Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
412 867 000 € 399 881 000 € 386 738 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
231 948 000 € 252 617 000 € 255 534 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
68 000 € 128 000 € 152 000 €
005
A.I.2
Software
68 000€ 128 000€ 152 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
231 880 000 € 252 489 000 € 255 382 000 €
013
A.II.2
Stavby
45 396 000€ 48 796 000€ 51 280 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
148 945 000€ 180 720 000€ 152 788 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 969 000€ 21 769 000€ 49 992 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
570 000€ 1 204 000€ 1 322 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
178 544 000 € 145 874 000 € 129 829 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
91 057 000 € 80 634 000 € 62 294 000 €
035
B.I.1
Materiál
47 885 000€ 41 312 000€ 29 362 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
26 724 000€ 26 901 000€ 23 275 000€
037
B.I.3
Výrobky
16 448 000€ 12 421 000€ 9 657 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 2 942 000 € 0 €
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 2 942 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
87 380 000 € 62 219 000 € 66 731 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
80 753 000 € 44 269 000 € 50 213 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
136 000€ 1 008 000€ 693 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
744 000€ 2 223 000€ 156 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
1 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 746 000€ 14 719 000€ 15 669 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
107 000 € 79 000 € 804 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
107 000€ 79 000€ 804 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 375 000 € 1 390 000 € 1 375 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
412 867 000 € 399 881 000 € 386 738 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
241 489 000 € 239 245 000 € 214 928 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
522 000 € -65 000 € -532 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
522 000€ -65 000€ -532 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
131 331 000 € 129 674 000 € 105 824 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
131 331 000€ 129 674 000€ 105 824 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
171 378 000 € 160 636 000 € 171 810 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 081 000 € 761 000 € 1 957 000 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 817 000€ 628 000€ 876 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
264 000€ 133 000€ 43 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 1 038 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 173 000 € 4 668 000 € 7 984 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 173 000€ 4 668 000€ 7 984 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
114 124 000 € 104 207 000 € 93 869 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
67 290 000 € 65 109 000 € 61 368 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 920 000€ 0€ 1 002 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
350 000€ 72 000€ 27 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
38 564 000€ 39 026 000€ 31 472 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 000 000€ 51 000 000€ 68 000 000€