Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
718 122 000 € 617 168 000 € 513 913 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
643 491 000€ 549 228 000€ 499 430 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 371 000€ 11 977 000€ 9 723 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 203 000€ 5 441 000€ -12 338 000€
07
V.
Aktivácia
37 002 000€ 31 098 000€ 5 631 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 470 000€ 9 179 000€ 4 765 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 585 000€ 10 245 000€ 6 702 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
708 758 000 € 596 989 000 € 497 546 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
427 140 000€ 340 284 000€ 262 541 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
82 714 000€ 72 091 000€ 65 655 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
141 018 000 € 130 227 000 € 118 458 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
99 686 000€ 90 714 000€ 81 871 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
35 012 000€ 33 495 000€ 31 052 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 320 000€ 6 018 000€ 5 535 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 367 000€ 52 018 000€ 49 291 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 309 000€ 2 715 000€ 1 618 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-11 790 000€ -346 000€ -17 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 364 000 € 20 179 000 € 16 367 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
189 213 000 € 185 369 000 € 174 250 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
628 000 € 2 197 000 € 547 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 000 € 25 000 € 24 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 000€ 25 000€ 24 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
625 000€ 2 172 000€ 523 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
346 000 € 95 000 € 208 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
346 000 € 95 000 € 208 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
346 000€ 95 000€ 208 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
282 000 € 2 102 000 € 339 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 646 000 € 22 281 000 € 16 706 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 989 000 € -1 569 000 € 4 653 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 921 000€ 2 535 000€ 4 749 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 068 000€ -4 104 000€ -96 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 657 000 € 23 850 000 € 12 053 000 €