Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUKE Consulting, s.r.o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
506 891 € 733 265 € 873 086 € 784 083 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 16 375 € 32 702 € 22 929 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
0 € 16 375 € 32 702 € 22 929 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ -82 312€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 16 375€ 32 702€ 68 658€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 583€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
330 900 € 540 899 € 682 393 € 696 848 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
52 982 € 92 933 € 113 656 € 82 127 €
032
B.I.1
Materiál
320€ 26 951€ 68 178€ 43 099€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
41 732€ 56 732€ 41 732€ 32 194€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
10 930€ 9 250€ 3 746€ 6 834€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
34 956 € 25 900 € 13 740 € 287 143 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 956€ 25 900€ 13 740€ 282 753€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 390€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
287 923 € 409 042 € 508 124 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
287 287€ 409 042€ 501 934€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 636€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-1 000€ 6 190€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
-44 961 € 13 024 € 46 873 € 327 578 €
056
B.IV.1
Peniaze
-14€ 295€ 330€ 14 680€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-44 947€ 12 729€ 46 543€ 312 898€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
175 991 € 175 991 € 157 991 € 64 306 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
157 991€ 64 306€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
175 991€ 175 991€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
506 891 € 733 265 € 873 086 € 784 083 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
77 764 € 92 322 € 88 044 € 87 250 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
609 € 609 € 609 € 609 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
609€ 609€ 609€ 609€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
85 076 € 80 796 € 80 002 € 78 639 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
85 076€ 80 796€ 80 002€ 78 639€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-14 560 € 4 278 € 794 € 1 363 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
429 127 € 640 943 € 785 042 € 696 833 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 800€ 1 800€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 800€ 1 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
-5 728 € -5 637 € -11 475 € -22 450 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 480€ 4 571€ 4 133€ 3 296€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
-10 208€ -10 208€ -15 608€ -25 746€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
419 921 € 621 103 € 773 613 € 703 572 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
290 426€ 445 646€ 601 775€ 575 681€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
119 689€ 122 138€ 138 737€ 94 910€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 893€ 6 854€ 9 092€ 11 219€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 913€ 46 351€ 23 969€ 21 762€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
114€ 40€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 134 € 23 677 € 21 104 € 13 911 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 134€ 23 677€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21 104€ 13 911€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé