Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPORT SCHOOL, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
457 174 € 451 616 € 455 030 € 446 457 € 443 977 € 445 327 € 374 088 € 342 062 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
145 716 € 153 497 € 153 497 € 163 874 € 175 551 € 187 878 € 150 916 € 152 867 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
106 220 € 106 220 € 106 220 € 106 220 € 106 220 € 106 220 € 106 220 € 106 221 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 221€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
39 496 € 47 277 € 47 277 € 57 654 € 69 331 € 81 658 € 44 696 € 46 646 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
891€ 8 672€ 8 672€ 19 049€ 30 726€ 43 053€ 6 091€ 8 041€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 605€ 38 605€ 38 605€ 38 605€ 38 605€ 38 605€ 38 605€ 38 605€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
309 670 € 285 936 € 275 584 € 282 012 € 267 906 € 256 909 € 222 732 € 188 739 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
264 855 € 251 121 € 240 514 € 217 918 € 215 375 € 201 971 € 186 484 € 170 783 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
147 942 € 134 350 € 122 231 € 98 920 € 92 677 € 82 973 € 67 486 € 56 850 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
147 942€ 134 350€ 122 231€ 98 920€ 92 677€ 82 973€ 67 486€ 56 850€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
97€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9€ 25€ 33€ 3 700€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
116 807€ 116 746€ 118 250€ 118 998€ 118 998€ 118 998€ 118 998€ 113 933€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
44 815 € 34 815 € 35 070 € 64 094 € 52 531 € 54 938 € 36 248 € 17 956 €
072
B.V.1.
Peniaze
191€ 693€ 1 769€ 5 099€ 6 491€ 3 214€ 5 964€ 3 262€
073
B.V.2.
Účty v bankách
44 624€ 34 122€ 33 301€ 58 995€ 46 040€ 51 724€ 30 284€ 14 694€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 788 € 12 183 € 25 949 € 571 € 520 € 540 € 440 € 456 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 788€ 12 183€ 25 949€ 571€ 520€ 540€ 440€ 456€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
457 174 € 451 616 € 455 030 € 446 457 € 443 977 € 445 327 € 374 088 € 342 062 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
321 454 € 315 612 € 309 790 € 305 704 € 297 488 € 288 930 € 260 947 € 228 242 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
112 860 € 112 860 € 112 860 € 112 860 € 112 860 € 112 860 € 112 860 € 112 860 €
082
A.I.1
Základné imanie
112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€ 112 860€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 220€ 106 221€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
96 532 € 90 710 € 86 624 € 78 408 € 69 850 € 41 867 € 9 161 € -2 087 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
150 910€ 145 088€ 141 002€ 132 786€ 124 228€ 96 245€ 63 539€ 52 291€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54 378€ -54 378€ -54 378€ -54 378€ -54 378€ -54 378€ -54 378€ -54 378€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 842 € 5 822 € 4 086 € 8 216 € 8 558 € 27 983 € 32 706 € 11 248 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
135 720 € 136 004 € 145 240 € 140 753 € 146 466 € 156 374 € 112 675 € 113 440 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 927 € 30 327 € 39 289 € 127 € 127 € 127 € 2 727 € 6 628 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
21 800€ 30 200€ 39 162€ 2 600€ 6 500€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
127€ 127€ 127€ 127€ 127€ 127€ 127€ 128€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
113 793 € 105 677 € 105 951 € 140 626 € 146 339 € 156 156 € 109 948 € 106 812 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 851 € 12 454 € 11 813 € 11 811 € 11 995 € 13 300 € 11 322 € 13 418 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 851€ 12 454€ 11 813€ 11 811€ 11 995€ 13 300€ 11 322€ 13 418€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 547€ 95 623€ 80 933€ 80 968€ 81 038€ 81 008€ 80 582€ 80 301€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
869€ -7 864€ 869€ 869€ 869€ 869€ 869€ 869€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
511€ 462€ 437€ 462€ 510€ 490€ 194€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 882€ 1 604€ 1 098€ 2 494€ 450€ 1 567€ 5 861€ 1 170€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 133€ 3 398€ 10 801€ 44 022€ 51 477€ 58 922€ 11 120€ 11 054€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
91 € 0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
91€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 € 23 € 466 € 380 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
23€ 23€ 466€ 380€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€