Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 403 004 € 1 355 396 € 1 581 867 € 1 371 192 € 1 440 647 € 1 445 135 € 1 501 894 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 277 239 € 1 247 288 € 1 374 741 € 1 211 878 € 1 171 474 € 1 301 217 € 1 352 871 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
005
A.I.2
Software
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 277 239 € 1 247 288 € 1 374 741 € 1 211 878 € 1 171 474 € 1 301 217 € 1 352 871 €
012
A.II.1
Pozemky
215 315€ 215 315€ 215 315€
013
A.II.2
Stavby
857 318€ 926 394€ 1 008 300€ 1 047 894€ 1 011 039€ 1 092 056€ 1 159 199€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 958€ 63 309€ 109 596€ 118 437€ 155 215€ 205 861€ 190 372€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
34 098€ 36 164€ 38 230€ 38 467€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 550€ 6 106€ 3 300€ 7 080€ 5 220€ 3 300€ 3 300€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
97 572 € 92 516 € 204 743 € 152 269 € 267 093 € 141 668 € 145 465 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 082 € 1 212 € 917 € 5 012 € 565 € 329 € 509 €
032
B.I.1
Materiál
635€ 911€ 471€ 4 778€ 6€ 62€ 51€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
447€ 301€ 446€ 234€ 559€ 267€ 458€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
25 673 € 24 068 € 21 418 € 13 841 € 3 517 € 11 126 € 11 416 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
25 673€ 24 068€ 21 418€ 13 841€ 3 517€ 11 126€ 11 416€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
63 930 € 53 775 € 145 392 € 61 461 € 27 367 € 46 317 € 35 398 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 225€ 24 560€ 16 491€ 17 741€ 85 650€ 19 457€ 17 705€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
-64 420€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 074€ 22 793€ 11 916€ 42 592€ 5 112€ 26 833€ 16 755€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
631€ 6 422€ 116 985€ 1 128€ 1 025€ 27€ 938€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 887 € 13 461 € 37 016 € 71 955 € 235 644 € 83 896 € 98 142 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 093€ 6 052€ 2 595€ 1 467€ 11 143€ 9 642€ 10 362€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 794€ 7 409€ 34 421€ 70 488€ 224 501€ 74 254€ 87 780€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 193 € 15 592 € 2 383 € 7 045 € 2 080 € 2 250 € 3 558 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
27€ 6€ 89€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 597€ 13 453€ 2 294€ 2 329€ 2 080€ 1 789€ 1 986€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 569€ 2 133€ 4 716€ 461€ 1 572€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 403 004 € 1 355 396 € 1 581 867 € 1 371 192 € 1 440 647 € 1 445 135 € 1 501 894 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
405 219 € 409 689 € 349 253 € 341 003 € 414 450 € 358 460 € 358 250 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 472 685 € 422 685 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 472 685€ 422 685€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-70 299 € -130 736 € -138 985 € -65 538 € -121 528 € -73 267 € -89 392 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 656€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-70 299€ -130 736€ -138 985€ -65 538€ -121 528€ -73 267€ -96 048€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
448 986 € 373 950 € 616 859 € 388 283 € 423 558 € 456 380 € 517 251 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 815 € 25 290 € 15 557 € 11 720 € 5 822 € 6 355 € 5 414 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
18 211€ 17 686€ 13 157€ 10 320€ 1 510€ 6 355€ 5 414€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 204€ 5 204€ 4 312€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 400€ 2 400€ 2 400€ 1 400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
74 756 € 4 553 € 3 404 € 3 405 € 4 330 € 4 362 € 8 958 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
466€ 1 553€ 404€ 405€ 1 330€ 1 362€ 1 368€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
74 290€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 590€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
165 290 € 172 280 € 383 111 € 115 411 € 112 699 € 101 996 € 116 252 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
99 942€ 106 957€ 207 720€ 72 303€ 58 034€ 51 109€ 44 104€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-5 335€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
466€ 466€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 314€ 22 339€ 24 084€ 19 177€ 16 243€ 14 129€ 15 575€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 272€ 13 203€ 14 226€ 13 031€ 11 099€ 9 277€ 9 784€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 942€ 20 273€ 128 118€ 3 046€ 25 549€ 26 369€ 3 850€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 820€ 9 508€ 8 963€ 7 388€ 1 308€ 1 112€ 48 274€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
184 125 € 171 827 € 214 787 € 257 747 € 300 707 € 343 667 € 386 627 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
85 907€ 128 867€ 171 827€ 214 787€ 257 747€ 300 707€ 343 667€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
98 218€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€ 42 960€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
548 799 € 571 757 € 615 755 € 641 906 € 602 639 € 630 295 € 626 393 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
497 935€ 500 228€ 548 682€ 583 333€ 123 081€ 123 081€ 625 808€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
50 864€ 71 529€ 67 073€ 58 573€ 479 558€ 507 214€ 585€