Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTO MARKET, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 291 837 € 4 686 935 € 4 297 171 € 6 064 356 € 5 729 882 € 4 720 599 € 4 786 401 € 5 203 714 € 4 345 197 € 3 182 950 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
139 032 € 119 933 € 176 985 € 692 469 € 1 042 703 € 1 011 442 € 88 126 € 132 076 € 158 969 € 211 042 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 3 982 € 62 € 62 € 501 € 2 988 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 3 982€ 62€ 62€ 501€ 2 988€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
139 032 € 119 933 € 176 985 € 168 147 € 206 703 € 212 453 € 88 064 € 132 014 € 158 468 € 208 054 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
013
A.II.2
Stavby
0€ 40 651€ 66 277€ 68 489€ 70 701€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
139 032€ 119 933€ 173 394€ 168 147€ 206 703€ 22 272€ 43 213€ 52 690€ 77 979€ 125 353€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 591€ 190 181€ 4 200€ 1 047€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 524 322 € 836 000 € 795 007 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
244 322€ 600 000€ 550 000€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
280 000€ 236 000€ 245 007€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 147 580 € 4 562 855 € 4 116 068 € 5 368 464 € 4 681 707 € 3 703 343 € 4 685 542 € 5 057 267 € 4 169 048 € 2 962 166 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 873 579 € 1 647 790 € 1 328 897 € 1 299 100 € 1 292 866 € 888 967 € 667 656 € 1 077 098 € 625 960 € 402 459 €
032
B.I.1
Materiál
72 022€ 74 478€ 101 420€ 132 526€ 110 746€ 83 060€ 171 527€ 152 037€ 100 711€ 127 905€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
36 404€ 14 233€ 14 836€ 32 910€ 10 843€ 13 846€ 20 698€ 12 575€ 14 216€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
2 765 153€ 1 559 079€ 1 212 641€ 1 133 664€ 1 171 277€ 792 061€ 475 431€ 912 486€ 511 033€ 268 316€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 880 € 12 211 € 14 626 € 2 362 € 10 699 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 880€ 12 211€ 14 626€ 2 362€ 10 699€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 749 999 € 2 186 227 € 1 884 260 € 3 597 628 € 3 359 558 € 2 798 733 € 3 077 514 € 3 040 632 € 2 631 162 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 397 562€ 2 058 075€ 1 810 698€ 3 561 855€ 3 279 963€ 2 742 190€ 3 021 709€ 2 948 245€ 2 615 296€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 308€ 180 122€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 2 019€ 3 520€ 871€ 506€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
352 437€ 127 631€ 73 042€ 35 451€ 78 094€ 56 093€ 46 289€ 83 153€ 11 860€ 22 148€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
521€ 520€ 322€ 1 501€ 450€ 7 497€ 5 406€ 3 135€ 34 336€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
515 122 € 716 627 € 888 285 € 469 374 € 18 584 € 15 643 € 940 372 € 939 537 € 911 926 € 526 120 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 632€ 59 150€ 17 324€ 20 098€ 10 778€ 15 643€ 47 878€ 31 269€ 38 386€ 43 722€
057
B.IV.2
Účty v bankách
388 490€ 539 477€ 870 961€ 449 276€ 7 806€ 0€ 892 494€ 908 268€ 873 540€ 482 398€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
118 000€ 118 000€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 225 € 4 147 € 4 118 € 3 423 € 5 472 € 5 814 € 12 733 € 14 371 € 17 180 € 9 742 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
286€ 260€ 28€ 163€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 799€ 4 029€ 3 670€ 3 395€ 5 309€ 5 814€ 12 051€ 11 001€ 16 745€ 9 387€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
140€ 118€ 188€ 0€ 682€ 3 370€ 435€ 355€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 291 837 € 4 686 935 € 4 297 171 € 6 064 356 € 5 729 882 € 4 720 599 € 4 786 401 € 5 203 714 € 4 345 197 € 3 182 950 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
710 345 € 730 284 € 756 332 € 621 702 € 715 839 € 629 469 € 640 364 € 875 731 € 882 076 € 834 301 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
340 000 € 340 000 € 340 000 € 340 000 € 511 126 € 511 126 € 511 126 € 511 126 € 511 126 € 511 126 €
069
A.I.1
Základné imanie
340 000€ 340 000€ 340 000€ 511 126€ 511 126€ 511 126€ 511 126€ 511 126€ 511 126€ 511 126€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-171 126€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 60 € 60 € 60 € 60 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
60€ 60€ 60€ 60€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
34 060 € 34 060 € 34 060 € 34 060 € 103 021 € 103 021 € 102 961 € 102 961 € 102 961 € 102 961 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
34 060€ 34 060€ 34 060€ 34 060€ 103 021€ 103 021€ 102 961€ 102 961€ 102 961€ 102 961€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 0 € 0 € 13 908 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 13 908€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
336 285 € 356 224 € 382 272 € 247 642 € 101 692 € 15 322 € 26 217 € 261 584 € 267 929 € 206 246 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 579 092 € 3 953 951 € 3 538 122 € 5 432 821 € 5 011 343 € 4 088 630 € 4 143 535 € 4 325 483 € 3 447 013 € 2 332 460 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
35 252 € 31 621 € 28 661 € 25 879 € 23 086 € 22 581 € 16 061 € 15 600 € 22 430 € 22 477 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
924€ 581€ 581€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 962€ 13 058€ 12 421€ 11 776€ 10 421€ 11 799€ 9 762€ 9 725€ 16 502€ 16 568€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
18 890€ 16 163€ 15 316€ 13 522€ 11 756€ 10 540€ 6 057€ 5 633€ 5 686€ 5 667€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 400€ 2 400€ 328€ 242€ 242€ 242€ 242€ 242€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 999 € 3 343 € 1 715 € 1 658 € 1 296 € 4 279 € 98 405 € 6 792 € 5 549 € 10 666 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 999€ 3 343€ 1 715€ 1 658€ 1 296€ 1 106€ 864€ 698€ 584€ 481€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
90 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 173€ 7 541€ 6 094€ 4 965€ 10 185€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 537 841 € 3 918 987 € 3 507 746 € 5 405 284 € 4 986 961 € 3 990 368 € 4 029 069 € 4 303 091 € 3 419 034 € 2 299 317 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 500 108€ 3 885 215€ 3 415 125€ 5 117 051€ 4 834 118€ 3 871 310€ 3 529 691€ 4 026 536€ 3 273 799€ 2 150 986€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 027€ 50€ 170€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 240 087€ 1 361€ 21 881€ 11 055€ 12 256€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 26€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
409 513€ 147 929€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 711€ 18 602€ 18 062€ 17 755€ 16 143€ 16 392€ 14 844€ 14 272€ 13 780€ 16 235€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 183€ 11 953€ 11 600€ 11 456€ 10 138€ 10 412€ 9 367€ 9 007€ 8 647€ 9 888€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 806€ 3 184€ 60 226€ 18 902€ 35 168€ 2 195€ 42 647€ 2 493€ 19 069€ 19 799€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33€ 33€ 2 733€ 33€ 90 033€ 90 059€ 99€ 91 723€ 91 313€ 90 402€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
71 402 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
71 402€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 400 € 2 700 € 2 717 € 9 833 € 2 700 € 2 500 € 2 502 € 2 500 € 16 108 € 16 189 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 400€ 2 700€ 2 717€ 2 700€ 2 700€ 2 500€ 2 502€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 133€ 0€ 13 608€ 13 689€