Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 164 040 € 8 348 885 € 8 302 267 € 6 343 837 € 7 068 962 € 7 201 706 € 7 336 157 € 7 585 260 € 7 246 862 € 3 899 008 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 700 849 € 6 580 923 € 6 489 032 € 5 944 891 € 6 250 559 € 6 409 076 € 6 756 154 € 6 975 888 € 5 704 714 € 3 414 401 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 614 € 3 257 € 5 543 € 2 069 € 4 059 € 6 248 € 3 627 € 6 267 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 614€ 3 257€ 5 290€ 1 436€ 2 890€ 3 904€ 3 627€ 6 267€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
253€ 633€ 1 169€ 2 344€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 700 849 € 6 580 923 € 6 487 418 € 5 941 634 € 6 245 016 € 6 407 007 € 6 752 095 € 6 969 640 € 5 701 087 € 3 408 134 €
012
A.II.1
Pozemky
79 943€ 79 943€ 79 943€ 79 943€ 79 943€ 14 760€ 14 760€ 14 760€ 14 760€ 14 760€
013
A.II.2
Stavby
6 255 072€ 6 138 830€ 5 995 254€ 5 483 744€ 5 713 508€ 5 797 166€ 6 025 643€ 6 237 587€ 4 619 244€ 3 123 749€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
309 725€ 360 100€ 410 671€ 326 802€ 404 520€ 539 491€ 678 626€ 714 357€ 544 299€ 191 311€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
56 109€ 1 550€ 1 550€ 51 145€ 38 685€ 54 840€ 29 840€ 515 466€ 78 314€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
500€ 8 360€ 750€ 3 226€ 2 936€ 7 318€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 362 314 € 1 036 555 € 716 037 € 395 213 € 813 682 € 758 347 € 555 669 € 564 564 € 1 487 150 € 439 540 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
81 772 € 40 311 € 51 898 € 88 066 € 81 253 € 97 067 € 75 779 € 88 447 € 84 487 € 188 677 €
035
B.I.1
Materiál
81 772€ 40 311€ 51 898€ 88 066€ 67 577€ 84 790€ 66 705€ 82 594€ 78 498€ 183 124€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
13 676€ 12 277€ 9 074€ 5 853€ 5 989€ 5 553€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 282 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 282 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 282€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
147 873 € 424 206 € 162 795 € 143 345 € 475 945 € 320 158 € 272 809 € 294 777 € 810 730 € 186 163 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
137 201 € 118 231 € 24 281 € 119 278 € 446 556 € 249 930 € 154 592 € 201 358 € 196 941 € 152 204 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 886€ 22 342€ 13 069€ 13 720€ 279 319€ 7 814€ 14 035€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 676€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
126 315€ 95 889€ 11 212€ 105 558€ 167 237€ 242 116€ 140 557€ 192 682€ 196 941€ 152 204€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 623€ 303 673€ 137 705€ 20 434€ 44€ 293€ 545 421€ 793€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 049€ 2 302€ 809€ 3 633€ 29 389€ 70 184€ 117 924€ 93 419€ 68 368€ 33 166€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 127 387 € 572 038 € 501 344 € 163 802 € 256 484 € 341 122 € 207 081 € 181 340 € 591 933 € 64 700 €
072
B.V.1.
