Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 606 572 € 5 303 381 € 5 263 656 € 5 550 684 € 4 731 936 € 2 127 880 € 1 514 653 € 1 336 450 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 024 312 € 3 174 181 € 3 472 316 € 3 318 228 € 2 396 109 € 1 181 126 € 930 937 € 882 589 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 875 € 14 375 € 21 875 € 29 375 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 6 875€ 14 375€ 21 875€ 29 375€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 024 312 € 3 174 181 € 3 472 316 € 3 311 353 € 2 381 734 € 1 159 251 € 901 562 € 882 589 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 531 785€ 1 551 501€ 1 617 294€ 1 620 294€ 1 039 195€ 762 968€ 733 258€ 710 800€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
922 886€ 1 047 688€ 1 090 613€ 1 331 433€ 818 326€ 162 630€ 80 714€ 116 123€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
268 554€ 273 905€ 234 006€ 273 905€ 313 804€ 168 576€ 23 906€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
67 788€ 67 788€ 67 788€ 76 599€ 85 409€ 65 077€ 63 684€ 55 666€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
95 240€ 95 240€ 95 240€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
138 059€ 138 059€ 367 375€ 9 122€ 125 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 782 992 € 2 123 338 € 1 785 316 € 2 228 410 € 2 329 034 € 840 902 € 470 615 € 446 621 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
302 678 € 305 680 € 333 660 € 414 668 € 308 067 € 268 495 € 298 373 € 307 256 €
035
B.I.1
Materiál
42 054€ 43 058€ 42 111€ 151 432€ 149 882€ 82 221€ 19 716€ 16 933€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
874€ 181€ 32 030€ 102 619€
037
B.I.3
Výrobky
80 075€ 79 760€ 111 255€ 79 760€ 67 451€ 97 564€ 119 975€ 88 807€
038
B.I.4
Zvieratá
179 554€ 181 854€ 179 324€ 181 594€ 89 546€ 88 710€ 126 652€ 98 897€
039
B.I.5
Tovar
995€ 1 008€ 970€ 1 008€ 1 007€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
104 111 € 104 405 € 3 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
104 111€ 104 405€ 3€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 185 535 € 1 504 248 € 1 237 054 € 1 402 918 € 1 610 016 € 390 865 € 33 529 € 46 621 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
225 897 € 238 192 € 72 517 € 0 € 70 247 € 26 792 € 21 473 € 46 621 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
225 897€ 238 192€ 72 517€ 0€ 70 247€ 26 792€ 21 473€ 46 621€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
84 000€ 84 000€ 84 000€ 72 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
855 586€ 1 083 362€ 1 164 537€ 1 318 918€ 1 455 769€ 292 073€ 12 056€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
104 052€ 98 694€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
76 565 € 76 565 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
76 565€ 76 565€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
218 214 € 236 845 € 214 602 € 306 713 € 306 546 € 181 539 € 138 713 € 92 744 €
072
B.V.1.
Peniaze
218 214€ 236 845€ 204 909€ 302 393€ 270 806€ 177 790€ 47 115€ 2 310€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 693€ 4 320€ 35 740€ 3 749€ 91 598€ 90 434€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
799 268 € 5 862 € 6 024 € 4 046 € 6 793 € 105 852 € 113 101 € 7 240 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 125€ 1 816€ 1 978€ 2 722€ 3 246€ 975€ 2 207€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
797 143€ 4 046€ 4 046€ 4 046€ 4 071€ 102 606€ 112 126€ 5 033€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 606 572 € 5 303 381 € 5 263 656 € 5 550 684 € 4 731 936 € 2 127 880 € 1 514 653 € 1 336 450 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 426 105 € 1 303 710 € 1 215 535 € 1 198 509 € 1 300 454 € 1 229 846 € 1 394 485 € 1 236 831 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 002 990 € 1 002 990 € 1 002 990 € 1 002 990 € 1 002 990 € 1 002 707 € 1 007 568 € 326 098 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 002 990€ 1 002 990€ 1 002 990€ 1 002 990€ 1 002 990€ 1 002 707€ 1 007 568€ 326 098€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
99 970€ 99 970€ 99 970€ 99 970€ 99 969€ 125 894€ 204 133€ 204 134€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 522 € 4 522 € 4 522 € 4 522 € 4 523 € 4 522 € 4 522 € 4 522 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 522€ 4 522€ 4 522€ 4 522€ 4 523€ 4 522€ 4 522€ 4 522€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
675 306 € 675 306 € 675 306 € 675 306 € 675 305 € 675 306 € 675 306 € 1 075 305 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
675 306€ 675 306€ 675 306€ 675 306€ 675 305€ 675 306€ 675 306€ 1 075 305€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-479 078 € -567 253 € -584 279 € -482 334 € -578 582 € -497 045 € -373 229 € -297 702 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
238 540€ 150 365€ 133 339€ 133 339€ 37 091€ 37 091€ 37 091€ 37 091€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-717 618€ -717 618€ -717 618€ -615 673€ -615 673€ -534 136€ -410 320€ -334 793€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
122 395 € 88 175 € 17 026 € -101 945 € 96 249 € -81 538 € -123 815 € -75 526 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 043 719 € 2 861 978 € 2 760 613 € 3 049 703 € 2 045 294 € 736 936 € 101 939 € 92 708 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 181 886 € 1 532 418 € 1 900 098 € 2 199 438 € 1 328 472 € 248 199 € 7 965 € 2 292 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 074 566€ 1 417 668€ 1 898 270€ 2 197 859€ 1 327 053€ 246 855€ 6 656€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 864€ 1 769€ 1 828€ 1 579€ 1 419€ 1 344€ 1 309€ 2 292€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
105 456€ 112 981€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
828 067 € 816 586 € 390 851 € 226 825 € 125 844 € 107 807 € 80 373 € 25 343 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
648 356 € 613 257 € 320 152 € 200 389 € 103 817 € 90 874 € 60 383 € 7 992 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
648 356€ 613 257€ 320 152€ 200 389€ 103 817€ 90 874€ 60 383€ 7 992€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 516€ 7 516€ 8 318€ 8 236€ 8 884€ 10 581€ 9 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 829€ 7 363€ 8 983€ -201€ 2 067€ -201€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 656€ 24 325€ 5 559€ 10 320€ 5 924€ 5 942€ 6 799€ 6 175€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 348€ 23 035€ 2 298€ 7 603€ 5 728€ 2 201€ 2 610€ 1 376€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
123 362€ 141 090€ 53 859€ 396€ 72€ 107€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 300 € 9 300 € 9 300 € 7 559 € 6 748 € 7 930 € 13 601 € 15 073 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 300€ 9 300€ 9 300€ 7 559€ 6 748€ 7 930€ 13 601€ 15 073€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
485 550€ 503 674€ 430 364€ 615 881€ 584 230€ 373 000€ 50 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
538 916€ 30 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 136 748 € 1 137 693 € 1 287 508 € 1 302 472 € 1 386 188 € 161 098 € 18 229 € 6 911 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 885€ 16 830€ 17 668€ 32 632€ 15 565€ 17 464€ 18 229€ 6 911€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 370 623€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 120 863€ 1 120 863€ 1 269 840€ 1 269 840€ 143 634€