Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
93 002€ 331 792€ 366 418€ 127 228€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
945 904 € 1 120 443 € 1 148 753 € 906 468 € 866 381 € 636 959 € 677 203 € 515 494 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 477€ 113€ 8 354€ 7 887€ 1 683€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
151 662€ 84 211€ 271 480€ 66 667€ 42 961€ 160 924€ 125 824€ 115 655€
05
III.
Tržby z predaja služieb
337 800€ 173 932€ 242 439€ 17 981€ 4 824€ 2 839€ 1 404€ 2 738€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
260€ 90 501€ -29 097€ -91 633€ -11 667€ -6 967€
07
V.
Aktivácia
32 159€ 29 303€ 50 499€ 29 160€ 43 638€ 20 467€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
110 792€ 459 802€ 194 779€ 92 585€ 199 051€ 34 083€ 8 367€ 25 929€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
308 173€ 402 498€ 407 523€ 601 077€ 590 256€ 499 903€ 509 637€ 357 672€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
814 838 € 966 688 € 1 035 751 € 898 579 € 729 508 € 706 879 € 797 881 € 587 311 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 895€ 251€ 359€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
157 568€ 121 833€ 128 208€ 168 052€ 120 651€ 174 895€ 289 156€ 223 109€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
178 851€ 227 612€ 387 197€ 200 403€ 194 254€ 185 835€ 86 849€ 37 935€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
131 544 € 160 462 € 197 453 € 176 555 € 164 825 € 166 931 € 250 161 € 200 296 €
16
E.1.
Mzdové náklady
92 432€ 114 816€ 143 708€ 127 199€ 117 890€ 120 339€ 186 966€ 146 760€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 563€ 41 411€ 46 575€ 43 656€ 41 528€ 41 180€ 58 328€ 49 984€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 549€ 4 235€ 7 170€ 5 700€ 5 407€ 5 412€ 4 867€ 3 552€
20
F.
Dane a poplatky
168€ 20 362€ 20 482€ 5 332€ 22 003€ 20 242€ 19 621€ 19 572€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
190 971€ 182 483€ 240 820€ 240 820€ 115 615€ 82 207€ 94 602€ 95 635€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
190 971€ 182 483€ 240 820€ 240 820€ 115 615€ 82 207€ 94 602€ 95 635€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
89 895€ 247 259€ 12€ 60 452€ 47 102€ 9 099€ 19 759€ 1 983€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
40 397€ 31 155€ 29 368€ 49 409€ 2 845€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 549€ 6 677€ 30 424€ 17 597€ 15 398€ 64 466€ 37 733€ 8 781€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
131 066 € 153 755 € 113 002 € 7 889 € 136 873 € -69 920 € -120 678 € -71 817 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
170 625 € -91 302 € 31 046 € -155 649 € -238 082 € -258 116 € -216 806 € -129 151 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 4 € 4 € 10 € 9 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 € 10 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 4€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 972 € 65 580 € 95 976 € 106 956 € 39 668 € 10 661 € 2 187 € 3 716 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 849 € 60 474 € 93 874 € 94 170 € 20 210 € 7 743 € 2 187 € 3 716 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
93 874€ 3 795€ 841€ 2 187€ 3 716€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 849€ 60 474€ 90 375€ 19 369€ 7 743€
52
O.
Kurzové straty
75€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 123€ 5 106€ 2 027€ 12 786€ 19 458€ 2 918€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 972 € -65 580 € -95 976 € -106 954 € -39 664 € -10 657 € -2 177 € -3 707 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
125 094 € 88 175 € 17 026 € -99 065 € 97 209 € -80 577 € -122 855 € -75 524 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 699 € 2 880 € 960 € 961 € 960 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 699€ 2 880€ 960€ 961€ 960€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
122 395 € 88 175 € 17 026 € -101 945 € 96 249 € -81 538 € -123 815 € -75 526 €