Peniaze
62 744€ 32 070€ 30 199€ 21 287€ 19 597€ 14 909€ 7 908€ 1 777€ 3 004€ 1 813€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 064 643€ 539 968€ 471 145€ 142 515€ 236 887€ 326 213€ 199 173€ 179 563€ 588 929€ 62 887€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
100 877 € 731 407 € 1 097 198 € 3 733 € 4 721 € 34 283 € 24 334 € 44 808 € 54 998 € 45 067 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
729 000€ 1 094 000€ 266€ 225€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 685€ 1 640€ 3 948€ 3 733€ 4 721€ 4 464€ 2 485€ 3 063€ 9 068€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 940€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
98 192€ 767€ -750€ 29 819€ 21 849€ 41 479€ 45 930€ 32 902€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 164 040 € 8 348 885 € 8 302 267 € 6 343 837 € 7 068 962 € 7 201 706 € 7 336 157 € 7 585 260 € 7 246 862 € 3 899 008 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 457 382 € 1 480 062 € 1 516 092 € 1 597 769 € 1 322 263 € 1 118 151 € 891 273 € 874 218 € 957 560 € 926 552 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
929 600 € 929 600 € 929 600 € 929 600 € 929 600 € 863 171 € 863 171 € 863 171 € 863 171 € 863 171 €
082
A.I.1
Základné imanie
929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€ 929 600€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-66 429€ -66 429€ -66 429€ -66 429€ -66 429€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
185 921 € 185 920 € 175 978 € 175 978 € 185 920 € 166 578 € 166 578 € 166 578 € 163 227 € 157 025 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
185 921€ 185 920€ 175 978€ 175 978€ 185 920€ 166 578€ 166 578€ 166 578€ 163 227€ 157 025€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
364 540 € 390 572 € 492 191 € 206 686 € -34 019 € -140 182 € -155 531 € -75 189 € -102 347 € -155 670 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
472 249€ 472 249€ 492 191€ 206 686€ 201 993€ 95 830€ 80 481€ 80 481€ 53 323€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-107 709€ -81 677€ -236 012€ -236 012€ -236 012€ -155 670€ -155 670€ -155 670€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-22 679 € -26 030 € -81 677 € 285 505 € 240 762 € 228 584 € 17 055 € -80 342 € 33 509 € 62 026 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 631 893 € 5 732 392 € 5 584 965 € 3 492 478 € 4 408 404 € 4 648 360 € 4 937 085 € 5 107 502 € 5 151 213 € 2 797 878 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 806 280 € 5 132 565 € 5 140 087 € 2 747 801 € 391 543 € 381 429 € 375 411 € 290 883 € 33 246 € 14 886 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
36 810 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
36 810€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 745 000€ 282 263€ 272 263€ 262 263€ 252 236€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 108 999€ 5 109 001€ 2 725 289€ 94 246€ 92 446€ 94 110€ 8 450€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 478€ 20 092€ 9 551€ 9 850€ 287€ 870€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 847€ 6 020€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 992€ 3 474€ 21 535€ 12 662€ 15 034€ 16 720€ 17 191€ 23 890€ 32 376€ 14 886€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
17 076€ 113 811€ 2 776 618€ 1 981 904€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
714 466 € 476 491 € 324 514 € 650 281 € 1 068 061 € 956 462 € 1 170 199 € 947 112 € 1 409 920 € 539 340 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
384 677 € 205 431 € 168 101 € 468 956 € 462 001 € 385 954 € 666 480 € 562 959 € 400 299 € 225 074 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
58 755€ 97 221€ -10 359€ 41 850€ 51 300€ 1 236€ 8 482€ 14 400€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
19 200€ 19 789€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
325 922€ 108 210€ 178 460€ 427 106€ 410 701€ 384 718€ 638 798€ 528 770€ 400 299€ 225 074€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
95 156€ 62 792€ 52 941€ 87 522€ 78 051€ 72 448€ 67 157€ 53 670€ 43 977€ 35 825€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
209 666€ 188 651€ 85 326€ 49 641€ 66 629€ 43 704€ 42 410€ 35 972€ 29 411€ 23 309€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
14 696€ 12 600€ 8 337€ 32 174€ 103 692€ 93 837€ 31 165€ 23 760€ 8 421€ 22 456€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 271€ 7 017€ 9 809€ 11 988€ 357 688€ 360 519€ 362 987€ 270 751€ 927 812€ 232 676€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
111 147 € 123 336 € 120 364 € 77 320 € 85 018 € 82 454 € 59 987 € 56 038 € 44 539 € 41 068 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
108 747€ 120 936€ 117 964€ 74 920€ 80 012€ 77 738€ 55 492€ 51 778€ 44 336€ 40 684€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 5 006€ 4 716€ 4 495€ 4 260€ 203€ 384€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 076€ 2 846 706€ 3 114 204€ 3 331 488€ 3 813 469€ 886 890€ 220 680€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 074 765 € 1 136 431 € 1 201 210 € 1 253 590 € 1 338 295 € 1 435 195 € 1 507 799 € 1 603 540 € 1 138 089 € 174 578 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 593€ 12 316€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 010 993€ 1 073 172€ 1 136 432€ 1 180 893€ 1 253 590€ 1 338 097€ 1 422 680€ 1 507 757€ 1 064 411€ 129 864€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
62 179€ 63 259€ 64 778€ 72 697€ 84 705€ 84 782€ 85 119€ 95 783€ 73 678€ 44 714€