Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 596 674 € 1 337 241 € 1 329 539 € 570 354 € 838 380 € 718 920 € 713 740 € 705 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
869 323 € 708 328 € 582 616 € 260 938 € 81 583 € 57 970 € 97 373 € 101 954 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
17 145 € 17 614 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 145€ 17 614€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
852 178 € 690 714 € 582 616 € 260 938 € 81 583 € 57 970 € 97 373 € 101 954 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
36 637€ 30 095€ 16 806€ 11 003€ 11 458€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
797 260€ 650 843€ 552 982€ 210 588€ 70 125€ 57 970€ 96 173€ 100 754€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
18 281€ 9 776€ 11 995€ 5 566€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 781€ 1 200€ 1 200€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
715 213 € 618 795 € 742 110 € 305 958 € 750 728 € 654 071 € 610 837 € 599 315 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
308 140 € 310 101 € 291 764 € 163 364 € 283 150 € 312 219 € 306 539 € 265 779 €
035
B.I.1
Materiál
164 580€ 184 749€ 203 478€ 134 052€ 216 986€ 312 219€ 306 539€ 265 779€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
135 685€ 86 944€ 42 400€ 14 498€ 22 464€
037
B.I.3
Výrobky
7 875€ 38 408€ 45 886€ 14 814€ 43 700€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 933 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 933€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
377 463 € 300 979 € 447 198 € 121 723 € 338 977 € 316 434 € 213 269 € 275 376 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
333 465 € 241 289 € 402 664 € 73 367 € 234 886 € 200 622 € 163 435 € 164 615 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
333 465€ 241 289€ 402 664€ 73 367€ 234 886€ 200 622€ 163 435€ 164 615€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 167€ 12 707€ 10 947€ 10 947€ 20 000€ 20 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 672€ 46 886€ 31 727€ 35 233€ 80 033€ 86 644€ 38 573€ 102 753€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
159€ 97€ 1 860€ 2 176€ 4 058€ 9 168€ 11 261€ 8 008€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 677 € 7 715 € 3 148 € 20 871 € 128 601 € 25 418 € 91 029 € 58 160 €
072
B.V.1.
Peniaze
106€ 295€ 198€ 54€ 2 403€ 2 638€ 2 315€ 3 003€
073
B.V.2.
Účty v bankách
13 571€ 7 420€ 2 950€ 20 817€ 126 198€ 22 780€ 88 714€ 55 157€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 138 € 10 118 € 4 813 € 3 458 € 6 069 € 6 879 € 5 530 € 3 758 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 138€ 10 118€ 4 813€ 3 458€ 6 069€ 6 879€ 5 333€ 3 758€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
197€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 596 674 € 1 337 241 € 1 329 539 € 570 354 € 838 380 € 718 920 € 713 740 € 705 027 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
131 019 € 3 767 € -210 626 € -61 946 € 102 773 € -60 783 € 228 819 € 48 621 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 300 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 300€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
90 000€ 140 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 302 178€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-169 427 € -333 820 € -185 140 € -20 421 € -93 977 € -106 553 € 15 427 € -6 986 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
466 417€ 302 024€ 302 024€ 302 024€ 228 468€ 215 892€ 215 892€ 193 479€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-635 844€ -635 844€ -487 164€ -322 445€ -322 445€ -322 445€ -200 465€ -200 465€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
177 146 € 164 393 € -148 680 € -164 719 € 73 556 € 12 576 € -121 980 € 22 413 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 465 655 € 1 333 474 € 1 540 165 € 632 300 € 735 607 € 776 342 € 484 296 € 653 366 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
397 781 € 272 729 € 269 679 € 62 686 € -1 180 € -496 € 168 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 801€ 2 039€ 922€ 160€ -1 180€ -664€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
393 980€ 270 690€ 268 757€ 62 526€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
168€ 168€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 639€ 20 585€ 435 000€ 385 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
544 284 € 537 911 € 706 302 € 173 347 € 328 488 € 759 695 € 463 542 € 578 669 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
302 447 € 342 713 € 535 310 € 119 888 € 277 911 € 613 857 € 259 414 € 414 554 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
302 447€ 342 713€ 535 310€ 119 888€ 277 911€ 613 857€ 259 414€ 414 554€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 400€ 156 393€ 133 300€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41 972€ 33 536€ 31 566€ 18 395€ 22 736€ 19 173€ 25 762€ 15 316€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 584€ 51 562€ 54 994€ 12 789€ 15 785€ 21 297€ 16 028€ 12 124€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
34 427€ 14 798€ 11 421€ 3 136€ 12 056€ 9 968€ 5 390€ 3 375€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
138 854€ 95 302€ 73 011€ 19 139€ 555€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
22 099 € 13 683 € 10 883 € 10 520 € 12 493 € 8 170 € 9 906 € 8 295 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 399€ 12 983€ 10 183€ 9 820€ 12 493€ 8 170€ 9 906€ 8 295€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 700€ 700€ 700€ 700€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
488 852€ 488 566€ 68 301€ 747€ 385 000€ 31€ 1 718€ 56 608€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€ 9 626€ 9 626€ 9 626€ 9 626€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 361 € 625 € 3 040 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 361€ 625€ 3 040€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé