Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
720 671 € 173 151 € 97 161 € 54 643 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
65 170 € 40 255 € 28 576 € 15 181 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
65 170 € 40 255 € 28 576 € 15 181 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
49 989€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 181€ 40 255€ 28 576€ 15 181€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
655 501 € 132 896 € 68 585 € 39 462 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
629 504 € 81 432 € 9 740 € 2 300 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
615 979€ 81 432€ 9 740€ 2 300€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
13 525€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
25 997 € 51 464 € 58 845 € 37 162 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
25 997€ 51 464€ 58 845€ 37 162€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
720 671 € 173 151 € 97 161 € 54 643 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
178 104 € 28 419 € 26 296 € 24 957 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
521€ 664€ 664€ 521€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
95 401€ 18 994€ 17 654€ 14 867€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
75 543 € 2 122 € 1 339 € 2 930 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
542 567 € 144 732 € 70 865 € 29 686 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
542 567 € 144 732 € 70 865 € 29 686 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
422 137€ 99 771€ 30 839€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
96 930€ 6 461€ 1 526€ 6 186€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
23 500€ 38 500€ 38 500€ 23 500€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci