Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01.12.2013
30.11.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 748 984€ 17 681 248€ 14 583 910€ 11 026 852€ 6 844 273€ 8 713 542€ 9 074 394€ 10 553 868€ 275 646€ 9 573 993€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 746 118 € 17 678 606 € 14 580 931 € 11 027 025 € 6 843 514 € 8 713 351 € 9 064 823 € 10 550 852 € 275 645 € 9 573 901 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 677 660€ 17 649 191€ 14 553 724€ 11 000 128€ 6 792 123€ 8 645 950€ 9 013 548€ 10 497 264€ 275 100€ 9 550 287€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
59 003€ 29 177€ 25 113€ 26 724€ 39 082€ 67 401€ 50 598€ 53 326€ 544€ 21 058€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
156€ 1 424€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 455€ 238€ 2 094€ 173€ 12 309€ 677€ 106€ 1€ 1 132€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 580 419 € 17 439 493 € 14 361 251 € 10 833 532 € 6 792 435 € 8 661 276 € 9 057 175 € 10 300 048 € 277 506 € 9 540 448 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 402 880€ 15 868 720€ 12 552 308€ 9 281 897€ 6 024 925€ 7 843 006€ 8 088 227€ 9 145 353€ 252 732€ 8 518 473€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
16 194€ 18 682€ 9 799€ 6 756€ 9 301€ 13 303€ 17 608€ 14 011€ 687€ 13 831€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 973 094€ 1 367 016€ 1 641 149€ 1 424 185€ 630 741€ 660 835€ 654 353€ 949 171€ 19 641€ 775 637€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
167 360 € 145 708 € 126 977 € 109 202 € 97 256 € 108 971 € 107 658 € 117 170 € 4 124 € 90 352 €
16
E.1.
Mzdové náklady
118 264€ 106 293€ 92 267€ 78 533€ 70 312€ 78 626€ 75 010€ 84 234€ 2 928€ 65 713€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 318€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
42 193€ 35 916€ 31 552€ 27 611€ 24 041€ 27 532€ 26 605€ 29 829€ 1 031€ 22 321€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 585€ 3 499€ 3 158€ 3 058€ 2 903€ 2 813€ 6 043€ 3 107€ 165€ 2 318€
20
F.
Dane a poplatky
238€ 196€ 232€ 171€ 170€ 313€ 562€ 222€ 329€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 852€ 2 311€ 1 541€ 14 048€ 17 006€ 1 323€ 70 980€ 121 833€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 801€ 36 860€ 29 245€ 11 321€ 15 994€ 17 842€ 187 444€ 3 141€ 322€ 19 993€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
165 699 € 239 113 € 219 680 € 193 493 € 51 079 € 52 075 € 7 648 € 250 804 € -1 861 € 33 453 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
344 495 € 423 950 € 375 581 € 314 014 € 166 238 € 196 207 € 303 958 € 442 055 € 2 584 € 263 404 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 866 € 2 642 € 2 979 € 1 957 € 759 € 191 € 9 571 € 3 016 € 93 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 695 € 2 642 € 2 858 € 656 € 745 € 89 € 8 652 € 2 909 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 695€ 2 642€ 2 858€ 656€ 745€ 89€ 8 652€ 2 909€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
171€ 121€ 1 301€ 14€ 102€ 919€ 107€ 72€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 554 € 12 273 € 8 962 € 11 531 € 18 738 € 17 957 € 10 554 € 13 092 € 5 809 € 23 467 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 234 € 4 352 € 4 084 € 6 656 € 15 941 € 14 843 € 5 268 € 7 916 € 5 672 € 18 785 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 234€ 4 352€ 4 084€ 6 656€ 15 941€ 14 843€ 5 268€ 7 916€ 5 672€ 18 785€
52
O.
Kurzové straty
24€ 189€ 226€ 287€ 224€ 343€ 487€ 267€ 43€ 829€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 296€ 7 732€ 4 652€ 4 588€ 2 573€ 2 771€ 4 799€ 4 909€ 94€ 3 853€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 688 € -9 631 € -5 983 € -9 574 € -17 979 € -17 766 € -983 € -10 076 € -5 809 € -23 374 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
152 011 € 229 482 € 213 697 € 183 919 € 33 100 € 34 309 € 6 665 € 240 728 € -7 670 € 10 079 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
35 944 € 45 389 € 43 818 € 48 923 € 8 921 € 11 700 € 47 350 € 66 046 € 441 € 6 286 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 403€ 47 055€ 44 243€ 42 510€ 6 733€ 13 305€ 36 233€ 67 882€ 240€ 18 099€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 541€ -1 666€ -425€ 6 413€ 2 188€ -1 605€ 11 117€ -1 836€ 201€ -11 813€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
116 067 € 184 093 € 169 879 € 134 996 € 24 179 € 22 609 € -40 685 € 174 682 € -8 111 € 3 793 €