Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIDACTIC Martin, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 708 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 703€ 157 743€ 133 777€ 190 898€ 251 891€ 316 311€ 29 785€ 28 239€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
925 927 € 1 433 376 € 972 788 € 344 712 € 214 362 € 410 600 € 252 987 € 94 018 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
342 083 € 632 629 € 8 446 € 11 250 € 15 449 € 14 212 € 68 723 € 7 303 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
342 083€ 632 629€ 8 446€ 11 250€ 15 449€ 14 212€ 68 723€ 7 303€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
320 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
320€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
113 028 € 356 825 € 213 329 € 95 620 € 52 113 € 21 378 € 91 671 € 4 984 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
75 366€ 260 755€ 162 524€ 63 059€ 8 017€ 17 944€ 88 599€ 4 056€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 951€ 19 978€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 662€ 75 119€ 50 805€ 32 561€ 24 118€ 3 434€ 3 072€ 928€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
470 816 € 443 922 € 750 693 € 237 842 € 146 800 € 375 010 € 92 593 € 81 731 €
056
B.IV.1
Peniaze
20 296€ 223 934€ 138 636€ 170 698€ 135 336€ 101 964€ 74 323€ 66 057€
057
B.IV.2
Účty v bankách
450 520€ 219 988€ 612 057€ 67 144€ 11 464€ 273 046€ 18 270€ 15 674€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 643 € 1 505 € 1 523 € 3 756 € 1 339 € 1 370 € 1 353 € 1 451 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 643€ 1 505€ 1 523€ 3 756€ 1 339€ 1 370€ 1 353€ 1 451€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 708 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
532 911 € 595 383 € 535 998 € 470 132 € 438 151 € 528 491 € 136 883 € 92 458 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
220 982 € 528 694 € 399 511 € 430 848 € 521 188 € 129 580 € 85 155 € 63 750 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
220 982€ 528 694€ 399 511€ 521 188€ 521 188€ 129 580€ 85 155€ 63 750€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-90 340€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
304 626 € 59 386 € 129 184 € 31 981 € -90 340 € 391 608 € 44 425 € 21 405 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
477 257 € 997 076 € 572 027 € 63 734 € 29 441 € 199 790 € 147 242 € 31 250 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 936 € 1 803 € 1 683 € 1 636 € 1 565 € 1 506 € 1 467 € 1 100 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 936€ 1 803€ 1 683€ 1 636€ 1 565€ 1 506€ 1 467€ 1 100€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
21 132 € 34 897 € 378 € 403 € 358 € 2 090 € 4 272 € 319 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
334€ 313€ 378€ 403€ 358€ 303€ 271€ 319€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 798€ 34 584€ 1 787€ 4 001€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
432 662 € 872 740 € 364 558 € 56 287 € 22 110 € 190 786 € 136 095 € 29 831 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
320 285€ 812 525€ 294 538€ 35 229€ 15 749€ 83 264€ 107 166€ 20 061€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
477€ 462€ 459€ 460€ 460€ 460€ 460€ 312€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
516€ 427€ 396€ 1 762€ 344€ 688€ 2 687€ 295€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 189€ 829€ 508€ 1 340€ 1 636€ 2 651€ 1 824€ 542€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 409€ 45 408€ 68 657€ 17 496€ 2 134€ 101 652€ 21 920€ 4 433€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 786€ 13 089€ 1 787€ 2 071€ 2 038€ 4 188€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
21 527 € 87 636 € 200 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21 527€ 87 636€ 200 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
105 € 165 € 63 € 5 500 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
105€ 165€ 63€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 500€