Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 387 506 € 1 403 004 € 1 355 396 € 1 581 867 € 1 371 192 € 1 440 647 € 1 445 135 € 1 501 894 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 239 439 € 1 277 239 € 1 247 288 € 1 374 741 € 1 211 878 € 1 171 474 € 1 301 217 € 1 352 871 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 239 439 € 1 277 239 € 1 247 288 € 1 374 741 € 1 211 878 € 1 171 474 € 1 301 217 € 1 352 871 €
012
A.II.1
Pozemky
215 315€ 215 315€ 215 315€ 215 315€
013
A.II.2
Stavby
775 195€ 857 318€ 926 394€ 1 008 300€ 1 047 894€ 1 011 039€ 1 092 056€ 1 159 199€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
168 609€ 153 958€ 63 309€ 109 596€ 118 437€ 155 215€ 205 861€ 190 372€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
32 033€ 34 098€ 36 164€ 38 230€ 38 467€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 287€ 16 550€ 6 106€ 3 300€ 7 080€ 5 220€ 3 300€ 3 300€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
122 660 € 97 572 € 92 516 € 204 743 € 152 269 € 267 093 € 141 668 € 145 465 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
806 € 1 082 € 1 212 € 917 € 5 012 € 565 € 329 € 509 €
032
B.I.1
Materiál
525€ 635€ 911€ 471€ 4 778€ 6€ 62€ 51€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
281€ 447€ 301€ 446€ 234€ 559€ 267€ 458€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
29 262 € 25 673 € 24 068 € 21 418 € 13 841 € 3 517 € 11 126 € 11 416 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
29 262€ 25 673€ 24 068€ 21 418€ 13 841€ 3 517€ 11 126€ 11 416€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
45 285 € 63 930 € 53 775 € 145 392 € 61 461 € 27 367 € 46 317 € 35 398 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 802€ 29 225€ 24 560€ 16 491€ 17 741€ 85 650€ 19 457€ 17 705€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
-64 420€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 158€ 34 074€ 22 793€ 11 916€ 42 592€ 5 112€ 26 833€ 16 755€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
325€ 631€ 6 422€ 116 985€ 1 128€ 1 025€ 27€ 938€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
47 307 € 6 887 € 13 461 € 37 016 € 71 955 € 235 644 € 83 896 € 98 142 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 638€ 4 093€ 6 052€ 2 595€ 1 467€ 11 143€ 9 642€ 10 362€
057
B.IV.2
Účty v bankách
43 669€ 2 794€ 7 409€ 34 421€ 70 488€ 224 501€ 74 254€ 87 780€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
25 407 € 28 193 € 15 592 € 2 383 € 7 045 € 2 080 € 2 250 € 3 558 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
583€ 27€ 6€ 89€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 950€ 14 597€ 13 453€ 2 294€ 2 329€ 2 080€ 1 789€ 1 986€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 874€ 13 569€ 2 133€ 4 716€ 461€ 1 572€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 387 506 € 1 403 004 € 1 355 396 € 1 581 867 € 1 371 192 € 1 440 647 € 1 445 135 € 1 501 894 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
454 338 € 405 219 € 409 689 € 349 253 € 341 003 € 414 450 € 358 460 € 358 250 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 422 685 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 422 685€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-74 768 € -70 299 € -130 736 € -138 985 € -65 538 € -121 528 € -73 267 € -89 392 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 656€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-74 768€ -70 299€ -130 736€ -138 985€ -65 538€ -121 528€ -73 267€ -96 048€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
49 118 € -4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
300 519 € 448 986 € 373 950 € 616 859 € 388 283 € 423 558 € 456 380 € 517 251 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
22 183 € 24 815 € 25 290 € 15 557 € 11 720 € 5 822 € 6 355 € 5 414 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 579€ 18 211€ 17 686€ 13 157€ 10 320€ 1 510€ 6 355€ 5 414€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 204€ 5 204€ 5 204€ 4 312€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 400€ 1 400€ 2 400€ 2 400€ 1 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
55 372 € 74 756 € 4 553 € 3 404 € 3 405 € 4 330 € 4 362 € 8 958 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 171€ 466€ 1 553€ 404€ 405€ 1 330€ 1 362€ 1 368€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
54 201€ 74 290€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 590€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
135 538 € 165 290 € 172 280 € 383 111 € 115 411 € 112 699 € 101 996 € 116 252 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
57 990€ 99 942€ 106 957€ 207 720€ 72 303€ 58 034€ 51 109€ 44 104€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-5 335€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
466€ 466€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 070€ 23 314€ 22 339€ 24 084€ 19 177€ 16 243€ 14 129€ 15 575€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 192€ 14 272€ 13 203€ 14 226€ 13 031€ 11 099€ 9 277€ 9 784€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 324€ 3 942€ 20 273€ 128 118€ 3 046€ 25 549€ 26 369€ 3 850€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 962€ 23 820€ 9 508€ 8 963€ 7 388€ 1 308€ 1 112€ 48 274€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
87 426 € 184 125 € 171 827 € 214 787 € 257 747 € 300 707 € 343 667 € 386 627 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
42 947€ 85 907€ 128 867€ 171 827€ 214 787€ 257 747€ 300 707€ 343 667€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
44 479€ 98 218€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
632 649 € 548 799 € 571 757 € 615 755 € 641 906 € 602 639 € 630 295 € 626 393 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
761€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
561 674€ 497 935€ 500 228€ 548 682€ 583 333€ 123 081€ 123 081€ 625 808€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
70 214€ 50 864€ 71 529€ 67 073€ 58 573€ 479 558€ 507 214€ 585€