 540 920€ 4 482 429€ 4 395 884€ 1 904 327€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 075 970€ 10 526 176€ 10 435 096€ 10 452 002€ 11 128 483€ 10 038 971€ 7 712 136€ 4 588 777€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 902€ 34 219€ 67 191€ 99 530€ 30 226€ 68 569€ 193 640€ 244 725€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 289 282€ 12 397 978€ 1 113 257€ 914 356€ 708 712€ 1 428 423€ 2 896 589€ 6 228 828€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 558€ 620 850€ 531 781€ 416 063€ 317 440€ 87 840€ 356 664€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 771 691 € 41 091 969 € 42 367 279 € 38 424 910 € 33 123 986 € 23 960 749 € 22 676 769 € 20 223 331 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 695 421 € 11 069 224 € 8 765 429 € 9 423 459 € 6 639 955 € 6 838 924 € 6 070 654 € 5 576 912 €
035
B.I.1
Materiál
5 808 909€ 5 249 734€ 4 579 858€ 5 887 891€ 3 536 510€ 3 523 460€ 2 845 772€ 2 704 198€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 066 069€ 1 981 799€ 1 936 807€ 1 699 939€ 1 459 447€ 1 373 310€ 1 542 521€ 1 364 986€
037
B.I.3
Výrobky
2 236 189€ 2 340 469€ 1 872 509€ 1 539 519€ 1 364 989€ 1 380 549€ 1 447 011€ 1 218 625€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
584 254€ 1 497 222€ 376 255€ 296 110€ 279 009€ 561 605€ 235 350€ 289 103€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
191 103 € 445 716 € 476 185 € 1 075 747 € 578 684 € 531 029 € 543 614 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
191 103€ 445 716€ 476 185€ 1 075 747€ 578 684€ 531 029€ 543 614€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 879 310 € 28 845 637 € 32 509 811 € 28 255 365 € 25 155 778 € 15 286 895 € 16 018 114 € 14 098 551 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 147 344 € 15 532 640 € 11 867 974 € 12 683 826 € 10 988 853 € 10 523 742 € 8 807 464 € 6 960 597 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 036 324€ 1 936 386€ 1 662 534€ 1 658 826€ 1 167 909€ 2 600 396€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 111 020€ 13 596 254€ 10 205 440€ 11 025 000€ 9 820 944€ 7 923 346€ 8 807 464€ 6 960 597€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 018 773€ 10 322 823€ 19 509 035€ 13 366 943€ 12 878 402€ 3 334 300€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
6 208 365€ 6 024 006€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 698 119€ 2 975 845€ 1 121 575€ 2 173 106€ 1 266 163€ 1 424 282€ 1 002 285€ 1 113 948€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 074€ 14 329€ 11 227€ 31 490€ 22 360€ 4 571€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 196 960 € 986 005 € 646 323 € 269 901 € 252 506 € 1 256 246 € 56 972 € 4 254 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 792€ 4 700€ 7 007€ 3 744€ 4 850€ 5 270€ 4 336€ 4 254€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 193 168€ 981 305€ 639 316€ 266 157€ 247 656€ 1 250 976€ 52 636€ 0€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 476 € 14 358 € 10 903 € 15 000 € 7 433 € 49 399 € 24 227 € 16 031 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 476€ 14 358€ 10 903€ 15 000€ 7 433€ 49 399€ 24 227€ 16 031€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
63 104 163 € 68 828 211 € 58 820 079 € 54 803 338 € 49 709 229 € 40 521 667 € 38 169 544 € 33 894 298 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
43 907 274 € 48 559 404 € 41 028 544 € 38 174 939 € 33 218 280 € 29 232 172 € 26 828 121 € 20 601 702 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 € 7 791 509 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€ 7 791 509€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 € 779 151 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€ 779 151€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
31 488 744 € 29 457 884 € 19 604 278 € 17 147 620 € 14 661 512 € 10 757 461 € 7 531 042 € 6 283 645 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 488 744€ 29 457 884€ 19 604 278€ 17 147 620€ 14 661 512€ 10 757 461€ 7 531 042€ 6 283 645€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 847 870 € 10 530 860 € 12 853 606 € 12 456 659 € 9 986 108 € 9 904 051 € 10 726 419 € 5 747 397 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 196 889 € 20 268 807 € 17 791 535 € 16 628 399 € 16 490 949 € 11 289 495 € 11 341 423 € 13 292 596 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
65 480 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
65 480€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
290 000 € 267 800 € 253 380 € 238 769 € 221 899 € 207 077 € 180 415 € 150 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
290 000€ 267 800€ 253 380€ 238 769€ 221 899€ 207 077€ 180 415€ 150 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 960 080 € 17 303 444 € 13 121 308 € 12 451 538 € 11 410 288 € 7 641 928 € 7 918 797 € 9 522 639 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 528 622 € 15 908 286 € 11 256 282 € 11 286 800 € 9 926 613 € 6 796 673 € 5 992 361 € 8 877 926 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 392 973€ 1 359 996€ 1 055 081€ 1 574 762€ 2 469 989€ 184 869€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 135 649€ 14 548 290€ 10 201 201€ 9 712 038€ 7 456 624€ 6 611 804€ 5 992 361€ 8 877 926€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
738 371€ 717 559€ 606 997€ 598 460€ 519 521€ 473 876€ 406 013€ 363 321€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
489 149€ 466 083€ 404 420€ 391 859€ 332 220€ 304 233€ 261 027€ 232 032€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
203 472€ 200 480€ 844 052€ 174 097€ 631 496€ 66 743€ 1 259 020€ 49 084€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
466€ 11 036€ 9 557€ 322€ 438€ 403€ 376€ 276€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 881 329 € 2 697 563 € 4 416 847 € 3 938 092 € 4 858 762 € 3 440 490 € 3 242 211 € 3 619 957 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
340 382€ 386 000€ 282 803€ 304 338€ 203 600€ 169 461€ 283 243€ 294 209€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 540 947€ 2 311 563€ 4 134 044€ 3 633 754€ 4 655 162€ 3 271 029€ 2 958 968€ 3 325 748€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé