Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Západoslovenská distribučná, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
513 285 000 € 525 503 000 € 521 917 000 € 495 521 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
490 074 000€ 503 706 000€ 502 185 000€ 475 130 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
18 420 000€ 17 626 000€ 17 815 000€ 18 443 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 791 000€ 4 171 000€ 1 917 000€ 1 948 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
388 050 000 € 417 833 000 € 414 727 000 € 396 417 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
154 102 000€ 165 160 000€ 186 097 000€ 165 809 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
59 453 000€ 59 785 000€ 57 258 000€ 57 847 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
54 096 000 € 49 966 000 € 42 198 000 € 39 965 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 521 000€ 33 344 000€ 28 178 000€ 26 689 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
18 575 000€ 16 622 000€ 14 020 000€ 12 287 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 979 000€ 67 049 000€ 68 130 000€ 70 125 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44 420 000€ 75 873 000€ 61 044 000€ 62 671 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
125 235 000 € 107 670 000 € 107 190 000 € 99 104 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
294 939 000 € 296 387 000 € 276 645 000 € 269 917 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 000 € 28 000 € 26 000 € 19 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
23 000 € 28 000 € 26 000 € 19 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 126 000 € 20 282 000 € 21 129 000 € 21 337 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 126 000 € 20 282 000 € 21 129 000 € 21 337 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 103 000 € -20 254 000 € -21 103 000 € -21 318 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
106 132 000 € 87 416 000 € 86 087 000 € 77 786 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 564 000 € 22 361 000 € 21 542 000 € 14 997 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 037 000€ 23 468 000€ 26 619 000€ 21 838 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 527 000€ -1 107 000€ -5 077 000€ -6 841 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
79 568 000 € 65 055 000 € 64 545 000 € 62 789 000 €