Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 716€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 688 € 9 686 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 359€ 1 580€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 580€ 7 850€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
749€ 256€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 429 € 9 592 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 203€ 1 230€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4€ 469€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 321€ 1 607€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
208€ 598€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 638€ 5 676€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 638€ 5 676€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55€ 12€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 259 € 94 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 411 € 6 124 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 € 86 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
29€ 86€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
404 € 107 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
261€ 28€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
143€ 79€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-375 € -21 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 884 € 73 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 884 € 73 €