Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUKE Consulting, s.r.o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
506 891 € 733 265 € 873 086 € 784 083 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 16 375 € 32 702 € 22 929 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 16 375 € 32 702 € 22 929 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ -82 312€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 16 375€ 32 702€ 68 658€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 583€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
330 900 € 540 899 € 682 393 € 696 848 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
52 982 € 92 933 € 113 656 € 82 127 €
032
B.I.1
Materiál
320€ 26 951€ 68 178€ 43 099€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
41 732€ 56 732€ 41 732€ 32 194€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
10 930€ 9 250€ 3 746€ 6 834€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
34 956 € 25 900 € 13 740 € 287 143 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 956€ 25 900€ 13 740€ 282 753€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 390€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
287 923 € 409 042 € 508 124 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
287 287€ 409 042€ 501 934€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 636€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-1 000€ 6 190€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-44 961 € 13 024 € 46 873 € 327 578 €
056
B.IV.1
Peniaze
-14€ 295€ 330€ 14 680€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-44 947€ 12 729€ 46 543€ 312 898€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
175 991 € 175 991 € 157 991 € 64 306 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
157 991€ 64 306€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
175 991€ 175 991€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
506 891 € 733 265 € 873 086 € 784 083 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
77 764 € 92 322 € 88 044 € 87 250 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
609 € 609 € 609 € 609 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
609€ 609€ 609€ 609€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
85 076 € 80 796 € 80 002 € 78 639 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
85 076€ 80 796€ 80 002€ 78 639€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-14 560 € 4 278 € 794 € 1 363 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
429 127 € 640 943 € 785 042 € 696 833 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 800 € 1 800 € 1 800 € 1 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 800€ 1 800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 800€ 1 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
-5 728 € -5 637 € -11 475 € -22 450 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 480€ 4 571€ 4 133€ 3 296€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
-10 208€ -10 208€ -15 608€ -25 746€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
419 921 € 621 103 € 773 613 € 703 572 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
290 426€ 445 646€ 601 775€ 575 681€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
119 689€ 122 138€ 138 737€ 94 910€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 893€ 6 854€ 9 092€ 11 219€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 913€ 46 351€ 23 969€ 21 762€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
114€ 40€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 134 € 23 677 € 21 104 € 13 911 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 134€ 23 677€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21 104€ 13 911€