Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARIETE service s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
659 786 € 327 041 € 395 167 € 375 707 € 320 947 € 171 820 € 34 076 € 30 605 € 25 685 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
44 384 € 44 384 € 44 384 € 44 384 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
44 384 € 44 384 € 44 384 € 44 384 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
44 384€ 44 384€ 44 384€ 44 384€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
615 158 € 282 316 € 350 438 € 331 006 € 316 414 € 169 438 € 34 076 € 30 605 € 25 685 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 583 € 12 915 € 12 114 € 15 030 € 4 641 € 2 880 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 583€ 12 915€ 12 114€ 15 030€ 4 641€ 2 880€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
571 104 € 245 118 € 222 238 € 184 317 € 286 608 € 152 044 € 31 376 € 30 525 € 25 541 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
152 965 € 109 340 € 123 273 € 111 929 € 175 015 € 27 179 € 6 121 € 5 520 € 536 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
152 965€ 109 340€ 123 273€ 111 929€ 175 015€ 27 179€ 6 121€ 5 520€ 536€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
417 574€ 135 778€ 98 465€ 72 807€ 111 593€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
500€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
565€ -419€ 124 865€ 25 255€ 25 005€ 25 005€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
27 471 € 24 283 € 116 086 € 131 659 € 25 165 € 14 514 € 2 700 € 80 € 144 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 859€ 23 630€ 112 209€ 115 447€ 24 023€ 14 480€ 2 700€ 10€ 10€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 612€ 653€ 3 877€ 16 212€ 1 142€ 34€ 70€ 134€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
244 € 341 € 345 € 317 € 4 533 € 2 382 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
244€ 311€ 325€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
341€ 345€ 317€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
4 222€ 2 057€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
659 786 € 327 041 € 395 167 € 375 707 € 320 947 € 171 820 € 34 076 € 30 605 € 25 685 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
90 455 € 102 244 € 85 421 € 79 858 € 45 717 € 35 466 € 31 371 € 27 875 € 24 640 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
95 397 € 78 117 € 72 556 € 38 414 € 28 163 € 24 069 € 20 574 € 17 337 € 17 229 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
95 451€ 78 171€ 72 610€ 38 468€ 28 217€ 24 123€ 20 628€ 17 391€ 17 283€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-54€ -54€ -54€ -54€ -54€ -54€ -54€ -54€ -54€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-12 245 € 16 824 € 5 562 € 34 141 € 10 251 € 4 094 € 3 494 € 3 235 € 108 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
569 331 € 224 797 € 309 746 € 295 849 € 275 230 € 136 354 € 2 705 € 2 730 € 1 045 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 080 € 3 414 € 2 446 € 4 269 € 3 401 € 369 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 080€ 3 414€ 2 446€ 4 269€ 3 401€ 369€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
557 111 € 213 453 € 299 088 € 287 382 € 267 730 € 134 026 € 2 699 € 2 730 € 1 045 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
431 001 € 130 596 € 135 031 € 164 118 € 121 958 € 65 670 € 840 € 840 € 840 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
431 001€ 130 596€ 135 031€ 164 118€ 121 958€ 65 670€ 840€ 840€ 840€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
42 824€ 4 393€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 238€ 21 713€ 19 882€ 24 308€ 40 461€ 15 046€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 307€ 27 234€ 35 577€ 38 318€ 59 702€ 10 477€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
48 795€ 30 669€ 62 271€ 58 623€ 38 944€ 32 602€ 1 859€ 1 890€ 205€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 770€ 3 241€ 3 503€ 2 015€ 2 272€ 10 231€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 140 € 7 930 € 8 212 € 4 198 € 4 099 € 1 959 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 140€ 7 930€ 8 212€ 4 198€ 4 099€ 1 959€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
6€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé