Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 870 939 € 16 506 115 € 16 053 616 € 17 958 251 € 20 199 973 € 25 545 662 € 25 039 431 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 408 187 € 11 195 007 € 11 893 708 € 14 207 391 € 15 706 976 € 20 099 823 € 20 136 496 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
374 529 € 443 279 € 515 453 € 586 550 € 660 279 € 35 337 € 39 676 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 568€ 4 140€ 8 904€ 12 605€ 4 339€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 280€ 1 425€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
332 627€ 402 654€ 472 681€ 542 709€ 612 737€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
40 622€ 38 632€ 38 632€ 34 937€ 34 937€ 35 337€ 35 337€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 033 658 € 10 751 728 € 11 378 255 € 12 070 841 € 13 888 160 € 1 090 811 € 1 195 891 €
012
A.II.1
Pozemky
5 181 661€ 5 181 661€ 5 181 661€ 5 181 661€ 5 226 056€ 116 746€ 116 746€
013
A.II.2
Stavby
2 617 028€ 3 141 964€ 3 638 337€ 4 034 902€ 4 888 034€ 845 813€ 864 338€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 573 740€ 1 732 319€ 1 808 440€ 2 145 710€ 3 022 474€ 126 542€ 208 862€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
661 229€ 680 914€ 685 149€ 708 568€ 751 596€ 1 710€ 5 945€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 870€ 64 668€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 550 000 € 1 158 537 € 18 973 675 € 18 900 929 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 550 000€ 348 537€ 12 061 769€ 12 061 769€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 2 797 287€ 2 724 541€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 4 114 619€ 4 114 619€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 810 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 406 581 € 5 223 089 € 3 986 534 € 3 431 081 € 3 833 808 € 4 466 891 € 4 220 803 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
540 653 € 496 923 € 425 359 € 520 112 € 884 603 € 2 573 €
032
B.I.1
Materiál
213 618€ 167 436€ 121 694€ 144 242€ 159 336€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
112 469€ 138 064€ 73 270€ 46 359€ 113 289€
034
B.I.3
Výrobky
191 550€ 169 141€ 211 185€ 310 312€ 538 006€
035
B.I.4
Zvieratá
42€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
23 016€ 22 240€ 19 210€ 19 199€ 73 972€ 2 573€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 277 570 € 2 101 726 € 1 227 677 € 1 477 191 € 1 987 277 € 2 909 290 € 4 163 743 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 772 849€ 2 078 436€ 1 202 062€ 1 427 810€ 1 914 194€ 2 909 290€ 4 153 624€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 9 225€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 515€ 12 225€ 15 940€ 24 259€ 5 549€ 602€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 502 206€ 11 065€ 9 675€ 25 122€ 67 534€ 292€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 588 358 € 2 624 440 € 2 333 498 € 1 433 778 € 961 928 € 1 555 028 € 57 060 €
056
B.IV.1
Peniaze
43 615€ 24 536€ 24 922€ 11 032€ 43 278€ 10 157€ 7 060€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 544 743€ 2 599 904€ 2 308 576€ 1 422 746€ 918 650€ 1 544 871€ 50 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
56 171 € 88 019 € 173 374 € 319 779 € 659 189 € 978 948 € 682 132 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 229€ 12 054€ 59 715€ 154 276€ 295 856€ 179 997€ 8 287€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 551€ 75 965€ 113 659€ 165 503€ 254 548€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 798 951€ 673 845€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 391€ 0€ 108 785€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 870 939 € 16 506 115 € 16 053 616 € 17 958 251 € 20 199 973 € 25 545 662 € 25 039 431 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 375 224 € 7 682 705 € 6 953 414 € 7 077 770 € 8 111 549 € 14 615 438 € 15 083 355 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 1 200 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€ 1 200 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
18 171 239 € 18 171 239 € 18 171 239 € 18 171 239 € 18 171 239 € 18 171 239 € 18 171 239 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
18 171 239€ 18 171 239€ 18 171 239€ 18 171 239€ 18 171 239€ 18 171 239€ 18 171 239€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
44 853 € 8 388 € 8 388 € 8 389 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
44 853€ 8 388€ 8 388€ 8 389€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 733 386 € -12 426 214 € -12 301 857 € -11 268 093 € -11 238 866 € -4 287 883 € -3 819 169 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
852 211€ 159 383€ 159 383€ 159 383€ 167 771€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 585 597€ -12 585 597€ -12 461 240€ -11 427 476€ -11 406 637€ -4 287 883€ -3 819 169€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
692 518 € 729 292 € -124 356 € -1 033 765 € -20 824 € -467 918 € -468 715 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 981 880 € 7 123 889 € 7 214 994 € 8 797 004 € 9 749 987 € 10 928 156 € 9 951 767 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 993 927 € 1 825 437 € 1 629 186 € 1 457 628 € 1 171 278 € 146 814 € 127 654 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 674 292€ 1 488 636€ 1 302 479€ 1 125 650€ 952 981€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
134 897€ 135 655€ 131 283€ 127 474€ 167 570€ 59 814€ 62 654€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
184 738€ 201 146€ 195 424€ 204 504€ 50 727€ 87 000€ 65 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 603 € 5 526 € 5 049 € 5 815 € 8 022 € 7 093 € 7 404 028 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 7 397 514€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 603€ 5 526€ 5 049€ 5 815€ 8 022€ 7 093€ 6 514€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 576 675 € 1 383 407 € 964 688 € 606 288 € 1 116 142 € 1 182 438 € 94 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 060 907€ 957 553€ 699 790€ 324 868€ 742 848€ 15 173€ 46 696€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 1 107 282€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
158 618€ 147 478€ 126 020€ 127 886€ 157 840€ 23 794€ 28 287€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
109 998€ 102 230€ 86 098€ 85 594€ 101 268€ 12 370€ 16 359€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
224 187€ 153 314€ 28 004€ 48 847€ 94 405€ 23 800€ 3 241€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17 965€ 17 832€ 19 776€ 14 093€ 19 781€ 19€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 403 675 € 3 909 519 € 4 616 071 € 6 727 273 € 7 454 545 € 9 591 811 € 2 325 502 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 403 675€ 4 110 227€ 6 000 000€ 7 454 545€ 21 135€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 403 675€ 505 844€ 505 844€ 727 273€ 0€ 9 570 676€ 2 325 502€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 513 835 € 1 699 521 € 1 885 208 € 2 083 477 € 2 338 437 € 2 068 € 4 309 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 3 548€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 328 149€ 1 513 835€ 1 699 522€ 1 885 208€ 2 114 228€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
185 686€ 185 686€ 185 686€ 198 269€ 220 661€ 2 068€ 4 309€