Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.06.2022
31.12.2022
01.06.2021
31.05.2022
01.06.2020
31.05.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
406 744 000 € 547 093 000 € 277 857 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
182 000€ 955 000€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
354 079 000€ 509 823 000€ 257 489 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 604 000€ 3 438 000€ 1 385 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
15 000€ 170 000€ 9 495 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
139 000€ 79 000€ 100 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 725 000€ 32 628 000€ 9 388 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
404 696 000 € 542 068 000 € 267 414 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 000€ 2 718 000€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
271 423 000€ 332 996 000€ 159 999 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
44 326 000€ 63 931 000€ 43 685 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
60 186 000 € 96 901 000 € 46 094 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
41 965 000€ 69 316 000€ 32 756 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 690 000€ 23 018 000€ 11 615 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 531 000€ 4 524 000€ 1 723 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 858 000€ 39 364 000€ 15 188 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 1 915 000€ 69 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
191 000€ 70 000€ 85 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 681 000€ 4 173 000€ 2 294 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 048 000 € 5 025 000 € 10 443 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
51 100 000 € 114 741 000 € 64 685 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 254 000 € 44 000 € 94 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
329 000€ 18 000€ 94 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
925 000€ 26 000€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 240 000 € 754 000 € 355 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
715 000 € 305 000 € 166 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
223 000€ 400 000€ 171 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
302 000€ 49 000€ 18 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
14 000 € -710 000 € -261 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 062 000 € 4 315 000 € 10 182 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 773 000 € 3 044 000 € 2 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
186 000€ 985 000€ 191 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 587 000€ 2 059 000€ -189 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
289 000 € 1 271 000 € 10 180 000 €