Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
271 059 537 € 200 874 453 € 150 949 649 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
72 563 875 € 67 395 340 € 61 835 295 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
163 972 € 160 015 € 139 910 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
148 501€ 112 002€ 124 740€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 471€ 48 013€ 15 170€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
72 374 254 € 67 209 676 € 61 669 736 €
012
A.II.1
Pozemky
257 665€ 257 665€ 257 665€
013
A.II.2
Stavby
16 318 352€ 16 928 917€ 17 323 483€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 475 613€ 48 186 655€ 40 254 544€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 322 624€ 1 836 439€ 3 834 044€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 649 € 25 649 € 25 649 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
198 078 603 € 133 094 552 € 88 828 806 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
104 871 004 € 77 688 899 € 38 238 360 €
035
B.I.1
Materiál
83 902 140€ 60 203 785€ 27 135 164€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 339 813€ 4 650 698€ 2 744 328€
037
B.I.3
Výrobky
13 505 231€ 11 658 519€ 8 219 239€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 123 820€ 1 175 897€ 139 629€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 011 455 € 5 033 668 € 4 420 942 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 011 455€ 5 033 668€ 4 420 942€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
84 483 388 € 49 420 877 € 45 579 767 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
77 786 276 € 48 458 367 € 42 155 997 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 697 112€ 962 510€ 3 423 770€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
712 756 € 951 108 € 589 737 €
072
B.V.1.
Peniaze
626€ 1 640€ 413€
073
B.V.2.
Účty v bankách
712 130€ 949 468€ 589 324€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
417 059 € 384 561 € 285 548 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
417 059€ 373 891€ 285 548€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 10 670€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
271 059 537 € 200 874 453 € 150 949 649 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
39 580 182 € 51 311 226 € 49 569 071 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
21 908 000 € 21 908 000 € 21 908 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
21 908 000€ 21 908 000€ 21 908 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
25 000 000€ 25 000 000€ 25 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 190 798 € 2 190 798 € 2 190 798 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 190 798€ 2 190 798€ 2 190 798€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-9 518 616 € 2 212 428 € 470 273 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 2 212 428€ 470 273€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 518 616€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
231 479 355 € 149 563 227 € 101 380 578 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 713 473 € 5 286 981 € 5 401 800 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 106 562€ 2 318 844€ 2 434 502€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 606 911€ 2 968 137€ 2 967 298€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 120 518 € 3 717 837 € 3 340 363 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 120 518€ 3 717 837€ 3 340 363€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
209 664 116 € 135 591 752 € 92 248 626 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
64 734 850 € 39 880 177 € 30 287 342 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
64 734 850€ 39 880 177€ 30 287 342€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
131 230 000€ 86 374 750€ 54 764 500€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 678 053€ 2 828 613€ 2 588 189€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 962 421€ 1 495 039€ 1 388 360€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 597 107€ 4 098 300€ 2 373 945€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 461 685€ 914 873€ 846 290€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 981 248 € 4 966 657 € 389 789 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 981 248€ 4 966 657€ 389 789€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé