Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIDACTIC Martin, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 100 728 € 1 114 757 € 1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 709 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
116 115 € 130 426 € 82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
116 115 € 130 426 € 82 703 € 157 743 € 133 777 € 190 898 € 251 891 € 316 311 € 29 785 € 28 239 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
116 115€ 130 426€ 82 703€ 157 743€ 133 777€ 190 898€ 251 891€ 316 311€ 29 785€ 28 239€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 982 839 € 982 705 € 925 927 € 1 433 376 € 972 788 € 344 712 € 214 362 € 410 600 € 252 987 € 94 019 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
246 477 € 88 944 € 342 083 € 632 629 € 8 446 € 11 250 € 15 449 € 14 212 € 68 723 € 7 303 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
246 477€ 88 944€ 342 083€ 632 629€ 8 446€ 11 250€ 15 449€ 14 212€ 68 723€ 7 303€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
320 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
320€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 319 715 € 331 290 € 113 028 € 356 825 € 213 329 € 95 620 € 52 113 € 21 378 € 91 671 € 4 985 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 295 851 € 309 414 € 75 366 € 260 755 € 162 524 € 63 059 € 8 017 € 17 944 € 88 599 € 4 056 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 295 851€ 309 414€ 75 366€ 260 755€ 162 524€ 63 059€ 8 017€ 17 944€ 88 599€ 4 056€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 737€ 20 951€ 19 978€ 1€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 127€ 21 876€ 37 662€ 75 119€ 50 805€ 32 561€ 24 118€ 3 434€ 3 072€ 928€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
416 647 € 562 471 € 470 816 € 443 922 € 750 693 € 237 842 € 146 800 € 375 010 € 92 593 € 81 731 €
072
B.V.1.
Peniaze
25 614€ 27 255€ 20 296€ 223 934€ 138 636€ 170 698€ 135 336€ 101 964€ 74 323€ 66 057€
073
B.V.2.
Účty v bankách
391 033€ 535 216€ 450 520€ 219 988€ 612 057€ 67 144€ 11 464€ 273 046€ 18 270€ 15 674€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 774 € 1 626 € 1 643 € 1 505 € 1 523 € 3 756 € 1 339 € 1 370 € 1 353 € 1 451 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 774€ 1 626€ 1 643€ 1 505€ 1 523€ 3 756€ 1 339€ 1 370€ 1 353€ 1 451€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 100 728 € 1 114 757 € 1 010 273 € 1 592 624 € 1 108 088 € 539 366 € 467 592 € 728 281 € 284 125 € 123 709 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
774 819 € 657 933 € 532 911 € 595 383 € 535 998 € 470 132 € 438 151 € 528 491 € 136 883 € 92 458 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
473 178 € 335 057 € 220 982 € 528 694 € 399 511 € 430 848 € 521 188 € 129 580 € 85 155 € 63 750 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
473 178€ 335 057€ 220 982€ 528 694€ 399 511€ 521 188€ 521 188€ 129 580€ 85 155€ 63 750€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-90 340€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
294 338 € 315 573 € 304 626 € 59 386 € 129 184 € 31 981 € -90 340 € 391 608 € 44 425 € 21 405 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 325 909 € 456 714 € 477 257 € 997 076 € 572 027 € 63 734 € 29 441 € 199 790 € 147 242 € 31 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 439 € 56 112 € 21 132 € 34 897 € 378 € 403 € 358 € 2 090 € 4 272 € 319 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
33 922€ 55 683€ 20 798€ 34 584€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
517€ 429€ 334€ 313€ 378€ 403€ 358€ 303€ 271€ 319€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 787€ 4 001€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 240 200 € 381 973 € 432 662 € 872 740 € 364 558 € 56 287 € 22 110 € 190 786 € 136 095 € 29 831 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 054 664 € 311 934 € 320 285 € 812 525 € 294 538 € 35 229 € 15 749 € 83 264 € 107 166 € 20 061 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 054 664€ 311 934€ 320 285€ 812 525€ 294 538€ 35 229€ 15 749€ 83 264€ 107 166€ 20 061€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
914€ 913€ 477€ 462€ 459€ 460€ 460€ 460€ 460€ 312€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
774€ 773€ 516€ 427€ 396€ 1 762€ 344€ 688€ 2 687€ 294€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 602€ 1 740€ 9 189€ 829€ 508€ 1 340€ 1 636€ 2 651€ 1 824€ 542€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
160 486€ 37 516€ 88 409€ 45 408€ 68 657€ 17 496€ 2 134€ 101 652€ 21 920€ 4 434€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 760€ 29 097€ 13 786€ 13 089€ 1 787€ 2 071€ 2 038€ 4 188€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 432 € 3 380 € 1 936 € 1 803 € 1 683 € 1 636 € 1 565 € 1 506 € 1 467 € 1 101 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 432€ 3 380€ 1 936€ 1 803€ 1 683€ 1 636€ 1 565€ 1 506€ 1 467€ 1 101€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
47 838€ 15 249€ 21 527€ 87 636€ 200 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€ 5 408€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
110 € 105 € 165 € 63 € 5 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
110€ 105€ 165€ 63€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 500€