Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.10.2015
31.12.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
496 532€ 585 980€ 858 161€ 1 046 721€ 330 217€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
106 537€ 238 065€ 339 463€ 373 396€ 127 642€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
389 995 € 347 915 € 518 698 € 673 325 € 202 575 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 579 101 € 11 262 787 € 8 677 810 € 9 060 513 € 2 396 627 € 794 562 € 763 065 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 575 772€ 11 217 709€ 8 735 682€ 9 353 283€ 2 321 735€ 794 562€ 763 065€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 329€ 45 078€ -57 872€ -292 770€ 74 892€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 964 762 € 6 026 750 € 4 506 719 € 4 568 231 € 1 266 732 € 218 750 € 421 739 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 684 807€ 1 478 927€ 1 269 261€ 1 439 535€ 372 839€ 25 796€ 29 462€
10
B.2
Služby
6 279 955€ 4 547 823€ 3 237 458€ 3 130 846€ 893 945€ 192 954€ 392 277€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 004 334 € 5 583 952 € 4 689 789 € 5 165 607 € 1 332 470 € 575 812 € 341 326 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 945 419 € 3 390 773 € 3 114 317 € 3 358 764 € 865 414 € 651 722 € 670 371 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 819 132€ 2 417 776€ 2 202 523€ 2 421 225€ 553 836€ 485 307€ 504 986€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
996 204€ 853 579€ 779 575€ 814 000€ 276 271€ 159 027€ 156 981€
16
C.4
Sociálne náklady
130 083€ 119 418€ 132 219€ 123 539€ 35 307€ 7 388€ 8 404€
17
D
Dane a poplatky
597 314€ 455 674€ 362 345€ 415 530€ 146 386€ 7 382€ 7 625€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 111 970€ 1 190 059€ 1 225 821€ 1 542 787€ 327 043€ 106 691€ 122 671€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
172 531€ 92 881€ 144 800€ 172 278€ 382 282€ 3 333€ 6 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 925€ 53 747€ 110 107€ 132 007€ 515 241€ 2 895€ 5 836€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 739€ 3 814€ -12 100€ 1 021€ 9 813€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
714 357€ 614 733€ 263 187€ 341 629€ 231 208€ 195 395€ 117 529€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
135 146€ 183 597€ 177 108€ 209 165€ 26 467€ 210 992€ 106 438€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 030 709 € 1 013 902 € 120 178 € 20 240 € 55 596 € -205 142 € -448 086 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 550 000€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 550 000€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
581 203€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
2 264€ 8 028€ 4 046€ 0€ 7 269€ 137 494€ 127 900€
39
N
Nákladové úroky
129 008€ 149 035€ 177 614€ 232 610€ 63 485€ 358 772€ 145 417€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 47€ 8€ 1€ 0€ 2€
41
O
Kurzové straty
156€ 95€ 232€ 133€ 10€ 1 801€ 24€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
178€ 999€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
57 827€ 57 657€ 67 093€ 236 126€ 19 962€ 39 530€ 3 090€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-184 722 € -198 712 € -240 885 € -1 049 893 € -75 189 € -262 609 € -20 629 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
845 987 € 815 190 € -120 707 € -1 029 653 € -19 593 € -467 751 € -468 715 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
153 469 € 85 898 € 3 649 € 4 112 € 1 231 € 167 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
153 469€ 85 898€ 3 649€ 4 112€ 1 231€ 167€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
692 518 € 729 292 € -124 356 € -1 033 765 € -20 824 € -467 918 € -468 715 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
845 987 € 815 190 € -120 707 € -1 029 653 € -19 593 € -467 751 € -468 715 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
692 518 € 729 292 € -124 356 € -1 033 765 € -20 824 € -467 918 € -468 715 €