Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
497 244 379 € 338 066 637 € 270 739 261 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 994 536€ 18 965 530€ 9 336 544€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
464 622 881€ 316 318 512€ 256 161 266€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 391 703€ 1 078 721€ 3 306 037€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
791 462€ 891 959€ 621 846€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
443 797€ 811 915€ 1 313 568€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
510 093 151 € 335 634 791 € 274 996 054 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 375 339€ 16 098 100€ 8 339 258€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
355 807 356€ 213 462 701€ 170 006 668€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
58 734 121€ 46 623 868€ 49 500 957€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
50 242 791 € 40 835 483 € 33 162 577 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 581 792€ 29 566 626€ 23 644 913€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 721 806€ 10 347 873€ 8 756 760€
19
E.4.
Sociálne náklady
939 193€ 920 984€ 760 904€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 313 124€ 16 149 148€ 13 025 653€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 313 124€ 16 149 148€ 13 025 653€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 070 415€ 1 398 104€ 395 916€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 550 005€ 1 067 387€ 565 025€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-12 848 772 € 2 431 846 € -4 256 793 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
57 092 304 € 60 178 094 € 40 956 964 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 140 792 € 1 323 137 € 1 555 164 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 550 € 9 € 232 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 681 418€ 1 060 219€ 1 554 932€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
456 824€ 262 909€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 237 742 € 1 980 498 € 1 839 153 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
527 865 € 251 346 € 209 921 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
4 689 618€ 1 709 902€ 1 423 618€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 259€ 19 250€ 205 614€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-96 950 € -657 361 € -283 989 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-12 945 722 € 1 774 485 € -4 540 782 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 259 971 € 32 330 € -913 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
717 816€ 645 056€ 44€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 977 787€ -612 726€ -913 268€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 685 751 € 1 742 155 € -3 627 558 €