Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 224 956 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 € 971 623 000 € 1 001 476 000 € 959 533 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 132 824 000 € 1 028 104 000 € 990 374 000 € 981 522 000 € 926 332 000 € 914 619 000 € 915 335 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
90 442 000 € 9 768 000 € 7 204 000 € 6 711 000 € 19 000 € 27 000 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 318 000€ 4 860 000€ 4 435 000€ 4 505 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
77 574 000€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 71 000€ 142 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 550 000€ 4 908 000€ 2 698 000€ 2 064 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 042 382 000 € 1 018 336 000 € 983 170 000 € 974 811 000 € 926 313 000 € 914 592 000 € 915 335 000 €
012
A.II.1
Pozemky
28 082 000€ 27 785 000€ 27 358 000€ 27 041 000€
013
A.II.2
Stavby
921 208 000€ 909 131 000€ 896 525 000€ 893 846 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 593 000€ 14 579 000€ 9 525 000€ 9 926 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
78 499 000€ 66 841 000€ 49 762 000€ 43 998 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
92 132 000 € 88 386 000 € 84 579 000 € 64 034 000 € 45 291 000 € 86 857 000 € 44 198 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
618 000 € 652 000 € 811 000 € 1 068 000 €
032
B.I.1
Materiál
618 000€ 652 000€ 811 000€ 1 068 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
86 701 000 € 83 857 000 € 80 049 000 € 61 117 000 € 45 014 000 € 31 200 000 € 30 842 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 398 000€ 34 649 000€ 24 966 000€ 31 300 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 140 000€ 0€ 0€ 191 000€ 2 353 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
42 303 000€ 46 068 000€ 55 083 000€ 29 817 000€ 45 014 000€ 31 009 000€ 28 489 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 813 000 € 3 877 000 € 3 719 000 € 1 849 000 € 277 000 € 55 657 000 € 13 356 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 813 000€ 3 877 000€ 3 719 000€ 1 849 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 224 986 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 € 971 623 000 € 1 001 476 000 € 959 533 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
206 341 000 € 177 346 000 € 170 179 000 € 160 801 000 € 767 896 000 € 816 188 000 € 802 479 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 € 663 912 000 € 663 912 000 € 663 912 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€ 663 912 000€ 663 912 000€ 663 912 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
77 558 000 € 71 052 000 € 64 598 000 € 58 319 000 € 31 357 000 € 24 832 000 € 19 095 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
77 558 000€ 71 052 000€ 64 598 000€ 58 319 000€ 31 357 000€ 24 832 000€ 19 095 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
95 556 000 € 73 067 000 € 72 354 000 € 69 255 000 € 72 627 000 € 127 444 000 € 119 472 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
95 556 000€ 73 067 000€ 72 354 000€ 69 255 000€ 72 627 000€ 127 444 000€ 119 472 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
929 077 000 € 848 346 000 € 822 747 000 € 820 339 000 € 164 351 000 € 155 813 000 € 132 133 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
32 819 000 € 31 032 000 € 11 157 000 € 9 724 000 € 829 000 € 593 000 € 561 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 153 000€ 9 208 000€ 9 505 000€ 9 724 000€ 739 000€ 558 000€ 511 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
21 666 000€ 21 824 000€ 1 652 000€ 90 000€ 35 000€ 50 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
790 380 000 € 715 685 000 € 401 563 000 € 721 606 000 € 96 034 000 € 99 728 000 € 101 224 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
630 000 000€ 630 000 000€ 315 000 000€ 630 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
70 557 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
89 823 000€ 85 685 000€ 86 563 000€ 91 606 000€ 96 034 000€ 99 728 000€ 101 224 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
97 344 000 € 96 754 000 € 90 194 000 € 84 176 000 € 67 488 000 € 55 492 000 € 30 348 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
53 399 000€ 45 371 000€ 20 042 000€ 78 786 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 960 000€ 7 347 000€ 6 369 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 716 000€ 1 603 000€ 1 104 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 309 000€ -383 000€ 3 472 000€ 5 390 000€ 1 420 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 960 000€ 42 816 000€ 59 207 000€ 0€ 66 068 000€ 55 492 000€ 30 348 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 534 000€ 4 875 000€ 319 833 000€ 4 833 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
89 568 000 € 90 798 000 € 82 027 000 € 64 416 000 € 39 376 000 € 29 475 000 € 24 921 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 775 000€ 80 373 000€ 75 029 000€ 60 543 000€ 39 376 000€ 29 475 000€ 24 921 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 793 000€ 10 425 000€ 6 998 000€ 3 873 000€