Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COON spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 132 424€ 53 315 740€ 58 697 909€ 43 248 366€ 33 298 022€ 27 204 076€ 23 658 014€ 19 292 583€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 334 834 € 63 690 227 € 59 413 206 € 43 566 373 € 33 408 780 € 27 337 201 € 23 877 003 € 19 505 014 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 026 354€ 53 015 375€ 57 710 562€ 41 960 883€ 32 573 867€ 26 476 911€ 23 194 954€ 19 009 316€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 216€ 14 726€ 2 788€
05
III.
Tržby z predaja služieb
106 070€ 295 149€ 1 034 043€ 1 284 696€ 724 155€ 727 165€ 463 060€ 283 267€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
22 914€ 77 090€ 120 984€ 132 181€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 183 637€ 10 243 477€ 193 393€ 200 683€ 60 717€ 17€ 51 380€ 62 636€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 773€ 131 010€ 460 482€ 117 323€ 27 127€ 56 018€ 46 625€ 17 614€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 387 220 € 63 932 188 € 56 885 663 € 41 679 962 € 32 068 546 € 26 272 335 € 23 107 006 € 19 130 352 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 617 093€ 50 034 480€ 53 169 913€ 38 959 222€ 30 121 810€ 24 598 886€ 21 832 700€ 18 182 861€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 057€ 264 791€ 622 174€ 627 876€ 513 485€ 528 020€ 338 305€ 215 370€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
259 459€ 1 487 816€ 737 438€ 460 604€ 272 073€ 241 053€ 216 327€ 186 923€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
25 532 € 512 867 € 864 625 € 609 634 € 448 509 € 356 368 € 270 167 € 189 951 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 715€ 360 323€ 613 474€ 425 044€ 322 130€ 246 720€ 189 713€ 131 200€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 504€ 123 837€ 210 271€ 139 508€ 100 366€ 79 277€ 63 075€ 45 326€
19
E.4.
Sociálne náklady
313€ 28 707€ 40 880€ 45 082€ 26 013€ 30 371€ 17 379€ 13 425€
20
F.
Dane a poplatky
2 469€ 25 295€ 37 977€ 42 130€ 33 312€ 27 053€ 24 083€ 15 830€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 462€ 204 859€ 837 699€ 722 992€ 574 575€ 420 417€ 358 730€ 248 711€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 462€ 204 859€ 837 699€ 722 992€ 574 575€ 420 417€ 358 730€ 248 711€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 402 016€ 11 387 928€ 556 948€ 181 948€ 69 877€ 255€ 9 465€ 63 973€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
133€ 10 762€ 4 267€ 5 844€ -2 562€ 4 107€ 111€ 90€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 999€ 3 390€ 54 622€ 69 712€ 37 467€ 96 176€ 57 118€ 26 643€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-52 386 € -241 961 € 2 527 543 € 1 886 411 € 1 340 234 € 1 064 866 € 769 997 € 374 662 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
240 815 € 1 528 653 € 4 229 806 € 3 200 665 € 2 413 568 € 1 913 207 € 1 391 666 € 839 610 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
52 023 € 8 261 € 6 622 € 6 € 19 € 49 € 779 € 370 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
50 665 € 3 € 19 € 45 € 772 € 333 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
50 665€ 3€ 19€ 45€ 772€ 333€
42
XII.
Kurzové zisky
1 358€ 8 261€ 6 622€ 3€ 4€ 7€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
34€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
207 864 € 366 126 € 447 651 € 316 218 € 267 790 € 205 419 € 183 755 € 117 252 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
160 063 € 219 919 € 230 474 € 198 668 € 177 910 € 135 893 € 126 213 € 75 613 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
160 063€ 219 919€ 230 474€ 198 668€ 177 910€ 135 893€ 126 213€ 75 613€
52
O.
Kurzové straty
4 466€ 24 078€ 21 073€ 466€ 286€ 1€ 115€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 335€ 122 129€ 196 104€ 117 084€ 89 594€ 69 525€ 57 427€ 41 624€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-155 841 € -357 865 € -441 029 € -316 212 € -267 771 € -205 370 € -182 976 € -116 882 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-208 227 € -599 826 € 2 086 514 € 1 570 199 € 1 072 463 € 859 496 € 587 021 € 257 780 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 897 € -12 050 € 443 811 € 338 611 € 239 490 € 200 900 € 136 001 € 60 233 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
93 442€ 477 557€ 324 899€ 227 586€ 182 418€ 111 598€ 53 010€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 897€ -105 492€ -33 746€ 13 712€ 11 904€ 18 482€ 24 403€ 7 223€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-215 124 € -587 776 € 1 642 703 € 1 231 588 € 832 973 € 658 596 € 451 020 € 197 547 €