Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 224 986 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 132 854 000 € 1 028 104 000 € 990 374 000 € 981 522 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
90 442 000 € 9 768 000 € 7 204 000 € 6 711 000 €
005
A.I.2
Software
7 318 000€ 4 860 000€ 4 435 000€ 4 505 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
77 574 000€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 71 000€ 142 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 550 000€ 4 908 000€ 2 698 000€ 2 064 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 042 412 000 € 1 018 336 000 € 983 170 000 € 974 811 000 €
012
A.II.1
Pozemky
28 082 000€ 27 785 000€ 27 358 000€ 27 041 000€
013
A.II.2
Stavby
921 208 000€ 909 131 000€ 896 525 000€ 893 846 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 593 000€ 14 579 000€ 9 525 000€ 9 926 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
78 499 000€ 66 841 000€ 49 762 000€ 43 998 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
92 132 000 € 88 386 000 € 84 579 000 € 64 034 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
618 000 € 652 000 € 811 000 € 1 068 000 €
035
B.I.1
Materiál
618 000€ 652 000€ 811 000€ 1 068 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
86 701 000 € 83 857 000 € 80 049 000 € 61 117 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
44 398 000 € 34 649 000 € 24 966 000 € 31 300 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 140 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
42 303 000€ 46 068 000€ 55 083 000€ 29 817 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 813 000 € 3 877 000 € 3 719 000 € 1 849 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 813 000€ 3 877 000€ 3 719 000€ 1 849 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 224 986 000 € 1 116 490 000 € 1 074 953 000 € 1 045 556 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
206 341 000 € 177 346 000 € 170 179 000 € 160 801 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 € 33 227 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€ 33 227 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
77 558 000 € 71 052 000 € 64 598 000 € 58 319 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
95 556 000 € 73 067 000 € 72 354 000 € 69 255 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
95 556 000€ 73 067 000€ 72 354 000€ 69 255 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
929 077 000 € 848 346 000 € 822 747 000 € 820 339 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
790 380 000 € 715 685 000 € 401 563 000 € 721 606 000 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
630 000 000€ 630 000 000€ 315 000 000€ 630 000 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
70 557 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
89 823 000€ 85 685 000€ 86 563 000€ 91 606 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
11 153 000 € 9 208 000 € 9 505 000 € 9 724 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
97 344 000 € 96 754 000 € 90 194 000 € 84 176 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
53 399 000 € 45 371 000 € 20 042 000 € 78 786 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 960 000€ 7 347 000€ 6 369 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 716 000€ 1 603 000€ 1 104 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 309 000€ -383 000€ 3 472 000€ 5 390 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 960 000€ 42 816 000€ 59 207 000€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
21 666 000 € 21 824 000 € 1 652 000 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
8 534 000€ 4 875 000€ 319 833 000€ 4 833 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
89 568 000 € 90 798 000 € 82 027 000 € 64 416 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 775 000€ 80 373 000€ 75 029 000€ 60 543 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 793 000€ 10 425 000€ 6 998 000€ 3 873 000€