Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.06.2022
31.12.2022
01.06.2021
31.05.2022
01.06.2020
31.05.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
374 033 000 € 426 318 000 € 216 446 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
195 646 000 € 206 704 000 € 97 382 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 382 000 € 16 407 000 € 11 913 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
15 507 000€ 16 206 000€ 5 817 000€
005
A.I.2
Software
272 000€ 85 000€ 259 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
603 000€ 116 000€ 5 837 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
179 264 000 € 190 297 000 € 85 469 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 033 000€ 1 033 000€ 488 000€
013
A.II.2
Stavby
57 164 000€ 58 577 000€ 27 425 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 478 000€ 94 095 000€ 47 193 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 693 000€ 32 466 000€ 4 448 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 896 000€ 4 129 000€ 5 915 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
170 520 000 € 211 584 000 € 115 072 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
84 109 000 € 96 789 000 € 38 813 000 €
035
B.I.1
Materiál
44 621 000€ 40 997 000€ 12 986 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
30 218 000€ 46 358 000€ 21 907 000€
037
B.I.3
Výrobky
9 222 000€ 9 364 000€ 3 920 000€
039
B.I.5
Tovar
48 000€ 70 000€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 380 000 € 7 411 000 € 3 943 000 €
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 169 000€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 084 000€ 3 439 000€ 1 573 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 296 000€ 3 803 000€ 2 370 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 009 000 € 107 375 000 € 72 315 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
42 098 000 € 96 449 000 € 34 094 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
29 226 000€ 0€ 33 315 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 356 000€ 7 545 000€ 4 277 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
854 000€ 516 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 475 000€ 2 865 000€ 629 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 000 € 9 000 € 1 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 000€ 9 000€ 1 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 867 000 € 8 030 000 € 3 992 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 537 000€ 6 185 000€ 2 866 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 330 000€ 1 845 000€ 1 126 000€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
374 033 000 € 426 318 000 € 216 446 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
149 640 000 € 149 655 000 € 89 791 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 939 000 € 31 939 000 € 31 939 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 939 000€ 31 939 000€ 31 939 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 616 000 € 2 552 000 € 2 043 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 616 000€ 2 552 000€ 2 043 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
217 000 € 521 000 € 0 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
217 000€ 521 000€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 868 000 € 89 643 000 € 30 809 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 868 000€ 89 643 000€ 30 809 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
224 133 000 € 276 384 000 € 126 600 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 527 000 € 15 096 000 € 59 666 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 353 000€ 15 096 000€ 59 666 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
174 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 426 000 € 2 763 000 € 678 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 426 000€ 2 763 000€ 678 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
204 481 000 € 256 928 000 € 65 245 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
134 104 000 € 104 878 000 € 53 558 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
55 144 000€ 132 429 000€ 2 454 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 475 000€ 9 146 000€ 4 598 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 863 000€ 4 720 000€ 2 341 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
919 000€ 2 065 000€ 651 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
179 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 797 000€ 3 690 000€ 1 643 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 699 000 € 1 597 000 € 1 011 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 699 000€ 1 597 000€ 1 011 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
260 000 € 279 000 € 55 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
216 000€ 28 000€ 40 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 000€ 251 000€ 15 000€