Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.T. Transport s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 992 543 € 12 009 336 € 12 939 594 € 13 795 572 € 12 618 262 € 11 925 875 € 13 590 040 € 13 317 793 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 103 402 € 3 742 507 € 1 712 196 € 1 963 792 € 1 293 999 € 1 221 664 € 1 813 338 € 2 148 433 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 714 € 4 156 € 11 867 € 18 603 € 3 400 € 6 931 € 2 464 € 3 116 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 714€ 4 156€ 11 867€ 17 603€ 3 400€ 6 931€ 2 464€ 3 116€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 094 688 € 3 738 351 € 1 700 329 € 1 945 189 € 1 290 599 € 1 214 733 € 1 810 874 € 2 145 317 €
012
A.II.1
Pozemky
33 750€ 33 750€ 33 750€ 33 750€ 33 750€ 33 750€ 33 750€
013
A.II.2
Stavby
669 136€ 707 349€ 745 773€ 784 197€ 822 621€ 861 045€ 899 704€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 094 688€ 2 398 781€ 318 428€ 532 933€ 264 359€ 358 362€ 916 079€ 1 211 863€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
636 684€ 633 317€ 632 733€ 90 003€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 485€ 118 290€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 843 840 € 7 987 513 € 10 694 120 € 11 438 047 € 10 897 383 € 10 413 253 € 11 453 474 € 10 779 253 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
74 320 € 141 960 € 142 190 € 257 460 € 154 410 € 14 912 € 105 500 €
035
B.I.1
Materiál
74 320€ 141 960€ 142 190€ 176 025€ 154 410€ 14 912€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
81 435€ 105 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
479 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
479€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 674 725 € 7 158 705 € 9 881 893 € 10 370 532 € 10 103 969 € 9 904 290 € 10 984 957 € 10 515 548 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 149 068 € 6 608 587 € 8 469 447 € 9 577 852 € 9 531 753 € 9 137 856 € 10 096 155 € 9 512 581 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 149 068€ 6 608 587€ 8 469 447€ 9 577 852€ 9 531 753€ 9 137 856€ 10 096 155€ 9 512 581€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 000€ 16 854€ 16 854€ 16 854€ 16 854€ 16 854€ 16 154€ 16 154€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
183 071€ 338 867€ 358 999€ 283 999€ 90 362€ 250 397€ 264 021€ 377 282€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
340 586€ 194 397€ 1 036 593€ 491 827€ 465 000€ 499 183€ 608 627€ 609 531€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
94 795 € 686 848 € 669 558 € 810 055 € 639 004 € 494 051 € 468 517 € 158 205 €
072
B.V.1.
Peniaze
93 883€ 269 903€ 256 801€ 566 674€ 410 455€ 276 192€ 435 447€ 100 511€
073
B.V.2.
Účty v bankách
912€ 416 945€ 412 757€ 243 381€ 228 549€ 217 859€ 33 070€ 57 694€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
45 301 € 279 316 € 533 278 € 393 733 € 426 880 € 290 958 € 323 228 € 390 107 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 165€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 356€ 2 551€ 180 969€ 77 340€ 89 236€ 233 335€ 323 228€ 385 942€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
42 945€ 276 765€ 352 309€ 316 393€ 337 644€ 57 623€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 992 543 € 12 009 336 € 12 939 594 € 13 795 572 € 12 618 262 € 11 925 875 € 13 590 040 € 13 317 793 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-4 141 094 € -1 224 620 € 1 758 827 € 3 886 147 € 4 313 475 € 3 916 800 € 3 606 732 € 3 388 205 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€ 1 813 307€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 045 231 € -107 265 € 1 865 536 € 2 012 863 € 2 096 189 € 1 786 121 € 1 067 594 € 933 481 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 820 215€ 1 820 215€ 1 865 536€ 2 012 863€ 2 096 189€ 1 786 121€ 1 067 594€ 933 481€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 865 446€ -1 927 480€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 916 474 € -2 937 966 € -1 927 320 € 52 673 € 396 675 € 310 068 € 718 527 € 634 113 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 133 637 € 13 222 658 € 11 163 307 € 9 885 802 € 8 304 787 € 8 009 075 € 9 983 308 € 9 929 588 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
965 279 € 1 656 069 € 180 611 € 308 384 € 143 189 € 181 852 € 341 795 € 753 834 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
30 412€ 64 593€ 98 647€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
26 725€ 20 187€ 13 404€ 15 029€ 17 343€ 15 297€ 18 815€ 15 766€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
938 554€ 1 605 470€ 102 614€ 181 957€ 117 941€ 132 691€ 221 487€ 595 940€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
12 751€ 7 905€ 33 864€ 101 493€ 142 128€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
30 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 072 564 € 4 320 745 € 3 732 806 € 3 078 127 € 2 632 979 € 2 394 513 € 3 162 369 € 2 416 838 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 162 975 € 3 188 347 € 2 736 592 € 2 150 351 € 1 905 840 € 1 599 569 € 1 917 350 € 1 625 449 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 162 975€ 3 188 347€ 2 736 592€ 2 150 351€ 1 905 840€ 1 599 569€ 1 917 350€ 1 625 449€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-15 322€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
338 328€ 328 985€ 524 548€ 587 995€ 500 257€ 504 872€ 505 680€ 441 263€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
96 236€ 124 395€ 297 435€ 152 405€ 86 961€ 100 975€ 105 093€ 95 034€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
141 228€ 19 692€ 46 410€ 44 977€ 34 340€ 48 274€ 23 390€ 4 296€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
333 797€ 659 326€ 143 143€ 142 399€ 105 581€ 140 823€ 610 856€ 250 796€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
299 646 € 138 589 € 162 436 € 165 794 € 149 660 € 112 974 € 80 985 € 83 240 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
99 219€ 128 632€ 152 479€ 157 586€ 145 556€ 110 444€ 80 985€ 83 240€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
200 427€ 9 957€ 9 957€ 8 208€ 4 104€ 2 530€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 796 148€ 7 107 255€ 7 087 454€ 6 333 497€ 5 378 959€ 5 319 736€ 6 398 159€ 6 645 676€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 298 € 17 460 € 23 623 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 298€ 17 460€ 23 623€