Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finančné centrum, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
844 103 € 872 225 € 713 389 € 760 451 € 791 989 € 942 885 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
607 490 € 597 283 € 609 888 € 653 845 € 665 168 € 639 537 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
452 205 € 441 216 € 441 215 € 441 216 € 441 216 € 441 216 €
005
A.I.2
Software
10 989€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
441 216€ 441 216€ 441 215€ 441 216€ 441 216€ 441 216€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
141 285 € 137 067 € 144 673 € 178 629 € 184 952 € 154 321 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
57 856€ 59 787€ 61 718€ 128 521€ 137 428€ 147 118€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 098€ 77 280€ 82 955€ 50 108€ 47 524€ 7 203€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 424€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
36 907€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
14 000 € 19 000 € 24 000 € 34 000 € 39 000 € 44 000 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
14 000€ 19 000€ 24 000€ 34 000€ 39 000€ 44 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
227 549 € 272 087 € 101 048 € 104 824 € 94 877 € 302 351 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
85 670 € 89 510 € 13 707 € 26 210 € 10 318 € 6 402 €
036
B.I.5
Tovar
85 670€ 89 510€ 13 707€ 26 210€ 10 318€ 6 402€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 601 € 7 026 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
5 601€ 7 026€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
108 501 € 122 830 € 52 919 € 44 997 € 24 068 € 125 037 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
98 254€ 37 090€ 36 227€ 35 697€ 13 729€ 80 624€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 654€ 4 427€ 9 456€ 2 878€ 3 858€ 37 118€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 593€ 81 313€ 7 236€ 6 422€ 6 481€ 7 295€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 777 € 52 721 € 34 422 € 33 617 € 60 491 € 170 912 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 815€ 17 062€ 24 949€ 8 296€ 4 418€ 44 273€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 962€ 35 659€ 9 473€ 5 058€ 35 810€ 14 801€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
20 263€ 20 263€ 111 838€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 064 € 2 855 € 2 453 € 1 782 € 31 944 € 997 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 064€ 2 855€ 2 453€ 1 782€ 1 050€ 997€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 894€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
844 103 € 872 225 € 713 389 € 760 451 € 791 989 € 942 885 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
129 720 € 123 311 € 91 850 € 226 789 € 264 050 € 249 552 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 521 904€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-496 904€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
63 512 € 63 512 € 63 512 € 63 512 € 63 512 € 63 512 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
63 512€ 63 512€ 63 512€ 63 512€ 63 512€ 63 512€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 360 € 3 339 € 138 277 € 175 538 € 161 040 € 146 767 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 360€ 3 339€ 138 277€ 175 538€ 161 040€ 146 767€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
24 848 € 31 460 € -134 939 € -37 261 € 14 498 € 14 273 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
714 383 € 748 914 € 621 539 € 532 315 € 527 611 € 693 052 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
17 128 € 10 164 € 815 € 815 € 5 826 € 3 996 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 858€ 9 394€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 270€ 770€ 815€ 815€ 5 826€ 3 996€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
618 € 1 697 € 3 072 € 3 149 € 3 125 € 2 605 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
618€ 1 697€ 3 072€ 3 149€ 3 125€ 2 605€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
696 637 € 737 053 € 617 652 € 528 351 € 518 660 € 686 451 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 059€ 17 854€ 20 796€ 41 790€ 33 229€ 117 307€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 380€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
544 739€ 690 615€ 577 049€ 466 904€ 466 904€ 558 054€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 037€ 13 629€ 12 027€ 10 854€ 9 105€ 5 237€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 671€ 8 205€ 7 325€ 6 644€ 5 675€ 3 263€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 034€ 6 750€ 1 335€ 2 152€ 1 010€ 1 003€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
103 097€ -880€ 7€ 2 737€ 207€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 347 € 328 € 281 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
328€ 242€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 347€ 39€