Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VLCI ŽILINA, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.06.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
165 367 € 899 611 € 944 460 € 1 005 476 € 889 232 € 855 673 € 1 072 805 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
41 390 € 73 007 € 142 693 € 120 538 € 21 972 € 26 351 € 27 983 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 337 € 25 335 € 41 334 €
005
A.I.2
Software
25 335€ 41 334€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
37 406 € 59 686 € 113 374 € 75 220 € 17 988 € 19 618 € 21 250 €
013
A.II.2
Stavby
16 303€ 17 367€ 17 988€ 19 053€ 20 117€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 406€ 59 686€ 54 393€ 565€ 1 133€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
42 678€ 57 853€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 984 € 3 984 € 3 984 € 3 984 € 3 984 € 6 733 € 6 733 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 749€ 2 749€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€ 3 984€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 984€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
123 689 € 826 604 € 796 574 € 881 900 € 858 535 € 827 279 € 1 042 754 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
22 € 595 € 52 € 1 292 € 564 € 17 905 € 17 940 €
032
B.I.1
Materiál
22€ 52€ 564€ 16 588€ 16 623€
036
B.I.5
Tovar
1 292€ 1 317€ 1 317€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
50 031 € 797 504 € 790 508 € 857 526 € 829 731 € 785 774 € 886 420 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 796€ 83 455€ 68 860€ 153 691€ 125 944€ 80 535€ 80 201€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
698 406€ 698 406€ 698 406€ 698 406€ 698 406€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
424€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 954€ 5 316€ 3 690€ 6 293€ 107 697€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 235€ 714 049€ 14 288€ 113€ 1 691€ 116€ 116€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
73 636 € 28 505 € 6 014 € 23 082 € 28 240 € 23 600 € 138 394 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 705€ 28 505€ 3 054€ 8 663€ 21 458€ 19 054€ 12 198€
057
B.IV.2
Účty v bankách
71 931€ 2 960€ 14 419€ 6 782€ 4 546€ 126 196€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
288 € 5 193 € 3 038 € 8 725 € 2 043 € 2 068 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
288€ 5 193€ 3 038€ 725€ 2 043€ 2 068€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
165 367 € 899 611 € 944 460 € 1 005 476 € 889 232 € 855 673 € 1 072 805 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-131 501 € 424 458 € 217 437 € 399 242 € 474 452 € 479 206 € 487 663 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 869 € 11 869 € 11 869 € 11 869 € 11 869 € 11 869 € 11 869 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 869€ 11 869€ 11 869€ 11 869€ 11 869€ 11 869€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-310 717 € 180 568 € 362 373 € 437 583 € 442 337 € 450 793 € 115 304 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
387 589€ 450 793€ 450 793€ 450 793€ 450 793€ 115 304€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-698 306€ -88 420€ -13 210€ -8 456€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
142 347 € 207 021 € -181 805 € -75 210 € -4 754 € -8 456 € 335 490 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
247 291 € 475 153 € 614 260 € 481 808 € 402 422 € 376 467 € 482 481 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 596 € 3 511 € 3 084 € 2 174 € 4 071 € 2 086 € 46 630 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 596€ 3 511€ 3 084€ 2 174€ 4 071€ 2 086€ 9 430€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
37 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 173 € 35 255 € 35 892 € 36 912 € 37 486 € 38 541 € 38 460 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
269€ 988€ 2 008€ 2 582€ 3 637€ 3 556€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
34 904€ 34 904€ 34 904€ 34 904€ 34 904€ 34 904€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
210 522 € 436 275 € 566 184 € 407 092 € 300 463 € 210 860 € 276 091 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
50 780€ 160 796€ 377 771€ 277 013€ 227 414€ 180 242€ 222 751€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 826€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
126 985€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 209€ 5 676€ 5 652€ 5 029€ 3 404€ 3 658€ 3 281€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 067€ 3 230€ 2 830€ 4 674€ 2 256€ 19 795€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
94 358€ 142 818€ 96 240€ 90 623€ 32 429€ 3 493€ 3 186€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
62 108€ 83 291€ 31 597€ 32 542€ 21 211€ 23 252€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
100€ 9 100€ 35 630€ 60 380€ 124 980€ 121 300€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
12 € 22 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
12€ 22€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
49 577 € 112 763 € 124 426 € 12 358 € 102 661 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
34 201€ 22 945€ 9 608€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
49 577€ 78 562€ 101 481€ 2 750€ 102 661€