Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
46 993€ 218 310€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
66 200€ 72 519€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-19 207 € 145 791 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 870 521 € 2 573 088 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 870 521€ 2 573 088€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 048 318 € 2 580 379 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 319€ 13 839€
10
B.2
Služby
2 029 999€ 2 566 540€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-197 004 € 138 500 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
10 522 € 132 143 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 752€ 129 795€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 728€ 2 332€
16
C.4
Sociálne náklady
42€ 16€
17
D
Dane a poplatky
33€ 2€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 725€ 6 240€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
67 100€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 648€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 086€ 4 410€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 558€ 24 788€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-181 304 € -20 263 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€
39
N
Nákladové úroky
5 793€ 3 474€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
528€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 712€ 740€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 503 € -4 741 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-188 807 € -25 004 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 858 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
858€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-188 807 € -25 862 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-188 807 € -25 004 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-188 807 € -25 862 €