Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
399 881 000 € 386 738 000 € 396 755 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
252 617 000 € 255 534 000 € 268 233 000 € 246 637 000 € 252 343 000 € 244 338 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
128 000 € 152 000 € 89 000 € 44 000 € 52 000 € 9 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
128 000€ 152 000€ 89 000€ 44 000€ 52 000€ 9 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
252 489 000 € 255 382 000 € 268 144 000 € 246 593 000 € 252 291 000 € 244 329 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
48 796 000€ 51 280 000€ 54 849 000€ 57 232 000€ 61 484 000€ 63 278 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
180 720 000€ 152 788 000€ 135 366 000€ 141 835 000€ 150 677 000€ 131 782 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 769 000€ 49 992 000€ 75 190 000€ 40 955 000€ 38 765 000€ 47 752 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 204 000€ 1 322 000€ 2 739 000€ 6 571 000€ 1 365 000€ 1 517 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
145 874 000 € 129 829 000 € 128 410 000 € 149 861 000 € 146 962 000 € 125 600 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
80 634 000 € 62 294 000 € 76 254 000 € 73 496 000 € 66 224 000 € 68 398 000 €
035
B.I.1
Materiál
41 312 000€ 29 362 000€ 32 327 000€ 27 364 000€ 27 775 000€ 27 158 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
26 901 000€ 23 275 000€ 27 325 000€ 28 192 000€ 22 565 000€ 22 331 000€
037
B.I.3
Výrobky
12 421 000€ 9 657 000€ 16 602 000€ 17 940 000€ 15 884 000€ 18 909 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 942 000 € 0 € 0 € 1 002 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 1 002 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 942 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 219 000 € 66 731 000 € 52 060 000 € 76 249 000 € 79 701 000 € 55 866 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
44 269 000 € 50 213 000 € 47 383 000 € 57 114 000 € 60 875 000 € 51 755 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 008 000€ 693 000€ 271 000€ 272 000€ 168 000€ 259 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 223 000€ 156 000€ 225 000€ 94 000€ 987 000€ 145 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 719 000€ 15 669 000€ 4 181 000€ 18 769 000€ 17 671 000€ 3 708 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
79 000 € 804 000 € 95 000 € 116 000 € 1 037 000 € 334 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
79 000€ 804 000€ 95 000€ 116 000€ 1 037 000€ 334 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 390 000 € 1 375 000 € 112 000 € 113 000 € 119 000 € 121 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
399 881 000 € 386 738 000 € 396 755 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
239 245 000 € 214 928 000 € 202 926 000 € 183 751 000 € 169 748 000 € 158 344 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-65 000 € -532 000 € -481 000 € -267 000 € -322 000 € -143 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-65 000€ -532 000€ -481 000€ -267 000€ -322 000€ -143 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
129 674 000 € 105 824 000 € 93 771 000 € 74 382 000 € 60 434 000 € 48 851 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
129 674 000€ 105 824 000€ 93 771 000€ 74 382 000€ 60 434 000€ 48 851 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
160 636 000 € 171 810 000 € 193 829 000 € 212 860 000 € 229 676 000 € 211 717 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
761 000 € 1 957 000 € 2 057 000 € 1 002 000 € 1 153 000 € 1 478 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
628 000€ 876 000€ 865 000€ 35 000€ 241 000€ 437 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
133 000€ 43 000€ 44 000€ 50 000€ 70 000€ 176 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1 038 000€ 1 148 000€ 917 000€ 842 000€ 865 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 668 000 € 7 984 000 € 7 255 000 € 6 544 000 € 5 952 000 € 5 169 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 668 000€ 7 984 000€ 7 255 000€ 6 544 000€ 5 952 000€ 5 169 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 20 000 000€ 81 000 000€ 85 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
104 207 000 € 93 869 000 € 83 517 000 € 104 314 000 € 99 571 000 € 94 070 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 109 000 € 61 368 000 € 47 383 000 € 68 176 000 € 65 181 000 € 66 447 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 002 000€ 1 631 000€ 1 083 000€ 0€ 244 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
72 000€ 27 000€ 2 000€ 231 000€ 336 000€ 61 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
39 026 000€ 31 472 000€ 34 501 000€ 34 824 000€ 34 054 000€ 27 318 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 000 000€ 68 000 000€ 101 000 000€ 81 000 000€ 42 000 000€ 26 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé