Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.11.2014
31.08.2015
01.11.2013
31.10.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 392 080 € 786 545 € 670 737 € 968 896 € 2 276 223 € 890 186 € 1 471 158 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
184 041 € 71 569 € 74 392 € 80 502 € 233 988 € 210 534 € 147 848 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 223 € 1 559 € 2 896 € 4 010 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 223€ 1 559€ 2 896€ 4 010€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
69 041 € 71 569 € 74 392 € 80 279 € 232 429 € 207 638 € 143 838 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
51 345€ 52 841€ 54 337€ 55 832€ 57 328€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 696€ 18 728€ 20 055€ 24 447€ 175 101€ 207 638€ 93 970€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 49 868€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
115 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
115 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 201 244 € 711 061 € 589 406 € 880 134 € 1 942 409 € 663 148 € 1 316 903 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
397 960 € 462 104 € 291 371 € 338 652 € 146 311 € 96 802 € 317 005 €
035
B.I.1
Materiál
671€ 602€ 704€ 574€ 724€ 305€ 415€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
397 289€ 461 502€ 290 667€ 338 078€ 145 587€ 96 497€ 316 590€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
368 792 € 248 445 € 297 947 € 535 880 € 203 719 € 720 104 € 956 640 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
300 740 € 236 928 € 279 067 € 201 854 € 177 729 € 401 472 € 845 716 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
300 740€ 236 928€ 279 067€ 201 854€ 177 729€ 401 472€ 845 716€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 947€ 3 987€ 333 976€ 22 990€ 40 342€ 58 124€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
63 105€ 7 530€ 18 880€ 50€ 3 000€ 278 290€ 52 800€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
500 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
500 000€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
434 492 € 512 € 88 € 5 602 € 1 092 379 € -153 758 € 43 258 €
072
B.V.1.
Peniaze
138€ 512€ 88€ 944€ 598€ 4 222€ 8 457€
073
B.V.2.
Účty v bankách
434 354€ 0€ 0€ 4 658€ 1 091 781€ -157 980€ 34 801€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 795 € 3 915 € 6 939 € 8 260 € 99 826 € 16 504 € 6 407 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 795€ 3 915€ 6 939€ 8 260€ 7 337€ 354€ 6 407€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 16 150€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
92 489€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 392 080 € 786 545 € 670 737 € 968 896 € 2 276 223 € 890 186 € 1 471 158 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
854 250 € 99 465 € 88 065 € 44 874 € 1 897 696 € 738 186 € 322 637 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 670 € 6 670 € 6 670 € 6 670 € 6 670 € 6 670 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 670€ 6 670€ 6 670€ 6 670€ 6 670€ 6 670€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
650 000€ 650 000€ 650 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
670 € 670 € 670 € 670 € 670 € 670 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
670€ 670€ 670€ 670€ 670€ 670€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-557 915 € -569 275 € -612 466 € 40 356 € 730 846 € 315 333 € 240 074 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
40 356€ 40 356€ 730 846€ 315 333€ 240 074€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-557 915€ -569 275€ -652 822€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 404 825 € 11 400 € 43 191 € -652 822 € 1 159 510 € 415 513 € 75 260 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
537 830 € 687 080 € 582 672 € 924 022 € 378 527 € 152 000 € 1 148 521 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
511 € 200 € 68 € 0 € 0 € 23 355 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 23 355 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 355€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
511€ 200€ 68€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
522 440 € 634 250 € 544 121 € 909 479 € 367 641 € 141 719 € 813 475 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
160 592 € 309 658 € 149 889 € 270 233 € 116 003 € 18 751 € 573 074 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 776€ 17 400€ 41 424€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
160 592€ 296 882€ 132 489€ 228 809€ 116 003€ 18 751€ 573 074€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€ 301 439€ 351 130€ 601 446€ 20 000€ 20 000€ 200 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 669€ 13 659€ 15 550€ 12 316€ 13 814€ 594€ 10 778€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 137€ 7 673€ 7 354€ 8 176€ 7 930€ 4 967€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
316 959€ 1 634€ 20 198€ 17 308€ 209 894€ 102 374€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
83€ 187€ 24 656€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 879 € 10 980 € 15 370 € 14 543 € 10 886 € 10 281 € 11 691 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 879€ 9 980€ 14 370€ 13 543€ 10 886€ 10 281€ 11 691€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 650€ 23 113€ 0€ 300 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé