Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
77 646 821 € 85 737 706 € 83 031 007 € 81 781 721 € 82 672 334 € 84 062 059 € 95 068 143 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
48 421 775 € 50 577 181 € 47 487 824 € 49 162 397 € 52 569 137 € 56 001 475 € 59 516 983 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 999 € 92 689 € 184 379 € 283 228 € 390 757 € 478 233 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 999€ 92 689€ 184 379€ 276 068€ 390 757€ 52 274€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 160€ 425 959€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
48 421 775 € 50 576 182 € 47 395 135 € 48 978 018 € 52 285 909 € 55 610 718 € 59 038 750 €
012
A.II.1
Pozemky
6 123 443€ 6 123 443€ 6 131 615€ 6 131 615€ 6 131 615€ 6 131 615€ 6 131 615€
013
A.II.2
Stavby
11 719 327€ 13 666 264€ 15 596 198€ 17 226 980€ 18 762 751€ 20 430 696€ 22 235 985€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 518 185€ 28 499 047€ 22 540 609€ 25 470 166€ 25 929 656€ 28 806 704€ 29 167 740€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 304 501€ 970 836€ 72 910€ 130 513€ 611 006€ 152 153€ 138 292€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
756 319€ 1 316 592€ 3 053 803€ 18 744€ 850 881€ 89 550€ 1 365 118€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 225 046 € 35 023 783 € 35 395 840 € 32 619 324 € 30 030 005 € 27 765 535 € 35 406 931 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 231 213 € 10 058 125 € 10 839 766 € 8 830 490 € 9 769 861 € 8 370 180 € 9 734 866 €
035
B.I.1
Materiál
3 685 495€ 2 962 717€ 2 856 118€ 2 674 659€ 3 414 716€ 2 230 090€ 2 715 109€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 549 302€ 3 067 508€ 2 595 719€ 2 264 433€ 2 701 170€ 2 674 195€ 2 713 730€
037
B.I.3
Výrobky
3 550 740€ 3 502 714€ 4 738 744€ 3 383 165€ 3 160 210€ 2 984 482€ 3 922 661€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
445 676€ 525 186€ 649 185€ 508 233€ 493 765€ 481 413€ 383 366€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 625 640 € 24 571 549 € 24 418 716 € 23 556 590 € 20 027 214 € 19 282 195 € 25 500 052 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 612 558 € 14 198 145 € 14 057 596 € 15 902 668 € 14 965 083 € 15 210 476 € 15 117 168 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 001 567€ 5 976 661€ 3 452 687€ 4 578 717€ 4 574 098€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 610 991€ 8 221 484€ 10 604 909€ 11 323 951€ 10 390 985€ 15 210 476€ 15 117 168€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
6 822 665€ 9 259 104€ 9 580 225€ 6 632 131€ 3 876 209€ 2 678 201€ 8 928 932€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 189 875€ 1 114 300€ 780 895€ 1 021 791€ 1 185 922€ 1 392 852€ 1 453 952€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
542€ 666€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
206 073 € 344 112 € 87 358 € 182 244 € 182 930 € 63 160 € 122 013 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
206 073€ 344 112€ 87 358€ 182 244€ 182 930€ 63 160€ 122 013€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
162 120 € 49 997 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
162 120€ 49 997€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
136 742 € 147 343 € 73 192 € 295 049 € 144 229 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 400€ 1 193€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
136 742€ 141 943€ 73 192€ 295 049€ 143 036€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
77 646 821 € 85 737 706 € 83 031 007 € 81 781 721 € 82 672 334 € 84 062 059 € 95 068 143 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 623 820 € 33 946 682 € 29 711 356 € 29 087 829 € 29 001 932 € 32 029 905 € 37 528 282 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 925 394 € 19 925 394 € 19 925 394 € 19 925 394 € 19 925 394 € 19 925 394 € 19 925 394 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 925 394€ 19 925 394€ 19 925 394€ 19 925 394€ 19 925 394€ 19 925 394€ 19 925 394€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 984 333 € 3 984 333 € 3 984 333 € 3 984 333 € 3 984 333 € 3 984 333 € 3 984 333 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 984 333€ 3 984 333€ 3 984 333€ 3 984 333€ 3 984 333€ 3 984 333€ 3 984 333€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 036 955 € 5 801 629 € 178 102 € 92 204 € 121 908 € 3 618 556 € 14 969 567 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 036 955€ 5 801 629€ 178 102€ 92 204€ 121 908€ 8 407 375€ 18 407 375€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 788 819€ -3 437 808€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 677 138 € 4 235 326 € 5 623 527 € 5 085 898 € 4 970 297 € 4 501 621 € -1 351 012 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 958 952 € 50 868 812 € 52 650 592 € 51 748 513 € 52 737 799 € 51 687 521 € 56 563 989 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 618 089 € 28 020 065 € 4 178 259 € 29 400 361 € 4 314 903 € 31 722 409 € 4 383 971 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
25 000 000€ 25 000 000€ 0€ 27 100 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 309€ 15 896€ 18 567€ 16 599€ 9 726€ 3 587€ -6 270€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
22 058€ 32 457€ 42 514€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 588 722€ 2 971 712€ 4 117 178€ 4 383 762€ 4 305 177€ 4 618 822€ 4 390 241€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
198 569 € 174 928 € 128 083 € 103 039 € 98 589 € 82 348 € 74 996 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
198 569€ 174 928€ 128 083€ 103 039€ 98 589€ 82 348€ 74 996€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
39 450 367 € 18 917 482 € 43 955 916 € 17 762 131 € 43 611 288 € 15 185 725 € 46 568 106 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 736 669 € 18 071 980 € 18 281 219 € 17 175 718 € 16 999 267 € 13 482 815 € 13 798 503 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 446 294€ 2 551 430€ 2 478 234€ 2 381 669€ 2 807 289€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 290 375€ 15 520 550€ 15 802 985€ 14 794 049€ 14 191 978€ 13 482 815€ 13 798 503€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
25 001 042€ 1 042€ 25 001 389€ 1 389€ 25 001 144€ 1 075€ 32 118 967€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
381 904€ 448 654€ 356 944€ 318 155€ 329 398€ 316 536€ 323 640€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
257 271€ 304 921€ 238 555€ 214 202€ 219 153€ 217 256€ 217 561€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 963€ 81 001€ 67 572€ 52 667€ 1 052 670€ 1 160 913€ 109 435€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 518€ 9 884€ 10 237€ 9 656€ 7 130€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 691 927 € 3 756 337 € 4 388 334 € 4 482 982 € 4 713 019 € 4 697 039 € 5 536 916 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
482 256€ 382 031€ 278 287€ 240 630€ 254 635€ 2 332 900€ 2 514 018€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 209 671€ 3 374 306€ 4 110 047€ 4 242 352€ 4 458 384€ 2 364 139€ 3 022 898€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 064 049 € 922 212 € 669 059 € 945 379 € 932 603 € 344 633 € 975 872 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
635 202€ 160 300€ 73 017€ 3 543€ 87 197€ 26 563€ 760 244€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
147 714€ 129 809€ 148 086€ 165 777€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
281 133€ 632 103€ 447 956€ 776 059€ 845 406€ 318 070€ 215 628€