Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LUKE Consulting, s.r.o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
804 326€ 905 725€ 1 247 980€ 995 086€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
783 523 € 920 981 € 1 247 751 € 994 472 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 097€ 41 854€ 32 946€ 111 547€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 172 134€ 849 995€
05
III.
Tržby z predaja služieb
712 156€ 858 082€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-15 000€ 15 000€ 41 732€ 32 194€
07
V.
Aktivácia
256€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 270€ 5 789€ 939€ 736€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
780 389 € 896 527 € 1 233 384 € 990 146 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
463 832€ 332 654€ 668 003€ 525 573€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
191 731€ 377 151€ 407 300€ 342 672€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
95 727 € 120 547 € 123 913 € 105 491 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 736€ 86 455€ 91 610€ 76 578€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 581€ 29 746€ 30 958€ 26 315€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 410€ 4 346€ 1 345€ 2 598€
20
F.
Dane a poplatky
286€ 1 066€ 1 428€ 1 324€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 122€ 19 827€ 18 215€ 12 068€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 122€ 19 827€ 18 215€ 12 068€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 962€ 1 046€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 729€ 44 236€ 14 525€ 3 018€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 134 € 24 454 € 14 367 € 4 326 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
69 690 € 205 388 € 171 509 € 125 491 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 803 € 1 894 € 619 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-22 € 28 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-22€ 28€
42
XII.
Kurzové zisky
251€ 406€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 803€ 1 665€ 185€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 497 € 14 382 € 14 347 € 3 582 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 309 € 5 258 € 3 602 € 1 937 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 309€ 5 258€ 3 602€ 1 937€
52
O.
Kurzové straty
59€ 184€ 155€ 176€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 129€ 8 940€ 10 590€ 1 469€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 694 € -14 382 € -12 453 € -2 963 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-14 560 € 10 072 € 1 914 € 1 363 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 794 € 1 120 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 794€ 1 120€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-14 560 € 4 278 € 794 € 1 363 €